Ін­фля­ція 2017 ро­ку бу­де мен­ша 10%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко роз­ра­хо­вує на зни­же­н­ня ін­фля­ції 2017 ро­ку до рів­ня мен­ше 10%. «Ін­фля­ція, тя­гар ви­со­ких цін — те, що хви­лює лю­дей по­над усе. Цьо­го ро­ку во­на ви­мі­рю­ва­ти­ме­ться, спо­ді­ва­ю­ся, вже одно­зна­чною ци­фрою — мен­ше 10%. А до 2019 ро­ку — це на­ше спіль­не зав­да­н­ня — ми по­вин­ні ви­йти на по­ка­зник ін­фля­ції близь­ко 5% рі­чних», — ска­зав він учо­ра в хо­ді ви­сту­пу на за­сі­дан­ні Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку в Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.