На що пі­де мі­льярд від ЄБРР

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ди­ре­ктор Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку (ЄБРР) в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер роз­ра­хо­вує на збіль­ше­н­ня ін­ве­сти­цій бан­ку в ре­а­лі­за­цію про­е­ктів в Укра­ї­ні 2017 ро­ку до 1 мі­льяр­да єв­ро. Він уто­чнив, що 2016 ро­ку ін­ве­сти­ції ЄБРР в Укра­ї­ну ста­но­ви­ли близь­ко 600 міль­йо­нів єв­ро, при­чи­ною чо­го ста­ла по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність на по­ча­тку 2016 ро­ку. На 2017 рік у бан­ку, за сло­ва­ми Аджу­не­ра, є до­сить сер­йо­зний порт­фель для ін­ве­сту­ва­н­ня, і на об­сяг та­ких ін­ве­сти­цій не по­вин­на впли­ну­ти ситуація на Дон­ба­сі. Зокре­ма, за йо­го сло­ва­ми, ЄБРР 2017 ро­ку має на­мір ін­ве­сту­ва­ти в хар­ків­ське ме­тро, в енер­ге­ти­чну сфе­ру Укра­ї­ни, а та­кож у пор­то­ву ін­ду­стрію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.