Brexit – це ли­ше по­ча­ток

Як від­бу­ва­ти­ме­ться бри­тан­сько-єв­ро­пей­ське «роз­лу­че­н­ня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ві­кто­рія КРЮКОВА

Як від­бу­ва­ти­ме­ться бри­тан­сько-єв­ро­пей­ське «роз­лу­че­н­ня»

Ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та ІІ дня­ми під­пи­са­ла 50- у ста­т­тю за­ко­ну про Брек­зит, дав­ши змо­гу Те­ре­зі Мей офі­цій­но роз­по­ча­ти пе­ре­го­во­ри про ви­хід Бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Те­пер прем’єр-мі­ністр мо­же офі­цій­но по­ві­до­ми­ти про це Брюс­сель і роз­по­ча­ти три­ва­лий дво­рі­чний про­цес бри­тан­сько- єв­ро­пей­сько­го «роз­лу­че­н­ня».

ЯК ВИ­ГЛЯ­ДАЄ ПРО­ЦЕС БРЕКЗИТУ?

Ко­ли бри­тан­ці про­го­ло­су­ва­ли за ви­хід з Єв­ро­со­ю­зу, то­му що хо­ті­ли біль­ше еко­но­мі­чної та по­лі­ти­чної не­за­ле­жно­сті сво­єї кра­ї­ни від Брюс­се­лю, во­ни ли­ше акти­ву­ва­ли ме­ха­нізм три­ва­ло­го про­це­су Брекзиту.

Спо­ча­тку бри­тан­ський пар­ла­мент про­го­ло­су­вав за дві по­прав­ки до 50-ї стат­ті про Брек­зит, перш ніж ухва­ли­ти за­кон в ці­ло­му.

13 бе­ре­зня за­ко­но­про­ект про­йшов че­рез пар­ла­мент без по­пра­вок, які пар­ла­мен­та­рії хо­ті­ли вклю­чи­ти до за­ко­ну.

16 бе­ре­зня ко­ро­ле­ва да­ла офі­цій­ну зго­ду за­ко­но­про­е­кту, розв’язав­ши ру­ки Те­ре­зі Мей.

То­рік прем’єр-мі­ністр по­обі­ця­ла акти­ву­ва­ти 50-у ста­т­тю до кін­ця бе­ре­зня 2017-го. Во­на за­зна­чи­ла, що осо­би­сто при­йде до па­ла­ти гро­мад (де во­на має біль­шість) та офі­цій­но про це по­ві­до­мить.

31 бе­ре­зня — це остан­ній день для Те­ре­зи Мей, щоб роз­по­ча­ти спіль­ні пе­ре­го­во­ри, як во­на обі­ця­ла на кон­фе­рен­ції Кон­се­рва­тив­ної пар­тії 2016 ро­ку.

У кві­тні всі єв­ро­пей­ські лі­де­ри по­вин­ні зу­стрі­ти­ся для пер­шої за­галь­ної дис­ку­сії що­до Брекзиту. Кан­цлер Ні­меч­чи­ни, Ан­ге­ла Мер­кель, вже під­твер­ди­ла свою го­тов­ність для зу­стрі­чі.

«КРА­ЩЕ ЖО­ДНО­ГО ДО­ГО­ВО­РУ, НІЖ ПОГАНИЙ ДО­ГО­ВІР»

Най­біль­шою про­бле­мою у бри­тан­сько-єв­ро­пей­сько­му «роз­лу­чен­ні» є мо­жли­вий ри­зик еко­но­мі­чної не­ста­біль­но­сті для Бри­та­нії.

Усі чле­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ко­жно­го ро­ку по­вин­ні робити свій вне­сок до за­галь­но­го бю­дже­ту Со­ю­зу. Рі­чна су­ма для Бри­та­нії ста­но­ви­ла від 7 до 14 млрд єв­ро.

Пі­сля ре­фе­рен­ду­му пред­став­ни­ки Єв­ро­со­ю­зу за­яви­ли, що Бри­та­нія має за­пла­ти­ти, як мі­ні­мум, 60 млрд єв­ро, згі­дно з по­тен­цій­ним «па­ке­том про роз­лу­че­н­ня».

Бри­та­нія тим ча­сом го­во­рить, що Єв­ро­со­юз ви­нен їм 10 млрд єв­ро.

