Най­кра­ща Аї­да сві­ту – в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ко­жен ви­ступ ле­ген­дар­ної укра­їн­ської спів­а­чки — зна­ко­ва по­дія. Не­зва­жа­ю­чи на до­во­лі щіль­ний гра­фік за кор­до­ном, Лю­дми­ла Ві­кто­рів­на не за­бу­ває про Ба­тьків­щи­ну. На­га­да­є­мо, на по­ча­тку бе­ре­зня Мо­на­стир­ська з трі­ум­фом ви­сту­пи­ла у ви­ста­ві «На­бук­ко» і ви­ко­на­ла одну з кра­щих сво­їх пар­тій — Абі­гайль, яку пред­ста­вить у най­пре­сти­жні­ших опер­них те­а­трах сві­ту. Во­ка­ліс­тка при­ча­ро­вує слу­ха­чів сво­їм уні­каль­ним го­ло­сом і дра­ма­ти­чним та­лан­том. Во­на во­ло­діє со­пра­но ди­во­ви­жно­го тем­бру, з ве­ли­ким ді­а­па­зо­ном та не­пе­ре­вер­ше­ним ню­ан­су­ва­н­ням.

У се­ре­ду ви­да­тна спів­а­чка ви­йде на сце­ну у Вер­ді­єв­сько­му ше­дев­рі — «Аї­ді», яка є ви­ста­вою-ви­зі­тів­кою На­ціо­наль­ної опе­ри, а як від­зна­ча­ють за­кор­дон­ні му­зи­чні кри­ти­ки, «на сьо­го­дні Лю­дми­ла Мо­на­стир­ська вва­жа­є­ться най­кра­щою Аї­дою сві­ту» ( на фото). На­га­да­є­мо, кіль­ка ро­ків то­му ви­ста­ву «Ме­тро­по­лі­тен-опе­ра», в якій го­лов­ну пар­тію ви­ко­ну­ва­ла укра­їн­ська зір­ка, транс­лю­ва­ли не тіль­ки на кра­ї­ни Єв­ро­пи, а й США та Ка­на­ду.

Пар­тне­ра­ми Л. В. Мо­на­стир­ської в на­шій сто­ли­ці ви­сту­плять її ко­ле­ги: Ан­дрій Ро­ма­нен­ко (Ра­да­мес), Сер­гій Ма­ге­ра (Рам­фіс), Бо­г­дан Та­рас (Фа­ра­он) та ін.

І ще одна при­єм­на но­ви­на: 31 бе­ре­зня від­бу­де­ться прем’єра «Фло­рія То­ска» Дж. Пуч­чі­ні, а го­лов­ну роль ви­ко­нає Лю­дми­ла Мо­на­стир­ська. До ре­чі, 2010 ро­ку са­ме з цим тво­ром во­на успі­шно де­бю­ту­ва­ла в Бер­лін­ській опе­рі, а ни­ні вже на­ші ме­ло­ма­ни по­чу­ють і по­ба­чать ве­ли­ку істо­рію ко­ха­н­ня і зра­ди...

Ця ви­ста­ва є спіль­ним твор­чим про­е­ктом По­соль­ства Іта­лій­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні, Іта­лій­сько­го ін­сти­ту­ту куль­ту­ри в Укра­ї­ні та ко­ле­кти­ву На­ціо­наль­ної опе­ри ( ре­жи­сер А. Со­лов’янен­ко, ди­ри­гент Ми­ко­ла Дя­дю­ра, ху­до­жник Ма­рія Ле­вит­ська). За­хід при­уро­че­но до 25-річ­чя із вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між Укра­ї­ною та Іта­лій­ською Ре­спу­блі­кою та до 60- річ­чя Рим­сько­го до­го­во­ру — До­го­во­ру про за­сну­ва­н­ня Єв­ро­пей­ської спіль­но­ти.

22 бе­ре­зня зір­ка сві­то­вої сце­ни Лю­дми­ла Мо­на­стир­ська ви­сту­пить у го­лов­ній пар­тії опе­ри Вер­ді, а 31 бе­ре­зня — у прем’єрі «Фло­рія То­ска» Пуч­чі­ні

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.