Газ зно­ву бе­ре­мо зі схо­вищ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пі­сля три­ден­но­го пе­рі­о­ду (9— 11 бе­ре­зня) пе­ре­ви­ще­н­ня за­ка­чу­ва­н­ня над від­бо­ром при­ро­дно­го га­зу з під­зем­них схо­вищ (ПСГ) Укра­ї­на від­но­ви­ла йо­го під­йом, че­ка­ю­чи на рі­ше­н­ня мі­сце­вої вла­ди про за­кін­че­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Згі­дно з опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми ПАТ «Укр­транс­газ», із 16 до 18 бе­ре­зня що­до­бо­вий від­бір га­зу з ПСГ ста­но­вив 7,5 міль­йо­на ку­бо­ме­трів. За­па­си га­зу ста­ном на 18 бе­ре­зня ста­нов­лять 8,137 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. На цю са­му да­ту до­бо­вий ім­порт га­зу ста­но­вив 43,462 міль­йо­на ку­бо­ме­трів: Сло­вач­чи­на — 38,814 міль­йо­на, Угор­щи­на — 1,044 міль­йо­на, Поль­ща — 3,604 міль­йо­на ку­бо­ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.