Ме­ди­чне уста­тку­ва­н­ня і... 80 са­кур

По­сол Япо­нії пе­ре­дав до­по­мо­гу Він­ни­цько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лю­та по­да­ру­нок для мі­ста

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Упо­не­ді­лок до Він­ни­ці за­ві­тав На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний По­сол Япо­нії в Укра­ї­ні пан Су­мі ШІ­ГЕ­КІ. Він пред­ста­вив вій­сько­во-ме­ди­чно­му клі­ні­чно­му цен­тру Цен­траль­но­го ре­гіо­ну но­вий комп’ютер­ний то­мо­граф екс­пе­ри­мен­таль­но­го кла­су вар­ті­стю по­над 530 ти­сяч до­ла­рів та ен­до­ско­пі­чний апа­рат за 130 ти­сяч до­ла­рів США. За­ку­пи­ли до­ро­го­вар­ті­сне обла­дна­н­ня за бла­го­дій­ні ко­шти, які зі­бра­ли гро­ма­дя­ни Япо­нії в ме­жах прое­кт­ної під­трим­ки офі­су ОНН (UNOPS).

«Уряд Укра­ї­ни по­тре­бу­вав під­трим­ки у за­ку­пів­лі ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня для лі­ка­рень, які під­по­ряд­ко­ву­ють Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни. То­му ми про­ве­ли пе­ре­го­во­ри з уря­дом Япо­нії що­до мо­жли­во­сті на­да­ти су­ча­сне ме­ди­чне обла­дна­н­ня Укра­ї­ні, — роз­по­від­ає По­сол Ші­ге­кі. — То­рік Япо­нія на­да­ла ме­ди­чну до­по­мо­гу на 4 міль­йо­ни до­ла­рів США. Але по­тім ми зро­зумі­ли, що цьо­го за­ма­ло, бо по­трі­бно осу­ча­сни­ти уста­тку­ва­н­ня вій­сько­вих го­спі­та­лів. То­му уряд Япо­нії ви­ді­лив ко­ло­саль­ну су­му у 2,5 міль­йо­на до­ла­рів, які бу­ли ви­тра­че­ні на при­дба­н­ня ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня без­по­се­ре­дньо для вій­сько­во­ме­ди­чних уста­нов. Си­сте­ми ен­до­ско- пі­чно­го обла­дна­н­ня та комп’ютер­ні то­мо­гра­фи, крім Він­ни­ці, отри­ма­ли го­спі­та­лі у Ки­є­ві та Хар­ко­ві. Спо­ді­ва­ю­ся, що но­ва апа­ра­ту­ра пра­цю­ва­ти­ме не ли­ше на лі­ку­ва­н­ня, але й на про­фі­ла­кти­ку за­хво­рю­вань укра­їн­ських вій­сько­вих».

У він­ни­цько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лі ста­рий комп’ютер­ний то­мо­граф ви­йшов з ла­ду ще кіль­ка ро­ків то­му. Центр не міг здій­сню­ва­ти об­сте­же­н­ня і на­прав­ляв сво­їх па­ці­єн­тів до пар­тнер­ських за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я. То­му пред­став­ле­ний по­да­ру­нок був дов­го­о­чі­ку­ва­ним і, як ні­ко­ли, на ча­сі.

«Но­вий КТ не ли­ше при­ско­рить про­ве­де­н­ня про­це­дур, а й збіль­шить кіль­кість об­сте­жень, в се­ре­дньо­му пла­ну­є­мо при­йма­ти до 140 па­ці­єн­тів що­мі­ся­ця», — по­яснює за­сту­пник на­чаль­ни­ка го­спі­та­лю з ме­ди­чної ча­сти­ни, пол­ков­ник ме­ди­чної слу­жби Ігор МЕЛЬНИК.

Крім комп’ютер­но­го то­мо­гра­фа, по­сол Япо­нії пе­ре­дав вій­сько­во­му го­спі­та­лю сер­ти­фі­кат на ко­ри­сту­ва­н­ня ен­до­ско­пі­чним ді­а­гно­сти­чним ком­пле­ксом. Він та­кож до­зво­лить при­ско­ри­ти про­ве­де­н­ня об­сте­жень, дасть змо­гу го­спі­та­лю об­слу­го­ву­ва­ти на 15% біль­ше па­ці­єн­тів, ніж ра­ні­ше, а го­лов­не — до­по­мо­же ді­а­гно­сту­ва­ти рак на ран­ніх ста­ді­ях.

На за­вер­ше­н­ня сво­го ві­зи­ту На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний По­сол Япо­нії в Укра­ї­ні пан Су­мі Ші­ге­кі зро­бив ори­гі­наль­ний по­да­ру­нок — вру­чив очіль­ни­кам Він­ни­ці сер­ти­фі­кат на ви­сад­ку са­кур — ко­шти на 80 «япон­ських» де­рев. Їх пла­ну­ють ви­са­ди­ти по­руч з ме­мо­рі­а­лом на честь 10-річ­чя лі­кві­да­ції на­слід­ків ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС, а ще 160 са­джан­ців при­кра­сять ву­ли­ці мі­ста.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.