Шульц обі­цяє не при­ни­жу­ва­ти су­пер­ни­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ні­меч­чи­ни (СДПН) під час пар­тій­но­го з’їзду в не­ді­лю одно­го­ло­сно обра­ла Мар­ті­на Шуль­ца но­вим го­ло­вою пар­тії. Де­ле­га­ти з’їзду та­кож офі­цій­но ви­су­ну­ли Шуль­ца кан­ди­да­том у кан­цле­ри від СДПН на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах, які від­бу­ду­ться во­се­ни 2017 ро­ку. У сво­їй про­мо­ві на з’ їзді Мар­тін Шульц по­про­сив одно­пар­тій­ців про ро­зу­мі­н­ня у зв’яз­ку з тим, що він пред­ста­вить кон­кре­тні пун­кти ви­бор­чої про­гра­ми пар­тії влі­тку. «Але одне я мо­жу ого­ло­си­ти вже за­раз: у на­шій про­гра­мі йти­ме­ться про спра­ве­дли­вість, по­ва­гу та гі­дність», — ци­тує Шуль­ца ін­форм­а­ген­ція dpa. Він анон­су­вав, що ви­бор­чу про­гра­му СДПН, яка є ре­зуль­та­том дво­рі­чної ро­бо­ти, пре­зен­ту­ють на пар­тій­но­му з’їзді в кін­ці черв­ня в Дор­тмун­ді. СДПН має на­мір агі­ту­ва­ти за се­бе, а не бо­ро­ти­ся про­ти ін­ших — це урок з ви­бор­чої бо­роть­би До­наль­да Трам­па у США, до­дав Шульц. «Ди­скре­ди­та­ція, ро­бо­та з фей­ко­ви­ми но­ви­на­ми, за­галь­не за­су­дже­н­ня ці­лих груп лю­дей не має бу­ти в Ні­меч­чи­ні... Зі мною не бу­де при­ни­жень по­лі­ти­чних кон­ку­рен­тів», — під­кре­слив по­лі­тик.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.