Ма­ски хи­жо­го вов­ка

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Про фі­ктив­ну «не­за­ле­жність» Ра­дян­ської Укра­ї­ни зраз­ка 1918 ро­ку та її на­слід­ки

Схе­ма в на­у­ці, зокре­ма в істо­рії, річ ко­ри­сна й не­ми­ну­ча (ча­сто без неї, на жаль, не обі­йти­ся), ось тіль­ки бі­да — на­віть аб­со­лю­тна схе­ма втра­чає, «гу­бить» по­дро­би­ці, де­та­лі, жи­ві фа­кти. А са­ме в них ча­сто кри­є­ться суть по­дії, ко­тру за­ту­ля­ють ша­бло­ни та сте­ре­о­ти­пи, вла­сти­ві цим же схе­мам. Йде­ться не про те, що схе­ми є не­прав­ди­ви­ми — ли­ше про те, що «ко­па­ти» вар­то глиб­ше.

Пе­ре­кон­ли­вий при­клад — здій­сне­на біль­шо­ви­ка­ми, під­сту­па­ми, кров’ю та облу­дою «ра­дя­ні­за­ція» Укра­ї­ни 1918 ро­ку. Те, що це бу­ла агре­сія, зло­чин, «гі­бри­дна вій­на» — сум­ні­ву не під­ля­гає. А ось як кон­кре­тно це від­бу­ва­ло­ся? Да­ле­ко не всі за­раз пам’ята­ють, при­мі­ром, що па­ра­лель­но з УНР — на­шою на­ціо­наль­ною дер­жа­вою, утво­ре­ною за іні­ці­а­ти­вою Цен­траль­ної Ра­ди — існу­ва­ла геть во­ро­жа їй ква­зі­дер­жа­ва, про­біль­шо­ви­цька про­мо­сков­ська «гі­бри­дна» стру­кту­ра — так зва­на «Ра­дян­ська Укра­їн­ська На­ро­дна Ре­спу­блі­ка». І оця ра­дян­ська «УНР» на­віть «ра­ти­фі­ку­ва­ла» Брест­ський мир­ний до­го­вір між Ра­дян­ською Ро­сі­єю та дер­жа­ва­ми Че­твер­но­го со­ю­зу на чо­лі з Ні­меч­чи­ною (це ста­ло­ся 19 бе­ре­зня 1918 ро­ку в то­ді­шньо­му Ка­те­ри­но­сла­ві на так зва­но­му «Дру­го­му Все­укра­їн­сько­му з’їзді рад) від іме­ні «Ра­дян­ської Укра­ї­ни», услід за цим про­го­ло­сив­ши та­ке: «Укра­їн­ська На­ро­дна Ре­спу­блі­ка від­ни­ні стає са­мо­стій­ною Со­віт­ською Ре­спу­блі­кою», а то­чні­ше: «Укра­їн­ською Фе­де­ра­тив­ною (звер­ні­мо ува­гу на це сло­во!) Со­віт­ською Ре­спу­блі­кою».

Зві­сно, біль­шо­ви­ки тут же за­яви­ли про «ви­зна­н­ня Со­віт­сько­го Уря­ду Укра­ї­ни» (а що бу­ло робити? Те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни нев­пин­но су­ну­ли ні­ме­цькі вій­ська, які гна­ли геть мо­сков­ських оку­пан­тів, та й умо­ви «Бре­ста» зо­бов’язу­ва­ли...). Про­те йшло­ся аж ні­як не про ре­аль­не ви­зна­н­ня «не­за­ле­жно­сті» Ра­дян­ської Укра­ї­ни, по­при «за­хо­пле­не спів­чу­т­тя» бо­роть­бою укра­їн­сько­го на­ро­ду то­що. Ма­ріо­не­тко­вий уряд від­сту­пав аж до Та­ган­ро­га (у мі­сті пе­ре­ва­жа­ло то­ді укра­їн­ське на­се­ле­н­ня), при­пи­нив своє існу­ва­н­ня на по­ча­тку кві­тня 1918 ро­ку, про­те офі­цій­но­го, юри­ди­чно­го ви­зна­н­ня «не­за­ле­жно­сті» «Укра­їн­ської Фе­де­ра­тив­ної Со­віт­ської Ре­спу­блі­ки» на той час так і не бу­ло. Ось при­клад, ко­ли істо­ри­чні па­ра­ле­лі — по­рів­ня­н­ня з те­ро­ри­сти­чни­ми ДНР та ЛНР — є до­во­лі до­ре­чни­ми...

Біль­ше то­го, пе­ре­лі­че­ни­ми па­ра­ле­ля­ми, схо­же, зов­сім не обме­жу­є­ться суть спра­ви. Звер­ні­мо ува­гу: Брест­ські уго­ди 1918-го та «Мін­ський про­цес» 2014—2015 ро­ків... Пер­ші май­же на рік спро­мо­гли­ся га­ран­ту­ва­ти не­за­ле­жність УНР (не фей­ко­вої!) в умо­вах біль­шо­ви­цько­го «гі­бри­дно­го» втор­гне­н­ня. Мінськ («без­аль­тер­на­тив­ний», зві­сно, але чо­му зда­є­ться, що йо­го пун­кти бу­ли за­зда­ле­гідь на­пи­са­ні Пу­ті­ним? Це тіль­ки в ме­не скла­да­є­ться та­ке вра­же­н­ня?), який, за най­актив­ні­шої уча­сті ті­єї ж та­ки Ні­меч­чи­ни, май­же че­рез 100 ро­ків, як ого­ло­шу­ва­ло­ся, мав би при­пи­ни­ти «кон­флікт в Укра­ї­ні» (оці­нить са­му фор­му­лу, чи­та­чу!) в умо­вах ре­аль­ної «гі­бри­дної» агре­сії Пу­ті­на... Чи тіль­ки гео­гра­фі­чне мі­сце під­пи­са­н­ня цих до­ку­мен­тів — Бі­ло­русь — об’єд­нує оби­дві по­дії? Ду­ма­є­мо, зга­дуй­мо (до­бра пам’ять — це ча­сто шлях до істи­ни), ро­би­мо ви­снов­ки...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.