Те­ре­за Мей за­яви­ла, що Бри­та­нія ви­йде з єди­но­го еко­но­мі­чно­го рин­ку ра­зом із ви­хо­дом із ЄС, та її уряд під­го­тує за два ро­ки пе­ре­го­во­рів но­ву тор­го­ву уго­ду з ЄС як з най­біль­шим тор­го­вим пар­тне­ром кра­ї­ни. У ЄС вва­жа­ють та­кі пла­ни не­ре­а­лі­сти­чни­ми.

Так, мі­ністр фі­нан­сів Фран­ції на­звав та­кі пла­ни ціл­ко­ви­тою ім­про­ві­за­ці­єю: «Ми пе­ре­бу­ва­є­мо в си­ту­а­ції ім­про­ві­за­ції. Все це по­ка­зує, на­скіль­ки без­за­хи­сним є бри­тан­ський уряд у си­ту­а­ції, яку він зов­сім не очі­ку­вав».

Прем’єр-мі­ністр та­кож за­зна­чи­ла, що її ме­тою бу­де «якнай­шир­ший до­ступ» до рин­ків ЄС че­рез «ком­пле­ксну уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі», і Бри­та­нія про­дов­жить робити вне­ски до бю­дже­ту Єв­ро­со­ю­зу ли­ше для «спе­ці­аль­ни­х­про­грам ЄС» за бри­тан­ським ви­бо­ром.

Кри­ти­ки го­во­рять, що для до­ся­гне­н­ня та­кої ме­ти по­трі­бні ро­ки.

У той же час Те­ре­за Мей за­яви­ла про свою го­тов­ність у ра­зі не­вда­лих­до­мов­ле­но­стей ві­ді­йти від про­це­су пе­ре­го­во­рів вза­га­лі, на­го­ло­шу­ю­чи: «Кра­ще жо­дно­го до­го­во­ру, ніж поганий до­го­вір».

Але якщо не бу­де до­ся­гну­то ні­яких до­мов­ле­но­стей, ріст та­ри­фів та ін­ших тор­го­ви­хбар’ єрів мо­же зав­да­ти зби­тків бри­тан­ським фір­мам, які ма­ють тор­го­ві від­но­си­ни з ЄС, утво­рив­ши ді­ру в еко­но­мі­ці Бри­та­нії.

Мі­ністр за­кор­дон­ни­х­справ Бо­рис Джон­сон ска­зав, що бу­де аб­со­лю­тно нор­маль­но, якщо Бри­та­нія ви­йде з ЄС на умо­ва­хСОТ.

З дру­го­го бо­ку, дер­жав­ний се­кре­тар з пи­тань ЄС Де­від Джонс за­зна­чив: «По­ки­ну­ти ЄС на умо­ва­хСОТ озна­ча­ти­ме та­ри­фи близь­ко 30 — 40% на агро­про­ми­сло­вий екс­порт, 10% — на екс­порт ав­то­мо­бі­лів, втра­ти для про­грам ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня для по­до­ро­жу­ю­чих, па­спорт­ні обме­же­н­ня для фі­нан­со­ви­хком­па­ній, не ка­жу­чи вже про ви­хід із зо­ни віль­них по­льо­тів між ЄС та США».

ДРУ­ГИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПРО НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНІСТЬ ШОТЛАНДІЇ

Але еко­но­мі­чне пи­та­н­ня — це не єди­на проблема для Бри­та­нії. Та­кож існує ри­зик ще одно­го ре­фе­рен­ду­му про не­за­ле­жність Шотландії.

Лі­дер шо­тланд­сько­го уря­ду Ні­ко­ла Стер­джен по­пе­ре­ди­ла, що так зва­ний «важ­кий Брек­зит» мо­же при­зве­сти до еко­но­мі­чної ка­та­стро­фи Бри­та­нії, й це ро­бить дру­гий референдум про не­за­ле­жність Шотландії ду­же ві­ро­гі­дним. Та­кі за­яви зву­чать ціл­ком ло­гі­чно, вра­хо­ву­ю­чи той факт, що на ре­фе­рен­ду­мі про Брек­зит 62% шо­тланд­ців ви­рі­ши­ли залишитися ча­сти­ною ЄС.

Стер­джен по­тре­бує зго­ди бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту для дру­го­го ре­фе­рен­ду­му, але прем’єр вже за­яви­ла, що не під­три­має та­ке про­ха­н­ня.

