Жи­ва во­да

Рі­чка Уон­га­нуї в Но­вій Зе­лан­дії отри­ма­ла пра­во­вий ста­тус лю­ди­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ За за­ко­ном, ухва­ле­ним пар­ла­мен­том Но­вої Зе­лан­дії, Уон­га­нуї отри­має всі пра­ва і обов’яз­ки лю­ди­ни. Рі­чка змо­же бра­ти участь у су­до­ви­хро­з­гля­да­хче­рез дво­х­пред­став­ни­ків — Но­во­зе­ланд­ську мо­нар­хію і пред­став­ни­ка ма­о­рі. У но­во­му за­ко­ні зби­ток рі­чці при­рів­ню­є­ться до зби­тку пле­ме­ні, оскіль­ки во­ни вва­жа­ю­ться єди­ним ці­лим.

■ Мі­сце­ве плем’я ма­о­рі з Уон­га­нуї, яке вва­жає рі­чку сво­їм пред­ком, 140 ро­ків бо­ро­ло­ся за те, щоб її ви­зна­ли жи­вою істо­тою.

■ Су­до­вий про­цес про на­ді­ле­н­ня рі­чки пра­ва­ми лю­ди­ни став най­дов­шим в істо­рії Но­вої Зе­лан­дії. Як пи­ше ви­да­н­ня Guardian, те­пер це рі­ше­н­ня ста­ло пре­це­ден­том, адже ін­ші мі­сце­ві пле­ме­на мо­жуть ви­ма­га­ти при­рів­ня­ти свя­щен­ні для ни­х­при­ро­дні об’єкти до жи­ви­хі­стот. Мо­жли­во, рі­ше­н­ня при­рів­ня­ти рі­чку у пра­вах з лю­ди­ною ста­не при­кла­дом для Укра­ї­ни. Осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи, що в укра­їн­ській на­ро­дній куль­ту­рі Дні­про спо­кон­ві­ку вва­жав­ся ба­тьком на­шої на­ро­дно­сті.

■ До ре­чі, 2014 ро­ку пра­во­вий ста­тус лю­ди­ни отри­мав На­ціо­наль­ний парк Но­вої Зе­лан­дії Уре­ве­ра. Для від­ві­ду­ва­чів йо­го за­кри­ва­ти не ста­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.