Па­па Рим­ський ви­знав не­га­тив­ну роль цер­кви у ге­но­ци­ді в Ру­ан­ді

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Па­па Рим­ський Фран­циск по­про­сив ви­ба­че­н­ня за «грі­хи та про­ва­ли цер­кви та її чле­нів» в хо­ді ге­но­ци­ду в Ру­ан­ді 1994 ро­ку. Фран­циск про­вів зу­стріч із пре­зи­ден­том Ру­ан­ди По­лем Ка­га­ме вчо­ра, пі­сля якої ви­знав, що де­які ка­то­ли­цькі свя­ще­ни­ки та мо­на­хи­ні «від­да­ли­ся не­на­ви­сті та на­силь­ству, зра­джу­ю­чи сво­їй єван­гель­ській мі­сії». Про це по­ві­дом­ляє ін­форм­а­ген­ція AP з по­си­ла­н­ням на Ва­ти­кан. У Ва­ти­ка­ні та­кож «ви­сло­ви­ли пра­гне­н­ня, щоб­це скром­не ви­зна­н­ня по­ми­лок то­го пе­рі­о­ду (...) змо­гло на­бли­зи­ти (...) май­бу­тній мир». Ми­ну­ло­го ро­ку офі­цій­не ви­ба­че­н­ня бу­ло опу­блі­ко­ва­но ка­то­ли­цьки­ми єпис­ко­па­ми Ру­ан­ди. На­га­да­є­мо, у 1994 ро­ці в Ру­ан­ді від­був­ся ге­но­цид, в хо­ді яко­го за­ги­ну­ли, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, від пів­міль­йо­на до міль­йо­на осіб— за­га­лом близь­ко 20% на­се­ле­н­ня кра­ї­ни. Зде­біль­шо­го йде­ться про пред­став­ни­ків на­ро­дно­сті ту­тсі, про­ти якої ге­но­цид здій­сню­ва­ли пред­став­ни­ки на­ро­дно­сті ху­ту. Зокре­ма, ти­ся­чі осіб бу­ли вби­ті на те­ри­то­рії ка­то­ли­цьких цер­ков і мо­на­сти­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.