За що хо­чуть «з’їсти» Вов­ка?

Го­ло­ва На­цко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг: «Нас біль­ше ці­ка­вить вар­тість еле­ктро­енер­гії, ніж ка­но­ні­за­ція одно­го з ви­дів ге­не­ра­ції»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ума­те­рі­а­лах На­цко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг ( НКРЕКП), під­го­тов­ле­них до сьо­го­дні­шньо­го її за­сі­да­н­ня, за­зна­че­но, що при пе­ре­гля­ді та­ри­фів на від­пуск те­пла та еле­ктро­енер­гії для те­пло­еле­ктро­цен­тра­лей і те­пло­еле­ктро­стан­цій (ТЕЦ і ТЕС) пла­ну­є­ться за­кла­сти зро­ста­н­ня ці­ни ву­гі­л­ля на 26,2—26,5%. Ву­гі­л­ля ан­тра­ци­то­вої гру­пи ко­шту­ва­ти­ме 2,222 ти­ся­чі гри­вень за тон­ну, га­зо­вої гру­пи — 2,071 ти­ся­чі гри­вень за тон­ну. У гру­дні 2016 ро­ку для ТЕЦ і ТЕС бу­ло вста­нов­ле­но ці­ну ан­тра­ци­ту — 1,757 ти­ся­чі гри­вень за тон­ну, для га­зо­во­го ву­гі­л­ля — 1,641 ти­ся­чі гри­вень. У та­ри­фах пла­ну­є­ться вра­ху­ва­ти се­ре­дньо­рин­ко­ву ці­ну ву­гі­л­ля на єв­ро­пей­сько­му рин­ку з до­став­кою та роз­ван­та­же­н­ням в Укра­ї­ні у роз­мі­рі $87,51 за тон­ну.

Від­так у НКРЕКП під­го­ту­ва­ли про­ект по­ста­но­ви, за яким для ву­гіль­них ТЕЦ і ТЕС та­риф на від­пу­ска­н­ня еле­ктро­енер­гії (вар­тість ву­гі­л­ля в ньо­му ста­но­вить 80—90%) зро­сте на 9,2—22,7%, то­ді як для га­зо­вих пра­кти­чно не змі­ни­ться. Із 1 кві­тня опто­ва рин­ко­ва ці­на (ОРЦ) на еле­ктро­енер­гію (во­на впли­ває на ці­ну еле­ктро­енер­гії для про­ми­сло­во­сті) зро­сте на 1% за­мість обі­ця­но­го ра­ні­ше зни­же­н­ня на 5,8%. На за­сі­дан­ні ко­мі­сії у че­твер пла­ну­є­ться за­твер­ди­ти ОРЦ на дру­гий-че­твер­тий квар­та­ли у роз­мі­рі 1354,98 гри­вень за МВт. год. (без НДС).

Го­ло­ва НКРЕКП Дми­тро ВОВК по­яснив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці», що це ди­кту­є­ться не­об­хі­дні­стю за­без­пе­че­н­ня ста­біль­ної ро­бо­ти енер­го­си­сте­ми кра­ї­ни. Адже за ни­ні­шніх умов для ста­лої еле­ктро­ге­не­ра­ції не­об­хі­дно ку­пу­ва­ти енер­ге­ти­чне ву­гі­л­ля за ру­бе­жем. «Без­пе­ре­чним на сьо­го­дні є де­фі­цит ву­гі­л­ля, як і при­ро­дно­го га­зу, і не­об­хі­дність ку­пу­ва­ти йо­го (ву­гі­л­ля) за кор­до­ном за ці­ною до $100 за тон­ну», — впев­не­ний чи­нов­ник. А в про­е­кті рі­шен­ні ко­мі­сії на­во­дя­ться й кон­кре­тні ци­фри. Так, про­гно­зний ба­ланс еле­ктро­енер­гії на 2017 рік пе­ред­ба­чає, що ТЕС і ТЕЦ кра­ї­ни ви­ко­ри­ста­ють біль­ше 26,5 міль­йо­на тонн ву­гі­л­ля. При­чо­му йо­го ім­порт цьо­го ро­ку ста­но­ви­ти­ме 5,6 міль­йо­на тонн, у то­му чи­слі в дру­го­му-че­твер­то­му квар­та­лах — 5,3 міль­йо­на.

