«Оде­брехт» – де­то­на­тор по­лі­ти­чних змін у Бра­зи­лії

Ко­ли в ЄС ві­зьму­ться за роз­слі­ду­ва­н­ня ме­ха­ні­змів ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті «Газ­про­му» та нав­ко­л­окрем­лів­ських бі­зне­со­вих стру­ктур

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ві­ктор РОМАНЮК, на­ро­дний де­пу­тат, спе­ці­аль­но для «Дня»

При­зна­че­н­ня ко­ли­шньо­го ні­ме­цько­го кан­цле­ра Гер­хар­да Шре­де­ра в жов­тні 2016 ро­ку го­ло­вою ра­ди ди­ре­кто­рів до­чір­ньої ком­па­нії «Газ­про­му» ком­па­нії «Пів­ні­чний по­тік- 2 » ста­ло свід­че­н­ням то­го, що ро­сій­ська по­лі­ти­ка в дер­жа­вах ЄС збе­рі­гає свій тра­ди­цій­ний курс.

Осно­вою йо­го роз­бу­до­ви є си­сте­ми ло­біст­ських груп у се­ре­до­ви­щі єв­ро­пей­сько­го по­лі­ти­чно­го істе­блі­шмен­ту в по­єд­на­ні з ме­то­да­ми і під­хо­да­ми ро­бо­ти спец­слу­жбз ме­тою за­во­ю­ва­н­ня го­лов­но­го рин­ку збу­ту ро­сій­ських енер­го­но­сі­їв та збе­ре­же­н­ня ва­же­лів впли­ву при прийнят­ті рі­шень що­до ін­те­ре­сів РФ.

За­ува­жи­мо, що Гер­хард Шре­дер уже 10 ро­ків очо­лює ко­мі­тет акціо­не­рів га­зо­во­го кон­сор­ці­у­му « Пів­ні­чний по­тік» і за­без­пе­чив швид­ке та по­ка­зо­ве ло­бі­ю­ва­н­ня в стру­кту­рах ЄС бу­дів­ни­цтво пер­шої лі­нії га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік » ( вва­жа­є­ться, що ро­бив він це за скром­ну за­ро­бі­тну пла­ту в 1,5 млн єв­ро що­рі­чно), зна­чно збіль­шив­ши при­су­тність ці­єї ком­па­нії на рин­ках ЄС.

Тіль­ки одна до­чір­ня стру­кту­ра «Газ­про­му » в Швей­ца­рії « Газ­пром Швайц АГ» (Gazprom Schweiz AG), яка про­дає при­ро­дний газ з Ка­зах­ста­ну, Узбе­ки­ста­ну, Тур­кме­ні­ста­ну та Азер­бай­джа­ну, став­ши мо­но­поль­ним вла­сни­ком і роз­по­ря­дни­ком всьо­го цен­траль­но­а­зі­ат­сько­го га­зу гру­пи « Газ­пром » , по­став­ляє на рин­ки ЄС до 30 млрд куб. га­зу, ефе­ктив­но за­без­пе­чу­ю­чи мікс фі­нан­со­вих ін­те­ре­сів усіх сто­рін про­це­су — від се­ре­дньо­а­зі­ат­ських ди­кта­тор­ських ре­жи­мів до за­хі­дних де­мо­кра­тій. Не менш по­ка­зо­вим є факт, що клю­чо­вою фі­гу­рою і го­лов­ним ко­му­ні­ка­то­ром у « Газ­пром Швайц АГ » є ко­ли­шній спів­ро­бі­тник схі­дно­ні­ме­цької роз­від­ки Ма­ті­ас Вар­ніг. Він у рі­зні ча­си був не­за­ле­жним ди­ре­кто­ром у ке­рів­них ор­га­нах ря­ду ком­па­ній і бан­ків, на­бли­же­них до ни­ні­шньо­го вла­ди­ки Крем­ля.

На­віть ане­ксія Кри­му, актив­ні вій­сько­ві дії на схо­ді Укра­ї­ни, вве­де­н­ня сан­кцій сут­тє­во не впли­ну­ли на вже апро­бо­ва­ний і за­ре­ко­мен­до­ва­ний по­лі­ти­чний курс у кра­ї­нах ЄС. При цьо­му спрут пов’ яза­них газ­про­мів­ських стру­ктур і до­сі за­ли­ша­є­ться ор­га­ні­за­цій­ною осно­вою ка­дро­во­го і фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня вті­ле­н­ня по­став­ле- них по­лі­ти­чних зав­дань і ве­ли­че­зним ма­хо­ви­ком екс­пор­ту ро­сій­ської ко­ру­пції до кра­їн ЄС.

