Сло­во – за де­пу­та­та­ми обла­сної ра­ди

У Дні­прі сим­фо­ні­чний ор­кестр опи­нив­ся під за­гро­зою зни­кне­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Ака­де­мі­чний сим­фо­ні­чний ор­кестр Дні­про­пе­тров­ської фі­лар­мо­нії існує по­над 70 ро­ків. Він ви­зна­ний одним з п’яти про­від­них ор­ке­стрів Укра­ї­ни і остан­ні­ми ро­ка­ми зби­рає на сво­їх кон­цер­тах ан­шла­ги. Го­лов­ний ди­ри­гент сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру, за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв На­та­лія ПОНОМАРЧУК пи­ша­є­ться тим, що їм вда­ло­ся зро­би­ти пра­кти­чно не­мо­жли­ве — по­вер­ну­ти пу­блі­ку до за­лів. Ди­ри­гент роз­по­від­ає, що на по­ча­тку її ро­бо­ти фі­лар­мо­нія бу­ла в ста­ні роз­ру­хи. За цей час за до­по­мо­гою мі­сце­вої вла­ди вда­ло­ся від­но­ви­ти один з го­лов­них му­зи­чних ко­ле­кти­вів, але за­раз мо­же ста­ти­ся зво­ро­тне. Фі­лар­мо­нії урі­за­ли фі­нан­су­ва­н­ня, а зар­плат, які отри­му­ють му­зи­кан­ти, ча­сто не ви­ста­чає на­віть на нор­маль­не хар­чу­ва­н­ня, не ка­жу­чи вже про арен­ду жи­тла.

«Ми про­йшли ду­же ве­ли­кий і важ­кий шлях, щоб­при­йти до то­го, що ма­є­мо. Остан­ні п’ять ро­ків бу­ли най­ін­тен­сив­ні­ши­ми. Ор­кестр роз­ви­вав­ся кіль­кі­сно і які­сно. Сьо­го­дні в йо­го скла­ді 80% іно­го­ро­дніх му­зи­кан­тів. Ми зби­ра­ли їх, як пер­ли­ни, — по всіх кон­сер­ва­то­рі­ях кра­ї­ни. Остан­ні кон­тра­кти під­пи­су­ва­ли з най­кра­щи­ми му­зи­кан­та­ми з До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей», — роз­по­від­ає ди­ри­гент. «Якщо вла­да все-та­ки не пе­ре­гля­не став­ле­н­ня до на­шо­го ко­ле­кти­ву, до­ве­де­ться ви­їжджа­ти й шу­ка­ти ін­ше мі­сце ро­бо­ти, бо про­сто не ви­ста­чить гро­шей, що­б­зні­ма­ти жит- ло», — під­твер­джує сло­ва ди­ри­ген­та му­зи­кант Сві­тла­на ГЛИНСЬКА. Сьо­го­дні се­ре­дня зар­пла­та му­зи­кан­тів сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру — 4200 гри­вень. Для по­рів­ня­н­ня, в За­по­ріж­жі, го­во­рять му­зи­кан­ти, во­на вдві­чі біль­ша. Та­ким чи­ном, сим­фо­ні­чний ор­кестр Дні­пра став аб­со­лю­тно не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жним. І це, на дум­ку ди­ри­ген­та, мо­же при­зве­сти до без­по­во­ро­тно­го — му­зи­кан­ти по­ки­нуть Дні­про, який пре­тен­дує на зва­н­ня куль­тур­ної сто­ли­ці. А не­за­ба­ром, пі­сля за­вер­ше­н­ня те­а­траль­но­го се­зо­ну, від­бу­де­ться кон­курс, на осно­ві яко­го ін­ші фі­лар­мо­нії змо­жуть за­про­си­ти до се­бе му­зи­кан­тів, і, швид­ше за все, ті по­го­дя­ться.

Те­пер сло­во за де­пу­та­та­ми обла­сної ра­ди, які на­при­кін­ці бе­ре­зня ма­ють роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня уста­нов куль­ту­ри. «Річ у тім, що сьо­го­дні ли­ше дві за­хи­ще­ні стат­ті — це зар­пла­та ко­штом дер­жа­ви і ко­му­наль­ні по­слу­ги. Усе ін­ше — но­ві по­ста­нов­ки, утри­ма­н­ня бу­ді­вель, ко­стю­ми, й та­ких пун­ктів мо­жна пе­ре­ра­ху­ва­ти ба­га­то, — сьо­го­дні ле­жить на кон­цер­тно-те­а­траль­них уста­но­вах. Якщо до нас йдуть лю­ди, от­же, вар­то го­во­ри­ти про те, що тре­ба це під­три­му­ва­ти. А від­по­від­но, по­трі­бна де­пу­тат­ська під­трим­ка фі­нан­со­ва, що мо­же бу­ти на­да­на для цьо­го ко­ле­кти­ву», — ка­же ди­ре­ктор фі­лар­мо­нії Ігор ХИНІЧ. Ди­ри­гент ор­ке­стру На­та­лія Пономарчук не втра­чає на­дії, що не­об­хі­дне фі­нан­су­ва­н­ня все ж на­да­дуть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.