RFI – Ма­крон був най­пе­ре­кон­ли­ві­шим

У Фран­ції ви­бор­ча кам­па­нія стар­ту­ва­ла те­ле­де­ба­та­ми, в яких взя­ли участь п’ять з 11 кан­ди­да­тів на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра вве­че­рі у Фран­ції на те­ле­ка­на­лі TF1 від­бу­ли­ся пер­ші те­ле­де­ба­ти кан­ди­да­тів на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви, і тим са­мим роз­по­ча­ла­ся пре­зи­дент­ська кам­па­нія. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ня­ми ЗМІ, за де­ба­та­ми п’ятьох з оди­над­ця­ти пре­тен­ден­тів на най­ви­щу по­са­ду у Фран­ції сте­жи­ли 10 млн гля­да­чів.

■ Як очі­ку­ва­лось, го­стра по­ле­мі­ка роз­гор­ну­ла­ся між­не­за­леж - ним кан­ди­да­том, екс-мі­ні­стром еко­но­мі­ки, за­снов­ни­ком ру­ху «Впе­ред» Ем­ма­ну­е­лем Ма­кро­ном та край­нє пра­вою по­пу­ліс­ткою, лі­де­ром «На­ціо­наль­но­го фрон­ту» Ма­рін Ле Пен. Згі­дно з опи­ту­ва­н­ня­ми гро­мад­ської дум­ки, на сьо­го­дні во­ни йдуть го­ло­ва в го­ло­ву, ма­ю­чи під­трим­ку 26% ви­бор­ців. Від­по­від­но, са­ме ці кан­ди­да­ту­ри ста­ють пе­ре­мож­ця­ми в пер­шо­му ту­рі го­ло­су­ва­н­ня, який від­бу­де­ться 23 кві­тня. А ось у дру­го­му ту­рі, який від­бу­де­ться 7 трав­ня, опи­ту­ва­н­ня від­да­ють пе­ре­ва­гу Ма­кро­ну над Ле Пен (65% про­ти 35%). На те­ле­де­ба­тах Ма­крон і Ле Пен зі­ткну­ли­ся де­кіль­ка ра­зів, зви­ну­ва­тив­ши один одно­го від­по­від­но в про­го­ло­шен­ні «по­ро­жніх слів» та у «бре­хні фран­цузь­ко­му на­ро­ду».

■ Тим ча­сом екс-прем’єр-мі­ністр Фран­суа Фі­йон по­став на де­ба­тах як «по­ра­не­ний звір», на­ма­га­ю­чись змі­цни­ти під­трим­ку на тлі роз­слі­ду­ва­н­ня що­до не­ле­галь­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня гро­мад­ських ко­штів та ви­плат чле­нам сво­єї ро­ди­ни. Огля­да­чі від­зна­ча­ють, що він ви­гля­дав спо­кій­ним і схо­жим на дер­жав­но­го ді­я­ча. Фі­йон за­яв­ляв, що є єди­ним кан­ди­да­том, який мо­же змі­ни­ти по­лі­ти­ку у Фран­ції. Він та­ко­жзі­знав­ся, що «мо­жли­во, ро­бив по­мил­ки і має пев­ні де­фе­кти, але во­дно­час і ве­ли­кий до­свід». Тим ча­сом два ін­ших лі­вих кан­ди­да­ти Жан-Люк Ме­лен­шон та Бе­нуа Амон уни­ка­ли вза­єм­них на­па­док і зо­се­ре­ди­ли ува­гу на ін­ших кан­ди­да­тах, а са­ме на Ма­кро­ні та Ле Пен.

■ 39-рі­чний Ма­крон був най­мо­лод­шим кан­ди­да­том на сце­ні. Він на­ма­гав­ся до­ве­сти, що мо­же об­сто­ю­ва­ти свою по­зи­цію. Як вва­жа­ють огля­да­чі, йо­му вда­ло­ся зда­ти пре­зи­дент­ський тест, до­три­му­ю­чись вла­сної «пра­гма­ти­чної пла­тфор­ми» і не до­зво­ля­ю­чи обі­гра­ти се­бе більш до­свід­че­но­му Фі­йо­ну.

■ До­бре під­го­ту­вав­шись до про­ти­сто­я­н­ня з Ле Пен, Ма­крон зав­дав кіль­ка уда­рів лі­дер­ці «На­ціо­наль­но­го фрон­ту». Зокре­ма, під час жорс­ткої су­пе­ре­чки що­до но­сі­н­ня ре­лі­гій­но­го одя­гу він пря­мо зви­ну­ва­тив Ле Пен у бре­хні ви­бор­цям і на­ма­ган­ні роз­ді­ли­ти кра­ї­ну, ата­ку­ю­чи му­суль­ман­ських гро­ма­дян. Ма­крон та­ко­жві­дби­вав­ся від за­ки­дів двох зга­да­них ви­ще лі­вих су­пер­ни­ків, які зви­ну­ва­чу­ва­ли йо­го в об­сто­ю­ван­ні кор­по­ра­тив­них ін­те­ре­сів. Утім, як від­зна­ча­ють де­які огля­да­чі, йо­му не вда­ло­ся ви­кли­ка­ти за­хо­пле­н­ня ау­ди­то­рії. На­по­ля­га­н­ня лі­де­ра «Впе­ред» на пра­гма­ти­чній пла­тфор­мі за­ті­ни­ло йо­го уні­каль­ність у цій кам­па­нії — а са­ме мо­ло­дий опти­мізм. Крім то­го, йо­го стиль на де­ба­тах ви­гля­дав де­що не­згра­бним.

