«Від та­кти­ки ви­жи­ва­н­ня до стра­те­гії роз­ви­тку»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

ВМіж на род но му ви став ко - во му цен т рі від бу лось п’ яте за сі дан ня Ра ди ре - гіо наль но го роз вит ку, в яко­му взя­ли участь ке­рів­ни­цтво Ка бі не ту Мі ніс т рів, Вер хов ної Ра ди та пред с тав ни ки міс це вої вла ди, по ві дом ляє сайт гла ви дер жа ви. На за сі дан ні Пре зи - дент Пет ро По ро шен ко за зна - чив, що « за раз вже є під ста ви го­во­ри­ти про те, що по­ча­ло­ся ре­аль не від нов лен ня еко но мі ки, і є мож ли вість по чи на ти пе ре хід від так ти ки ви жи ван ня до на - шої спіль­ної дер­жав­ної стра­те­гії роз вит ку » .

«Го­лов­ною є ро­сій­ська вій­сько­ва за­гро­за, — за­зна­чив Пре­зи­дент. — І во­на по­хо­дить не ли­ше з оку­по­ва­них ра­йо­нів Дон­ба­су, во­на на­ви­сає по всій лі­нії кор­до­ну з Ро­сі­єю. Пра­виль­на від­по­відь на цей ви­клик ли­ше одна: якщо на по­ча­ток 2014 ро­ку ви­тра­ти на обо­ро­ну ста­но­ви­ли 1% ВВП, то 2016 ро­ку на­ши­ми спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ми до­ве­ли ці ви­тра­ти до 3,2%, і не ви­клю­че­но, що цю час­тку при­йде­ться збіль­ши­ти ще. Якщо ж вра­ху­ва­ти за­галь­ні ви­тра­ти на обо­ро­ну та без­пе­ку, то во­ни вже за­раз пе­ре­ви­щу­ють 5% ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту».

Тим ча­сом три­ває про­ти­сто­я­н­ня між ме­ром Льво­ва Ан­дрі­єм Са­до­вим і цен­траль­ною вла­дою. Ген­про­ку­рор Укра­ї­ни Юрій Лу­цен­ко за­явив жур­на­лі­стам: «Ме­не ди­вує на­по­ле­гли­вість, з якою Са­до­вий хо­че вста­ти в по­зу жер­тви. На­справ­ді жер­тва­ми є че­тве­ро по­же­жни­ків, а не пан Са­до­вий. Але за все до­во­ди­ться від­по­від­а­ти». На це пе­ред за­сі­да­н­ням Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку Ан­дрій Са­до­вий за­явив, що не пла­нує по­да­ва­ти у від­став­ку че­рез си­ту­а­цію із смі­т­тям, що ви­ни­кла у Льво­ві.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

Пе­тро По­ро­шен­ко під час ви­сту­пу на за­сі­дан­ні Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.