Із за­хі­дної ча­сти­ни Мо­су­ла вте­кли по­над 180 тис. лю­дей

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­над 180 тис. осі­бу­те­кли із за­хі­дної ча­сти­ни Мо­су­ла пі­сля то­го, як в мі­сті роз­по­ча­лась опе­ра­ція зі звіль­не­н­ня ці­єї ча­сти­нии мі­ста від те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «Іслам­ська дер­жа­ва». При цьо­му, як по­ві­дом­ляє AFP, 111 тис. лю­дей зна­йшли при­ту­лок у 17 та­бо­рах і цен­трах для пе­ре­се­лен­ців, ін­ші ж зу­пи­ни­ли­ся у ро­ди­чів, по­ві­дом­ляє мі­ні­стер­ство пе­ре­мі­ще­н­ня і мі­гра­ції Іра­ку. Ірак­ський уряд за­яв­ляє, що мо­же роз­мі­сти­ти в та­бо­рах ще 100 тис. пе­ре­мі­ще­них осіб. Але ООН вва­жає, що кіль­кість бі­жен­ців мо­же пе­ре­ви­щи­ти цю ци­фру. «Гу­ма­ні­тар­ні уста­но­ви го­ту­ю­ться до мо­жли­во­сті то­го, що до­да­тко­ві 300—320 тис. ци­віль­них осі­бмо­жуть вте­кти в най­ближ­чі ти­жні», — за­яви­ли в ООН. За сло­ва­ми ко­ор­ди­на­тор­ки про­грам гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ООН в Іра­ку Лі­зе Гран­де, до­по­мо­го­ві ор­га­ні­за­ції мі­ся­ця­ми го­ту­ва­ли­ся до на­сту­пу в Мо­су­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.