«Бі­лий аль­бом-3»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

23 бе­ре­зня Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни від­кри­ває ще одну гла­ву ам­бі­тно­го арт-про­е­кту «Скар­би ко­ле­кції...»

Ви­став­ку «Скар­би ко­ле­кції з му­зей­ної збір­ки. Бі­лий аль­бом» мо­жна бу­де по­ба­чи­ти до 24 кві­тня.

На­га­да­є­мо, «Скар­би ко­ле­кції з му­зей­ної збір­ки. Бі­лий аль­бом » скла­де­но з трьох глав. Ко­жна гла­ва — це низ­ка ві­до­мих, зна­ко­вих імен ми­тців рі­зних по­ко­лінь та рі­зних сти­лів і на­прям­ків. Пер­шу гла­ву бу­ло від­кри­то у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, а на по­ча­тку лю­то­го ша­ну­валь­ни­ки су­ча­сно­го ми­сте­цтва по­зна­йо­ми­ли­ся з про­дов­же­н­ням вер­ні­са­жу — дру­гою гла­вою, в че­твер бу­де пред­став­ле­но за­клю­чну ча­сти­ну — гла­ву 3.

Як роз­ка­за­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри цьо­го твор­чо­го про­е­кту, із по­над 5800 екс­по­на­тів ко­ле­кції ми­сте­цьких тво­рів му­зею, яку бу­ло зі­бра­но за 11 ро­ків йо­го існу­ва­н­ня, ві­ді­бра­ли най­кра­щі ро­бо­ти, щоб ши­ро­ко пред­ста­ви­ти до­ро­бок укра­їн­ських ми­тців.

Ни­ні мо­жна бу­де по­зна­йо­ми­ти­ся з твор­чі­стю 79 са­мо­бу­тніх май­стрів — усі ху­до­жни­ки кре­а­тив­ні, зво­ру­шли­ві й не­стан­дар­тні. Це про­ни­кли­ва Ла­ри­са Бров­ді та ко­ло­ри­тний Іван Бров­ді; Оле­ксандр Аксі­нін, яко­го на­зи­ва­ли «львів­ським Дю­ре­ром» і який зди­вує скру­пу­льо­зним опра­цю­ва­н­ням де­та­лей. За­ці­ка­вить твор­чість Ва­си­ля Ба­жая. Не дасть прой­ти повз сво­єї ро­бо­ти й за­снов­ник гі­пер­ре­а­лі­зму Сер- гій Ба­зі­лєв. Спо­ну­кає по­ме­ди­ту­ва­ти жи­во­пис Еду­ар­да Бель­сько­го. За­ча­рує ма­гне­тизм обра­зів пра­ця Во­ло­ди­ми­ра Бов­ку­на й обда­рує сві­тлом Олег Во­ло­ши­нов. Ле­ген­дар­ний Іван Мар­чук пред­став­ле­ний сво­їм «пльон­та­ні­змом» (на фото) — ав­тор­ський ме­тод ори­гі­наль­ної си­сте­ми сві­то­с­при­йма­н­ня та йо­го пе­ре­да­чі на по­ло­тні, для яко­го ха­ра­ктер­на аси­ме­трія ри­тмі­чних ско­ро­чень у ко­льо­рі й штри­хах (маз­ках), ме­та­фо­ри­чність і сим­во­лізм, де­фор­ма­ція зо­бра­жень, чим до­ся­га­є­ться ефект куль­мі­на­цій­ної на­пру­же­но­сті ста­ти­чних обра­зів; зо­се­ре­дже­н­ня дов­ко­ла тем ек­зи­стен­ції, бу­т­тя лю­ди­ни, її мі­сця у сві­ті та про­блем са­мо­пі­зна­н­ня. А мо­ло­да ху­до­жни­ця Зоя Ор­ло­ва за­гі­пно­ти­зує сво­єю ро­бо­тою. Світ опти­мі­сти­чно-не­спо­ді­ва­ний пред­ста­вить Ми­хай­ло Дем­цю...

Ни­ні Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни — єди­ний у на­шій кра­ї­ні му­зей, де збе­рі­га­ю­ться тво­ри ба­га­тьох пред­став­ни­ків рі­зних ми­сте­цьких шкіл і на­прям­ків усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни від 1930-х ро­ків до сьо­го­де­н­ня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВИ­СТАВ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.