«По­чай­на як по­ча­ток»

Як у Ки­є­ві від­ро­джу­ють під­зем­ні рі­чки і пам’ять про них

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Не­дав­но в арт-ве­сти­бю­лі стан­ції ме­тро «Зо­ло­ті во­ро­та» пред­ста­ви­ли про­ект «Ки­їв істо­ри­чний». На стен­да­хви­ві­си­ли ма­пи мі­ста ми­ну­лих­сто­літь,

РЕКЛАМА на яки­хмо­жна по­ба­чи­ти сто­ли­чні рі­чки, що сьо­го­дні опи­ни­ли­ся у бе­тон­ни­хту­не­ля­хпід зем­лею. Про де­які з ци­хво­дойм на­га­ду­ють на­зви стан­цій ме­тро. На­при­клад, по­руч з «Ли­бід­ською» про­ті­кає Ли­бідь, по­бли­зу « Клов­ської » — Клов, тро­хи пів­ден­ні­ше стан­ції «Нив­ки» є одно­ймен­на рі­чка.

Ки­ян за­охо­чу­ють ман­дру­ва­ти до під­зем­ни­хрі­чок у рам­ках кве­сту. Йо­го умо­ви — зна­йти будь-яку рі­чку на ма­пі і сфо­то­гра­фу­ва­ти її, від­шу­ка­ти шлях­до неї за до­по­мо­гою ме­тро і сфо­то­гра­фу­ва­ти від­по­від­ну стан­цію та се­бе на ній, зна­йти са­му рі­чку в ре­аль­но­сті, на­віть в ко­ле­кто­рі, і теж зро­би­ти сві­тли­ну з нею і со­бою по­бли­зу, а по­тім по­ді­ли­ти­ся у со­цме­ре­жа­хсво­єю при­го­дою. Фото з кве­сту тре­ба по­сти­ти під те­гом #жи­ви­рі­чко. За п’ять днів до кін­ця ви­став­ки (а три­ває во­на до 5 кві­тня) най­ці­ка­ві­ші зві­ти з та­ки­хви­ла­зок обі­ця­ють на­дру­ку­ва­ти і ви­ві­си­ти на стен­дах, пе­ре­мож­ці отри­ма­ють при­зи.

«По­ки нам ски­да­ють фото лю­ди, які хо­ди­ли По­чай­ною, Сир­цем, Ли­бід­дю, пи­шуть ді­ге­ри. В основ­но­му це сто­су­є­ться ві­до­ми­хрі­чок, але спо­ді­ва­ю­ся, що хо­ди­ти­муть і ма­ло­ві­до­ми­ми, — роз­по­від­ає Ана­бел­ла Мо­рі­на, ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «По­чай­на». — У Ки­є­ві кіль­ка де­ся­тків рі­чок, що про­ті­ка­ють і на по­верх­ні, і під зем­лею. Хо­че­ться, щоб сфо­то­гра­фу­ва­ли Клов, щоб у х оч яко­мусь ви­гля­ді по­ка­за­ли Сов­ку, Нив­ку. Гли­бо­чи­ця пер­шою по­тра­пи­ла у ко­ле­ктор, во­на про­ті­кає між Вер­хнім і Ни­жнім Ва­лом, і мо­жна сфо­то­гра­фу­ва­ти хо­ча б ву­ли­цю або зна­йти Гли­бо­чи­цький ко­ле­ктор. До­ста­тньо сфо­то­гра­фу­ва­ти вхід до ко­ле­кто­ра. До ре­чі, бі­ля По­чай­ни, по­руч з «Пе­трів­кою » , є ще одна рі­чка — стру­мок Ки­ри­лів­ський».

На­га­да­є­мо, до трав­ня три­ває гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня ідеї пе­ре­йме­ну­ва­н­ня стан­ції ме­тро «Пе­трів­ка» на «По­чай­ну». «Ба­чи­мо, що спра­ва роз­ви­ва­є­ться на ко­ристь пе­ре­йме­ну­ва­н­ня на «По­чай­ну». Пі­сля об- го­во­ре­н­ня знов від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань най­ме­ну­вань, по­тім до­ку­мент має прой­ти че­рез ще дві ко­мі­сії, на­сту­пний крок — ви­не­се­н­ня на се­сію», — ко­мен­тує Ана­бел­ла Мо­рі­на.

Та­кож у лю­то­му цьо­го ро­ку офі­цій­но ство­ре­но парк «По­чай­на» — та­кий ста­тус на­да­ли ді­лян­ці зем­лі бі­ля рі­чки. За­раз три­ває все­укра­їн­ський ар­хі­те­ктур­ний кон­курс на ство­ре­н­ня ескі­зу цьо­го пар­ку, в яко­му ма­ють бу­ти еле­мен­ти ре­ві­та­лі­за­ції рі­чки. Ор­га­ні­за­то­ри — де­пар­та­мент мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції ра­зом з ГО «По­чай­на». Під­сум­ки кон­кур­су пі­діб’ють у трав­ні.

«Су­ча­сне ру­сло По­чай­ни — лан­цюг озер і рі­чко­вий ка­нал, що ви­ті­кає з остан­ньо­го озе­ра до за­ли­ву Вол­ко­ва­та. Парк ство­ре­ний бі­ля ці­єї рі­че­чки. Во­на те­че ближ­че до про­спе­кту Сте­па­на Бан­де­ри, на по­верх­ні, але час­тко­во у бе­тон­но­му ло­тку, час­тко­во — у бе­тон­ни­хвід­ко­сах , і є ді­лян­ка з при­ро­дни­ми бе­ре­га­ми. Ми хо­че­мо, щоб при ство­рен­ні пар­ку від­бу­ло­ся по­вер­не­н­ня рі­чки у при­ро­дні­ший стан. Тоб­то там, де є бе­тон­ний ло­ток, це мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на йо­го від­су­тність чи якісь схо­ди, від­ко­си мо­жуть при­бра­ти, щоб був при­ро­дний схил, — по­яснює Ана­бел­ла Мо­рі­на. — Мі­сто ви­рі­ши­ло від­ро­джу­ва­ти рі­чки Ки­є­ва з По­чай­ни. Мо­жна про­ве­сти та­ку ана­ло­гію: По­чай­на як по­ча­ток. Це ста­не пер­шим кро­ком, а да­лі — Ли­бідь, Си­рець, Клов...»

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.