До­по­ма­гай­те де­ре­вам!

21 бе­ре­зня — Мі­жна­ро­дний день лі­сів

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Да­та від­зна­ча­є­ться від­не­дав­на, з 2013 ро­ку. Мі­жна­ро­дний день лі­сів за­по­ча­тко­ва­ний рі­ше­н­ням Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН від 21 гру­дня 2012 ро­ку. Цей день — до­да­тко­вий при­від для лю­дей, які за­йма­ю­ться збе­ре­же­н­ням лі­сів, обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми і на­га­да­ти про те­му за­га­лу.

Ан­дрій Пли­га ко­ор­ди­нує во­лон­тер­ський на­пря­мок Ду­най­сько-Кар­пат­ської про­гра­ми Все­сві­тньо­го фон­ду при­ро­ди (WWF) в Укра­ї­ні і знає, як гро­мад­ськість мо­же про­ти­ді­я­ти не­за­кон­ним ви­руб­кам. «Гро­мад­ський мо­ні­то­ринг є скла­дною те­мою, і ми тіль­ки на­ма­га­є­мось впро­ва­джу­ва­ти йо­го в Укра­ї­ні. Ми на­вча­є­мо во­лон­те­рів, як ана­лі­зу­ва­ти пла­ни лі­со­го­спо­дар­ських за­хо­дів, бо во­ни до­сту­пні, але їх ні­хто не ха­ра­кте­ри­зує. Та­кож на­вча­є­мо во­лон­те­рів, як ви­зна­ча­ти основ­ні мо­мен­ти, що ма­ють бу­ти у до­ку­мен­тах по за­кон­них ви­руб­ках, — роз­по­від­ає Ан­дрій. — Як пра­ви­ло, гро­мад­ськість вза­га­лі не в кур­сі цьо­го і по­чи­нає па­ні­ку­ва­ти, ко­ли руб­ка вже по­чи­на­є­ться, хо­ча ні­що не за­ва­жає по­ди­ви­ти­ся за­вча­сно, бу­де во­на чи ні. Лю­ди ці­кав­ля­ться те­мою. Але ба­га­то хто — і це сто­су­є­ться рі­зних пи­тань, не ли­ше за­хи­сту лі­сів — го­то­ві тіль­ки обу­рю­ва­ти­ся у Facebook, а до ре­аль­них кро­ків не пе­ре­хо­дять».

Справ­ді, сьо­го­дні ін­фор­ма­ція про «лі­со­ві» про­бле­ми швид­ко на­бу­ває роз­го­ло­су, укра­їн­ці обу­рю­ю­ться сум­нів­ним ви­руб­кам. Але тре­ба біль­ше рі­шу­чо­сті, щоб за­хи­ща­ти при­ро­ду не ли­ше он­лайн, ай у ре­аль­но­му жит­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.