У цих умо­вах гро­мад­ська ува­га раз у раз по­вер­та­є­ться до від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії (ВДЕ), роз­ви­ток яких згі­дно з до­сві­дом Єв­ро­со­ю­зу за­ле­жить не так від дер­жа­ви, як від іні­ці­а­ти­ви ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су та на­віть зви­чай­них до­ма­шніх го­спо­дарств. Однак Укра­ї­на не всти­гає ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги Тре­тьо­го енер­го­па­ке­та в га­лу­зі «зе­ле­ної» енер­ге­ти­ки. А в Єв­ро­пі вже роз­гля­да­ють Че­твер­тий енер­го­па­кет, де від­нов­лю­ва­ні дже­ре­ла є прі­о­ри­те­том. «Під­пи­сав­ши Уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС, Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся від­по­від­а­ти ви­со­ким єв­ро­пей­ським стан­дар­там з ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­ва­ний дже­рел енер­гії», — на­го­ло­шує в. о. го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки Оле­ксандр ДОМБРОВСЬКИЙ. За йо­го сло­ва­ми, «На­ціо­наль­ний план дій з від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки до 2020 ро­ку пе­ре­дба- чає до­сяг­ти 11% час­тки енер­гії, отри­ма­ної з ВДЕ в кін­це­во­му спо­жи­ван­ні до цьо­го пе­рі­о­ду. Для цьо­го по­трі­бно вве­сти в екс­плу­а­та­цію 5,2 ГВт по­ту­жно­стей від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, а та­кож 11,6 ГВт (ком­пен­су­ю­чих по­ту­жно­стей) те­пло­енер­ге­ти­ки».

Тоб­то се­ред пе­ре­шкод на шля­ху ВДЕ в Укра­ї­ні її ни­ні­шній енер­ге­ти­чний ба­ланс, в яко­му не ви­ста­чає за­па­су по­ту­жно­стей для то­го, щоб­пе­ре­кри­ва­ти так зва­ні мер­тві зо­ни в ро­бо­ті со­ня­чної та ві­тро­вої енер­ге­ти­ки. От­же, Укра­ї­ні по­трі­бно, так би мо­ви­ти, гар­мо­ні­зу­ва­ти енер­ге­ти­чний ба­ланс. Чи ре­аль­не це зав­да­н­ня? За­сту­пник го­ло­ви цьо­го ко­мі­те­ту Оль­га БЕЛЬКОВА на­га­дує про мі­жна­ро­дний до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня рі­зно­ма­ні­тних схем під­трим­ки ВДЕ. За її сло­ва­ми, « остан­нім ча­сом де­да­лі ча­сті­ше за­сто­со­ву­ю­ться так зва­ні кон­ку­рен­тні схе­ми під­трим­ки, на­при­клад ау­кціо­ни, що сти­му­лю­ють де­ве­ло­пе­рів опти­мі­зу­ва­ти свої про­е­кти і до­зво­ля­ють за­оща­джу­ва­ти ко­шти дер­жав­ної чи бю­дже­тної під­трим­ки».

Зі слів Вов­ка, вар­тість ВДЕ в за­галь­ній стру­кту­рі енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни 2016 ро­ку ста­но­ви­ла 6,7% про­ти 1,2% у за­галь­ній стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії. То­рік ВДЕ отри­ма­ли 8,1 мі­льяр­да гри­вень, і зав­дя­ки рі­ше­н­ням, які бу­ли ухва­ле­ні ще 2015 ро­ку, з та­кою ж по­ту­жні­стю мо­жна бу­ло отри­ма­ти і де­сять мі­льяр­дів гри­вень. Для то­го що­бви­ко­на­ти На­ціо­наль­ний план, по­трі­бні, вва­жає Вовк, май­же три мі­льяр­ди єв­ро до­да­тко­вих ін­вес- ти­цій. Ці ко­шти на­да­дуть мо­жли­вість ви­ро­би­ти ли­ше 5,5 мі­льяр­дів кВт. год., і що­ро­ку це ко­шту­ва­ти­ме 700 міль­йо­нів єв­ро. Якщо ж по­ста­ви­ти зав­да­н­ня збіль­ши­ти ВДЕ не на 11%, а на 20%, то про­пор­цій­но зро­ста­ють ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції. Якщо ви­ко­на­ти На­ціо­наль­ний план, то ці­на укра­їн­ської ге­не­ра­ції у сце­на­рії плюс 11% або 20% зро­стає та­ким чи­ном від­по­від­но на 12 та 27%.