■ Во­че­видь, це про­я­ви­ло­ся в мо­мент, ко­ли кан­ди­да­ти обго­во­рю­ва­ли те­му ім­мі­гра­ції. Зокре­ма, за­хи­ща­ю­чи за­про­по­но­ва­ні ним що­рі­чні кво­ти іно­зем­цям на в’їзд на те­ри­то­рію Фран­ції, екс-прем’єр Фі­йон за­явив, що він ка­те­го­ри­чно не зго­ден з Ем­ма­ну­е­лем Ма­кро­ном, який у Бер­лі­ні при­ві­тав ім­мі­гра­цій­ну по­лі­ти­ку кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни. А Ма­крон не зна­йшов­ся, що від­по­ві­сти на та­кий за­кид.

■ Для укра­їн­ців, зро­зумі­ло, бу­ли ці­ка­ви­ми зов­ні­шньо­по­лі­ти­чні теми, які обго­во­рю­ва­лись на цих де­ба­тах. І в цьо­му аспе­кті ці­ка­вою є по­зи­ція са­ме Ма­кро­на, який за­явив, що Фран­ція зда­тна ста­ти більш не­за­ле­жною кра­ї­ною на між­на­ро­дній аре­ні, ті­сно спів­пра­цю­ю­чи з єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми, а не збли­жу­ю­чись із Ро­сі­єю. «У Фран­ції та США — дав­ня спіль­на істо­рія. Ми ра­зом під­три­му­ва­ли мир на пла­не­ті, укла­да­ю­чи істо­ри­чні со­ю­зи. В ра­зі обра­н­ня я на­ма­га­ти­мусь до­ся­гну­ти біль­шої не­за­ле­жно­сті для на­шої кра­ї­ни, взяв­ши на се­бе біль­ше від­по­від­аль­но­сті на єв­ро­пей­сько­му рів­ні, а не збли­жу­ю­чись із па­ном Пу­ті­ним», — на­го­ло­сив лі­дер ру­ху «Впе­ред».

■ Тим ча­сом по­зи­ція ін­шо­го го­лов­но­го кан­ди­да­та Ле Пен, пар­тія якої отри­мує ко­шти від ро­сій­ських бан­ків, є від­вер­то про­пу­тін­ською. На про­ти­ва­гу Ма­кро­ну, який є від­вер­тим єв­ро­фі­лом, лі­дер «На­ціо­наль­но­го фрон­ту» за­яви­ла, що ЄС бло­кує Фран­цію і не дає мо­жли­во­сті для будь-яко­го ру­ху. Ра­зом з тим, як від­зна­чи­ли спо­сте­рі­га­чі, в пе­ре­бі­гу три­го­дин­них де­ба­тів Ле Пен не по­вто­ри­ла сво­єї по­зи­ції що­до ре­фе­рен­ду­му про ви­хід кра­ї­ни з ЄС. Оче­ви­дно, пі­сля по­раз­ки єв­ро­ске­пти­ка Ге­ер­та Віл­дер­са на не­що­дав­ніх ви­бо­рах у Ні­дер­лан­дах во­на зро­зумі­ла, що кра­ще не по­ру­шу­ва­ти ці­єї теми.

■ Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки три­го­дин­них де­ба­тів, Бі-Бі-Cі від­зна­чи­ла на­мір Ма­кро­на змі­ни­ти тра­ди­цій­ний по­лі­ти­чний роз­кол у кра­ї­ні між­лі­ви­ми та пра­ви­ми, тим ча­сом як Ле Пен по­обі­ця­ла по­кла­сти край будь-якій ім­мі­гра­ції і ви­сту­пи­ла про­ти то­го, щоб Фран­ція бу­ла «роз­ми­тим ре­гіо­ном» в ЄС або сер­віль­ною що­до ні­ме­цько­го кан­цле­ра Ан­ге­ли Мер­кель. Фі­йон, який є дру­гом Пу­ті­на, по­обі­цяв у ра­зі обра­н­ня ста­ти пре­зи­ден­том «на­ціо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня».

■ Згі­дно з он­лайн-опи­ту­ва­н­ням га­зе­ти Le Figaro, са­ме Ма­крон та Фі­йон спра­ви­ли най­більш по­зи­тив­не вра­же­н­ня на фран­цу­зів під час те­ле­де­ба­тів. Що­прав­да, при цьо­му із май­же 45 тис. опи­та­них 37% від­да­ли пе­ре­ва­гу Фі­йо­ну, а 25% — Ма­кро­ну. Да­лі ви­яви­ли­ся лі­вий по­лі­тик Жан-Люк Ме­лан­шон та лі­дер­ка «На­ціо­наль­но­го фрон­ту» Ма­рін Ле Пен — по 16%. На остан­ньо­му мі­сці — кан­ди­дат від со­ці­а­лі­стів Бе­нуа Амон (5%).

■ Де­що ін­ші да­ні у Radio France Internationale (RFI), яке від­зна­чи­ло, що на пер­ших те­ле­де­ба­тах не ста­ло­ся не­спо­ді­ва­нок, а не­зви­чний до та­ко­го ро­ду зма­гань Ем­ма­ну­ель Ма­крон по­ка­зав спро­мо­жність про­ти­сто­я­ти ата­кам сво­їх су­про­тив­ни­ків. Ко­жен із кан­ди­да­тів, як за­зна­че­но на сай­ті RFI, за­ли­шив­ся вір­ним сво­їй по­зи­ції, вла­сно­му сти­лю, і в цих умо­вах бу­ло скла­дно ви­зна­чи­ти пе­ре­мож­ця, але, за да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня, са­ме Ем­ма­ну­ель Ма­крон був ви­зна­ний най­пе­ре­кон­ли­ві­шим.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.