Сво­їх не ки­да­ють...

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Гру­па «Ме­тін­вест» від­кри­ла в Ма­рі­у­по­лі центр із пра­це­вла­шту­ва­н­ня ро­бі­тни­ків «на­ціо­на­лі­зо­ва­них» під­при­ємств, що зна­хо­дя­ться на не­кон­тро­льо­ва­ній Укра­ї­ною те­ри­то­рії, і роз­по­ча­ла при­йом спів­ро­бі­тни­ків на ін­ші під­при­єм­ства ком­па­нії. Як по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Азов­ста­лі» Ен­вер Цкі­ті­шві­лі у Facebook, «не­зва­жа­ю­чи на втра­ту гру­пою «Ме­тін­вест» кон­тро­лю над ро­бо­тою сво­їх під­при­ємств на тим­ча­со­во не кон­тро­льо­ва­ній те­ри­то­рії, на­ша ком­па­нія рі­шу­че під­три­мує сво­їх пра­ців­ни­ків, які опи­ни­лись у цій не­про­стій си­ту­а­ції». За йо­го сло­ва­ми, за остан­ню до­бу на «Азов­сталь» бу­ло прийня­то пер­ших ро­бі­тни­ків Єна­кі­їв­сько­го ме­та­лур­гій­но­го за­во­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.