Схва­ле­н­ня в жов­тні 2016 Єв­ро­ко­мі­сі­єю рі­ше­н­ня збіль­ши­ти по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу че­рез га­зо­про­від OPAL по дну Бал­тій­сько­го мо­ря до 2033 ро­ку на 40% в роз­пал вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни і май­же з одно­ча­сним опри­лю­дне­н­ням по­пе­ре­дньо­го зві­ту що­до зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го авіа­лай­не­ра ро­сі­я­на­ми ста­ло чер­го­вим по­ту­жним при­кла­дом успі­ху ло­бі­ю­ва­н­ня вла­сних ін­те­ре­сів ро­сій­ською по­лі­ти­чною ма­ши­ною в бю­ро­кра­ти­чних ко­ри­до­рах Єв­ро­со­ю­зу.

Ком­плекс ді­яль­но­сті РФ в ЄС, що, як бу­ло за­зна­че­но, бу­ду­є­ться на шпіо­на­жі, ко­ру­пції, по­ста­чан­ні енер­го­ре­сур­сів, су­про­во­джу­є­ться по­ту­жним про­па­ган­дист­ським при­кри­т­тям, при цьо­му май­же по­стій­не мов­ча­зне прийня­т­тя єв­ро­пей­ськи­ми по­лі­ти­чни­ми елі­та­ми та­ких ви­кли­ків спо­ну­кає до на­ро­щу­ва­н­ня при­су­тно­сті ро­сі­ян у по­лі­ти­чно­му і еко­но­мі­чно­му жит­ті ЄС. Укра­їн­ська кри­за ли­ше де­що охо­ло­ди­ла пу­блі­чні від­но­си­ни РФ з кон­ти­нен­таль­ною Єв­ро­пою. На ра­зі від­кри­те спів­ро­бі­тни­цтво з ро­сійсь- ки­ми стру­кту­ра­ми вже вва­жа­є­ться mauvais ton (по­га­ним то­ном). Але ку­лу­ар­ні пе­ре­го­во­ри по­стій­но в ро­бо­ті. Мо­жли­во, де­що змі­сти­ли­ся гео­гра­фі­чні акцен­ти. Са­ме то­му сьо­го­дні спо­сте­рі­га­є­ться акти­ві­за­ція ро­сій­ської ди­пло­ма­тії що­до по­шу­ку но­вих со­ю­зни­ків се­ред по­лі­ти­чних лі­де­рів Угор­щи­ни, Сло­вач­чи­ни, Че­хії. За­гра­ва­н­ня Мо­скви з Ро­бер­том Фі­цо, Ві­кто­ром Ор­ба­ном і Мі­ло­шем Зе­ма­ном здій­сню­є­ться са­ме че­рез фі­нан­со­ву і по­лі­ти­чну під­трим­ку в тій чи ін­шій фор­мі за уча­стю стру­ктур па­лив­но— енер­ге­ти­чно­го се­кто­ра РФ.

По­ка­зо­вим при­кла­дом є ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Узбе­ки­ста­ну в 2009 ро­ці, ко­ли ці­єю спра­вою опі­ку­вав­ся Алі­шер Усма­нов — не­змін­ний пар­тнер «Газ­про­му» і ке­рів­ник «Газ­пром ін­ве­стхол­дин­гу», ма­ю­чи пря­мі кон­та­кти з Гер­хар­дом Шре­де­ром, ко­трий без­по­се­ре­дньо ло­бі­ю­вав це пи­та­н­ня в дер­жа­вах ЄС, що, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, ко­шту­ва­ло біль­ше 40 млн дол. США.

Фі­нан­су­ва­н­ня «На­ціо­наль­но­го фрон­ту» у Фран­ції, лі­дер яко­го від­кри­то за­ймає про­ро­сій­ську по­лі­ти­ку, в роз­мі­рі 9 млн єв­ро від Пер­шо­го Че­сько­го­Ро­сій­сько­го бан­ку, який об­слу­го­ву­вав фі­нан­со­ві по­то­ки ро­сій­ських га­зо­вих ком­па­ній в Че­хії, не за­ли­шає жо­дних сум­ні­вів що­до збе­ре­же­н­ня і на­ро­щу­ва­н­ня при­су­тно­сті РФ че­рез по­стій­ну фі­нан­со­ву під­трим­ку не­об­хі­дних по­лі­ти­чних стру­ктур. Укра­ї­на — ли­ше не­ве­ли­кий але по­ка­зо­вий пазл у за­галь­ній кар­ти­ні роз­га­лу­же­них ко­ру­пцій­них зв’яз­ків за уча­стю газ­про­мів­ських стру­ктур на єв­ро­пей­сько­му про­сто­рі.

