Укра­ї­на пе­ре­сі­дає на еле­ктро­мо­біль

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри спіль­но з на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми і пред­став­ни­ка­ми рин­ку роз­ро­би­ло за­ко­но­про­ект, що пе­ред­ба­чає за­хо­ди зі сти­му­лю­ва­н­ня по­пи­ту на еле­ктри­чний транс­порт, ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для за­лу­че­н­ня стра­те­гі­чних ін­ве­сто­рів і роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­цтва, по­лі­пше­н­ня бі­знес-клі­ма­ту для ма­ло- го і се­ре­дньо­го бі­зне­су у сфе­рі па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень, роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри і під­ви­ще­н­ня ком­фор­ту во­ло­ді­н­ня та­ким транс­пор­том. Якщо бу­де ухва­ле­но не­об­хі­дний за­ко­но­про­ект, пе­ре­ко­на­ний мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян, то еле­ктро­мо­бі­лі для укра­їн­ців мо­жуть по­де­шев­ша­ти більш ніж на 40%. За сло­ва­ми мі­ні­стра, ме­тою Укра­ї­ни є до­ве­сти час­тку про­да­жів еле­ктро­мо­бі­лів у за­галь­но­му об­ся­зі про­да­жів ав­то в на­шій кра­ї­ні до 15% уже 2020 ро­ку, а та­кож на­ла­го­ди­ти ві­тчи­зня­не ви­ро­бни­цтво еле­ктро­ка­рів. У ли­сто­па­ді 2016 ро­ку в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся 1630 ти­ся­чі ав­то­мо­бі­лів, що­рі­чний при­ріст їхньо­го пар­ку ста­но­вив 13,2%, а час­тка в про­да­жах — 0,7%.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.