Ви­хо­дя­чи з цих да­них, Вовк ро­бить ви­сно­вок, що від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла здій­сню­ють до­да­тко­вий тиск на спо­жи­ва­ча. Однак це на­ван­та­же­н­ня мо­же бу­ти мен­шим, якщо бу­де за­про­ва­дже­но ри­нок еле­ктри­чної енер­гії, і всі ви­ди ге­не­ра­ції кон­ку­ру­ва­ти­муть. « Зва­жа­ю­чи на роз­ви­ток ре­гу­ля­тор­но­го по­ля і в Єв­ро­пі, і у нас, — від­зна­чає го­ло­ва НКРЕКП, — вар­то за­ми­сли­ти­ся... і на го­ри­зон­ті кіль­кох ро­ків за­про­ва­ди­ти но­ві ме­то­ди ре­гу­лю­ва­н­ня, які бдо­зво­ли­ли зба­лан­су­ва­ти і ін­те­ре­си дер­жа­ви що­до до­ся­гне­н­ня ці­льо­вих по­ка­зни­ків, і вар­тість енер­го­ге­не­ра­ції, яка має бу­ти для кра­ї­ни та її гро­ма­дян опти­маль­ною... Нас біль­ше ці­ка­вить вар­тість еле­ктро­енер­гії, а не ка­но­ні­за­ція одно­го з ви­дів ге­не­ра­ції», — до­дає Вовк.

Оста­н­ня фра­за мо­же слу­гу­ва­ти клю­чем до ро­зу­мі­н­ня ли­ста, на­ді­сла­но­го (за да­ни­ми «Еко­но­мі­чної прав­ди») Пре­зи­ден­то­ві Пе­тру По­ро­шен­ку та прем’єр-мі­ні­стру Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну ві­це-пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Ма­ро­шем ШЕФЧОВИЧЕМ. На по­ча­тку в ньо­му йде­ться про зво­лі­ка­н­ня з ім­пле­мен­та­ці­єю за­ко­ну про енер­ге­ти­чно­го ре­гу­ля­то­ра, який був одним із за­хо­дів, що до­зво­лив ЄС на­да­ти на­сту­пні 600 міль­йо­нів єв­ро ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги Укра­ї­ні. Да­лі Єв­ро­ко­мі­сія спра­ве­дли­во зга­дує про фор­му­лу «Рот­тер­дам+» і во­дно­час не­дво­зна­чно ста­вить під сум­нів про­фе­сіо­на­лізм чле­нів НКРЕКП. «Су­пе­ре­чно­сті що­до не­що­дав­ніх рі­шень енер­ге­ти­чно­го ре­гу­ля­то­ра сто­сов­но ме­то­до­ло­гій вста­нов­ле­н­ня цін на ву­гі­л­ля та роз­ра­хун­ку пла­ти за при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­ре­жі свід­чать про те, яке ве­ли­ке зна­че­н­ня має не ли­ше не­за­ле­жність, а й про­фе­сіо­на­лізм і до­ві­ра до енер­ге­ти­чно­го ре­гу­ля­то­ра для за­лу­че­н­ня та­ких на­галь­но по­трі­бних ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни», — на­го­ло­шу­є­ться в ли­сті.

Ше­фчо­вич та­кож на­рі­кає, що НКРЕ не ко­ри­сту­є­ться екс­пер­тною до­по­мо­гою, яку про­по­нує ЄС. «Ана­ліз зга­да­них не­що­дав­ніх рі­шень ре­гу­ля­то­ра екс­пер­та­ми ЄС по­ка­зав, що, на жаль, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ні ме­то­до­ло­гії не пов­ні­стю від­по­від­а­ють кра­щій єв­ро­пей­ській пра­кти­ці», — пи­ше ві­це­пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії і про­сить По­ро­шен­ка ви­ко­на­ти за­кон про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію та при­зна­чи­ти двох чле­нів кон­кур­сної ко­мі­сії (для обра­н­ня чле­нів НКРЕКП).

«Я впев­не­ний, що Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни та Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни на­слі­ду­ють Ваш при­клад, по­дав­ши свої кан­ди­да­ту­ри», — до­дає Шев­чо­вич. От­же, не над­то «зе­ле­но­го» і за­над­то не­слу­хня­но­го Вов­ка тре­ба мі­ня­ти? Але йо­го участь у про­фе­сій­ній дис­ку­сії, в якій бра­ли участь і чле­ни про­філь­но­го ко­мі­те­ту Ра­ди, і до­свід­че­ні пред­став­ни­ки рі­зних ви­дів енер­го­ге­не­ра­ції, до­во­дить, що юний за ві­ком Вовк про­я­вив се­бе як аб­со­лю­тно апо­лі­ти­чний чи­нов­ник і зов­сім не зе­ле­ний як фа­хі­вець. Чи слід гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни че­ка­ти, до­ки та­ко­го ж рів­ня до­ся­гне хтось ін­ший? І які но­ві та­ри­фи отри­ма­є­мо за той час, до­ки но­вий та слу­хня­ний вхо­ди­ти­ме у курс справ в енер­ге­ти­ці?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.