По­руч із Бо­г­да­ном

Ки­їв­ська гро­ма­да вла­што­вує се­рію пі­ке­тів про­ти ни­ще­н­ня істо­ри­чної ча­сти­ни сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

І ні­ці­ює акції гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Гро­ма­да Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу » . Мир­ні пі­ке­ти про­во­дять на Со­фій­ській пло­щі, по­руч з пам’ятни­ком Бо­г­да­ну Хмель­ни­цько­му, з 20 до 24 бе­ре­зня, з 12 до 16 го­ди­ни. Як по­ві­дом­ля­є­ться на Facebook-сто­рін­ці по­дії, ме­та акцій — ін­фор­му­ва­н­ня гро­ма­дян і пред­став­ни­ків ЮНЕСКО що­до про­блем не­за­кон­ної за­бу­до­ви та зни­ще­н­ня істо­ри­чної ча­сти­ни мі­ста Ки­є­ва.

До уча­сті за­про­шу­ють пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і об’єд­нань, які бо­рю­ться про­ти сва­ві­л­ля за­бу­дов­ни­ків і від­сто­ю­ють істо­ри­чне облич­чя мі­ста. Акти­ві­стів за­охо­чу­ють при­но­си­ти на пі­ке­ти фо­то­гра­фії та ін­ші на­о­чні ма­те­рі­а­ли з про­блем­них то­чок. Так, на пер­шій акції на стен­дах опри­лю­дни­ли ін­фор­ма­цію що­до зве­де­н­ня го­тель­но­го ком­пле­ксу на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, 14—16, ста­ну істо­ри­чних бу­дин­ків на ву­ли­цях Ве­ли­кій Жи­то­мир­ській, Яро­сла­во­во­му Ва­лу то­що. А не­дав­но уча­сни­ки «Гро­ма­ди Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу» у со­цме­ре­жах звер­та­ли ува­гу на сум­нів­ні гео­ло­гі­чні ро­бо­ти на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, 34Е.

Сим­во­лі­чне са­ме мі­сце про­ве­де­н­ня пі­ке­тів — ми­ну­ло­го ти­жня «День» пи­сав, що на­про­ти Со­фії Ки­їв­ської мо­же з’ яви­ти­ся ви­со­тна спо­ру­да з під­зем­ною ав­то­сто­ян­кою ( ма­те­рі­ал «Під­коп під свя­ти­ню» у №44 за 15 бе­ре­зня). Спра­ва сто­су­є­ться ста­рої дво­по­вер­хо­вої са­ди­би на ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, 21/ 20 на­про­ти Со­фій­сько­го со­бо­ру — екс­пер­ти зна­йшли кіль­ка про­е­ктів її пе­ре­бу­до­ви.

Не­про­ста ари­фме­ти­чна за­да­чка: скіль­ки стен­дів зна­до­би­ться, щоб по­ка­за­ти ін­фор­ма­цію по всіх сто­ли­чних про­блем­них за­бу­до­вах і пам’ ятках, що ни­ща­ться?

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.