Ро­мен НАДАЛЬ,

ре­чник мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ і між­на­ро­дно­го роз­ви­тку Фран­ції:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ambafrance-ua.org)

Три ро­ки пі­сля не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, Фран­ція ли­ша­є­ться твер­до від­да­ною пов­но­му від­нов­лен­ню су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни в ме­жах її між­на­ро­дно ви­зна­них кор­до­нів. Пе­ре­гляд кор­до­нів су­пе­ре­чить між­на­ро­дно­му пра­ву. Він ста­но­вить пря­му за­гро­зу між­на­ро­дній без­пе­ці та спри­чи­няє сер­йо­зні на­слід­ки для між­на­ро­дно­го по­ряд­ку, який сто­їть на за­хи­сті єд­но­сті та су­ве­ре­ні­те­ту всіх дер­жав. Са­ме з огля­ду на це, Єв­ро­пей­ський Со­юз і Фран­ція не ви­зна­ють не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.