Утім, по­ді­бні роз­мо­ви про не­за­ле­жність Шотландії мо­жуть ускла­дни­ти пе­ре­го­во­ри Те­ре­зи Мей з Брюс­се­лем.

ПРА­ВА ГРО­МА­ДЯН КРА­ЇН ЄС У БРИ­ТА­НІЇ

Гру­па, що на­лі­чує три міль­йо­ни лю­дей, ство­ри­ла за­яву, де во­ни ви­ма­га­ють від прем’єра га­ран­ту­ва­ти пра­ва гро­ма­дян кра­їн ЄС у Бри­та­нії пі­сля Брекзиту.

Во­ни хо­чуть, щоб пра­ва ро­бі­тни­ків із ЄС у Бри­та­нії бу­ли за­хи­ще­ни­ми пі­сля то­го, як бу­де акти­во­ва­но 50-у ста­т­тю.

У свою чер­гу бри­тан­ські по­са­дов­ці вже від­ре­а­гу­ва­ли на та­ку за­яву.

Прес- се­кре­тар де­пар­та­мен­ту з пи­тань ЄС від­по­вів: «Зві­сно, ми хо­че­мо за­хи­сти­ти пра­ва гро­ма­дян кра­їн ЄС, що вже про­жи­ва­ють у Бри­та­нії, і єди­на пе­ре­шко­да, що мо­же ста­ти нам на за­ва­ді, це ситуація, якщо пра­ва бри­тан­ців у ЄС не бу­дуть за­хи­ще­ни­ми та­кож».

ЧИ МО­ЖНА ВСЕ ЩЕ СКА­СУ­ВА­ТИ БРЕК­ЗИТ?

Річ у тім, що прем’єр по­обі­ця­ла пар­ла­мен­ту пра­во го­ло­су, ко­ли бу­де ство­ре­но оста­то­чний до­го­вір з ЄС.

Але те­пер во­на мо­же й не до­три­му­ва­ти­ся сво­го сло­ва, то­му що за­кон про Брек­зит був ухва­ле­ний без не­об­хі­дних по­пра­вок, які га­ран­ту­ють «ви­рі­шаль­ний го­лос» пар­ла­мен­ту про Брек­зит. Пі­сля цьо­го ста­ло не зов­сім зро­зумі­ло, який вплив вза­га­лі має пар­ла­мент на ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів із ЄС?

До то­го, як за­кон був ухва­ле­ний пар­ла­мен­том, па­ла­та лор­дів на­по­ля­га­ла на двох по­прав­ках­до за­ко­ну про Брек­зит. Пер­ша сто­су­ва­ла­ся прав гро­ма­дян кра­їн ЄС у Бри­та­нії, а ін­ша за­без­пе­чу­ва­ла пар­ла­мен­та­рі­ям пра­во «ви­рі­шаль­но­го го­ло­су» на фі­наль­но­му ета­пі пе­ре­го­во­рів прем’єра з ЄС.

Про­те па­ла­та гро­мад, де Кон­се­рва­тив­на пар­тія Те­ре­зи Мей має біль­шість, від­ки­ну­ла ці по­прав­ки і по­про­си­ла па­ла­ту лор­дів пе­ре­гля­ну­ти їх.

Тож не ви­бра­на на­се­ле­н­ням верх­ня па­ла­та пар­ла­мен­ту (па­ла­та лор­дів) під­ко­ри­ла­ся сво­їм ви­бра­ним ко­ле­гам (па­ла­ті гро­мад).

У ре­зуль­та­ті за­кон про Брек­зит про­йшов без ци­хпо­пра­вок.

Та, не­зва­жа­ю­чи на це, пар­ла­мент, усе одно за­ли­ша­є­ться вер­хов­ним. Якщо 50-а ста­т­тя бу­де ви­гля­да­ти не­ефе­ктив­ною, і пар­ла­мент змо­же за­без­пе­чи­ти біль­шість про­ти прем’єра, згі­дно із за­ко­ном, будь-який член пар­ла­мен­ту мо­же пред­ста­ви­ти но­вий за­ко­но­про­ект і зму­си­ти Те­ре­зу Мей зу­пи­ни­ти Брек­зит.

На­віть якщо сьо­го­дні та­кий по­во­рот по­дій ви­гля­дає аб­со­лю­тно не­ре­а­лі­сти­чно, ми­ну­ле чі­тко де­мон­струє нам, що тра­пи­ти­ся мо­же все, що зав­го­дно.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.