Майкл КАРПЕНТЕР,

ко­ли­шній по­мі­чник за­сту­пни­ка гла­ви Пен­та­го­ну з пи­тань Ро­сії, Укра­ї­ни та Єв­ра­зії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Від­су­тність Спо­лу­че­них Шта­тів за сто­лом пе­ре­го­во­рів пе­ре­тво­рює Мін­ський про­цес на дис­ку­сій­ний клуб. На жаль, США до­зво­ли­ли, щоб їх усу­ну­ли від про­це­су в черв­ні 2014 ро­ку. На­став час по­вер­ну­ти­ся. Ми ма­є­мо ска­за­ти на­шим пар­тне­рам у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні: ми бу­де­мо ча­сти­ною цьо­го про­це­су, і ми за­кли­ка­є­мо вас пра­цю­ва­ти з на­ми

(«Го­лос Аме­ри­ки»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.