Кон­кур­су мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Го­ро­ви­ця бу­ти!

Юрій ЗІЛЬБЕРМАН: «Нам жит­тє­во не­об­хі­дна під­трим­ка...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

На­га­да­є­мо, Мі­жна­ро­дний кон­курс мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця, який існує вже 22 ро­ки і по­зи­ціо­нує Укра­ї­ну на куль­тур­ній ма­пі сві­ту, опи­нив­ся під за­гро­зою зни­кне­н­ня! Ни­ні цю но­ви­ну жва­во обго­во­рю­ють у со­цме­ре­жах. Про кри­ти­чну си­ту­а­цію і шля­хи із ви­хо­ду із неї роз­по­вів «Дню» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор кон­кур­су, про­ре­ктор Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту му­зи­ки іме­ні Глі­є­ра, про­фе­сор Юрій ЗІЛЬБЕРМАН.

— При­чи­на одна — ка­та­стро­фі­чна не­ста­ча ко­штів, — по­яснив Юрій Абра­мо­вич. — Ми вдя­чні Ки­їв­ській мі­ській держ­адмі­ні­стра­ції: во­на ви­ко­на­ла свої зо­бов’яза­н­ня і ви­ді­ли­ла гро­ші, але їх ви­ста­чає ли­ше на те, щоб опла­ти­ти ро­бо­ту між­на­ро­дно­го жу­рі та за­без­пе­чи­ти ді­яль­ність адмі­ні­стра­тив­ної гру­пи. На­рі­кань до КМДА не­має. Про­те Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри, яке кон­кур­су та­кож, м’яко ка­жу­чи, не чу­же, оскіль­ки є йо­го за­снов­ни­ком, ви­рі­ши­ло, ма­буть, що ми не ду­же-то дер­жа­ві й по­трі­бні. Цьо­го ро­ку Мін­культ ви­ді­лив мен­ше, ніж­ко­штує про­жи­ва­н­ня в го­те­лі для уча­сни­ків та жу­рі. Не ка­жу­чи вже про те, що зов­сім ні­чо­го, аби опла­ти­ти орен­ду за­лів — те­жне най­до­рож­чі з ки­їв­ських, між ін­шим. Мо­ва йде про Бу­ди­нок вче­них і Ко­лон­ний зал На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії. Тіль­ки на ви­пла­ту при­зо­во­го фон­ду по­трі­бен один міль­йон 315 ти­сяч гри­вень...

Цьо­го­річ кон­курс, ку­ди ми, йо­го ди­ре­кція, ві­ді­бра­ли 32 уча­сни­ків (ни­ні у нас одна ві­ко­ва гру­па — від 16 до 33 ро­ків) із 13 кра­їн сві­ту: Укра­ї­ни, Ав­стрії, Фран­ції, Поль­щі, Ав­стра­лії, Бол­га­рії, Ту­реч­чи­ни, Ме­кси­ки, Ка­на­ди, Ки­таю та ін­ших — про­сто ні­де про­во­ди­ти... А за­явок бу­ло на­ба­га­то біль­ше, адже Мі­жна­ро­дний кон­курс пам’яті Го­ро­ви­ця до­бре зна­ний у сві­ті. На­га­даю, він єди­ний се­ред му­зи­чних кон­кур­сів

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.