З бла­го­сло­ве­н­ня пер­ших осіб ро­сій­сько­го по­лі­ти­чно­го олім­пу в 2004 ро­ці «Ро­сУкрЕнер­го АГ» (RosUkrEnergo AG, RUE) бу­ла за­ре­є­стро­ва­на в швей­цар­сько­му кан­то­ні Цуг зі ста­ту­тним фон­дом 35 тис. фран­ків, де основ­ни­ми за­снов­ни­ка­ми був Дми­тро Фір­таш і «Газ­пром­банк». Вже че­рез рік, у 2006 ро­ці, ком­па­нія ре­а­лі­зу­ва­ла в Єв­ро­пі га­зу на су­му $7,1 млрд і ста­ла мо­но­по­лі­стом із по­ста­ча­н­ня га­зу на ри­нок Укра­ї­ни. Май­же од- но­ча­сно з фан­та­сти­чним еко­но­мі­чним успі­хом «Ро­сУкрЕнер­го» в Єв­ро­пі ком­па­нія від­ра­зу стає го­лов­ним ін­стру­мен­том впли­ву Ро­сії в Укра­ї­ні за пре­зи­дент­ства Ві­кто­ра Ющен­ка та ве­ли­че­зним дже­ре­лом ко­ру­пцій­ної пі­ра­мі­ди в Укра­ї­ні, Ро­сії й кра­ї­нах ЄС. Су­до­вий про­цес що­до екс­тра­ди­ції Фір­та­ша з Ав­стрії на під­ста­ві ор­де­ра Ін­тер­по­лу, ви­да­но­го в США, більш ніж кра­сно­мов­но ви­сві­тлює мас­шта­би ро­бо­ти і за­галь­ні під­хо­ди та­ких бі­знес стру­ктур, де го­лов­ний ключ успі­ху — це ко­ру­пція в обмін на еко­но­мі­чні й по­лі­ти­чні ін­те­ре­си.

Ці де­кіль­ка ко­ро­тких епі­зо­дів — ли­ше вер­ши­на ве­ли­че­зно­го айс­бер­га сі­рих і на­пів­ле­галь­них ко­ру­пцій­ний схем. На да­ний час про­фе­сій­ні дії ро­сій­ських спец­слу­жбне до­зво­ля­ють ба­чи­ти за­галь­ну кар­ти­ну мас­шта­бів ко­ру­пцій­них дій по­лі­ти­чної елі­ти кра­їн ЄС, пов’яза­них із фі­нан­со­ви­ми обо­руд­ка­ми нав­ко­л­окрем-

лів­ськи­хбі­зне­со­вих­стру­ктур в обмін на ло­бі­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів Ро­сії, хо­ча не­пря­мих­до­ка­зів більш ніж до­ста­тньо.

За за­галь­но­сві­то­ви­хтен­ден­цій де­о­фшо­ри­за­ції бі­зне­су і бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в су­ча­сно­му су­спіль­стві й за­го­стре­н­ня від­но­син зі США пи­та­н­ня гу­чних ко­ру­пцій­ни­хскан­да­лів, пов’яза­ни­хіз ло­бі­ю­ва­н­ням по­лі­ти­чни­хі еко­но­мі­чних ін­те­ре­сів ро­сі­ян че­рез під­куп і за­охо­че­н­ня єв­ро­пей­ськи­хчи­нов­ни­ків, — в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві.

Про­гно­зо­ва­ні на­слід­ки роз­кри­т­тя ко­ру­пцій­ни­хме­реж, пов’яза­ни­хіз ко­мер­цій­ни­ми обо­руд­ка­ми ро­сі­ян, для всьо­го єв­ро­пей­сько­го по­лі­ти­чно­го про­сто­ру мо­жна про­слід­ку­ва­ти на при­кла­ді кра­ї­ни Ла­тин­ської Аме­ри­ки, де має мі­сце май­же ана­ло­гі­чна істо­рія з бра­зиль­ською ком­па­ні­єю «Оде­брехт». Ан­ти­ко­ру­пцій­на кам­па­нія «Ав­то­мий­ка» най­ви­що­го рів­ня, яка три­ває вже три ро­ки, має пря­мі по­лі­ти­чні на­слід­ки в низ­ці кра­їн Ла­тин­ської Аме­ри­ки. Для при­кла­ду, в Пе­ру пред­став­ни­ки про­ку­ра­ту­ри вчи­ни­ли об­шук та ви­лу­чи­ли до­ку­мен­ти у квар­ти­рі ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Але­хан­дро То­ле­до (2001 — 2006 рр.), яко­го обви­ну­ва­чу­ють в отри­ман­ні ха­ба­рів на су­му май­же $20 млн в обмін на до­звіл для бу­дів­ни­цтва транс­о­ке­ан­ської до­ро­ги, що по­єд­нує пів­ніч Бра­зи­лії з пе­ру­ан­ським узбе­реж­жям.

Ко­лум­бі­єю роз­слі­ду­є­ться ре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та Ху­а­на Ма­ну­е­ла Сан­то­са, який пі­до­зрю­є­ться в отри­ман­ні не­ле­галь­ни­хв­не­сків від «Оде­брехт» на су­му $1 млн.

Окрім Пе­ру та Ко­лум­бії, в ін­ших кра­ї­на­хЛа­тин­ської Аме­ри­ки, вклю­ча­ю­чи Ар­ген­ти­ну, Чи­лі, До­мі­ні­кан­ську Ре­спу­блі­ку, Ве­не­су­е­лу, Па­на­му, Ме­кси­ку, Гва­те­ма­лу та Еква­дор, про­во­дя­ться ан­ти­ко­ру­пцій­ні роз­слі­ду­ва­н­ня про­ти ко­ли­шні­хта ни­ні­шні­хпо­лі­ти­ків, які пов’яза­ні з ко­ру­пцій­ни­ми ді­я­ми нав­ко­ло ком­па­нії «Оде­брехт».

В одній ли­ше со­ці­а­лі­сти­чній Ве­не­су­е­лі ха­ба­рі ся­гну­ли су­ми $98 млн з ме­тою отри­ма­н­ня кон­тра­ктів на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти.

Оче­ви­дно, та­ка хви­ля ан­ти­ко­ру­пцій­ни­хроз­слі­ду­вань пов’яза­на ли­ше з одні­єю транс­на­ціо­наль­ною ком­па­ні­єю, яка сьо­го­дні, як і «Газ­пром» в кра­ї­нах ЄС, пра­цю­ва­ла май­же у всі­хкра­ї­нах Пів­ден­ної Аме­ри­ки, і го­лов­ним ін­стру­мен­том ло­бі­ю­ва­н­ня її ін­те­ре­сів був са­ме під­куп впли­во­ви­хпо­лі­ти­чни­хфі­гур і екс­порт ко­ру­пцій­ни­хсх ем по всьо­му кон­ти­нен­ту. При цьо­му істо­рія з ком­па­ні­єю «Оде­брехт», ко­тра під ти­ском США ви­зна­ла спла­ту ха­ба­рів дер­жав­ним слу­жбов­цям та по­лі­ти­чним пар­ті­ям у пе­рі­од з 2001 по 2016 рр., тоб­то про­тя­гом остан­ніх15 ро­ків, по­ча­лась зі свід­чень одні­єї осо­би та прин­ци­по­вої по­зи­ції одно­го суд­ді, й кар­тко­вий бу­ди­нок по­си­пав­ся та на­крив ці­лий кон­ти­нент.

Уся істо­рія з «Оде­брехт» пов­ні­стю пе­ре­кро­ї­ла по­лі­ти­чну кар­ту Бра­зи­лії, вклю­чно з ім­пі­чмен­том пре­зи­ден­та Діл­ми Рус­сефф, ув’язне­н­ням 200 по­лі­ти­ків пер­шо­го еше­ло­ну, та про­дов­жу­є­ться по­лі­ти­чною тур­бу­лен­тні­стю в де­ся­тка­хін­ших­дер­жав.

Ло­гі­ка про­це­сів у Пів­ден­ній Аме­ри­ці й ана­ло­гі­чні під­хо­ди що­до ло­бі­ю­ва­н­ня і про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів че­рез ко­ру­пцій­ні ме­ха­ні­зми ро­сій­ськи­ми ком­па­ні­я­ми в кра­ї­на­хЄС одно­зна­чно з ча­сом ви­л­лє­ться в по­ту­жні по­лі­ти­чні змі­ни у са­мій Єв­ро­пі, де суспільство на по­ря­док го­стрі­ше го­то­ве ре­а­гу­ва­ти на зло­вжи­ва­н­ня по­лі­ти­ків. Пи­та­н­ня тіль­ки — ко­ли ви­па­де ця пер­ша кар­та із ко­ло­ди, і всі ми ста­не­мо свід­ка­ми то­го, про що по­стій­но дис­ку­тує не­ве­ли­ке екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.