За­кон – і для тва­рин

Акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли Вер­хов­ну Ра­ду, щоб­пар­ла­мен­та­рі по­си­ли­ли від­по­від­аль­ність за жор­сто­кість до «бра­тів мен­ших»

Den (Ukrainian) - - День України -

«З упи­ніть вбив­ства і тор­ту­ри тва­рин!» — із та­ким за­кли­ком ви­сту­пи­ли зоо­за­хи­сни­ки і вла­сни­ки чо­ти­ри­ла­пих 21 бе­ре­зня. Уча­сни­ки акції ви­ма­га­ли не­гай­но прийня­ти за­ко­но­про­ект №5119-1 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни (що­до за­про­ва­дже­н­ня гу­ман­но­го став­ле­н­ня до тва­рин)». Ав­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту є де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Не­ми­ров­ський, Ро­ман Ма­цо­ла та Ан­дрій Шинь­ко­вич.

До­ку­мент, зокре­ма, пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми, за де­які зло­чи­ни мо­жна отри­ма­ти по­ка­ра­н­ня до во­сьми ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Та­кож­про­по­ну­є­ться збіль­ши­ти адмі­ні­стра­тив­ні штра­фи за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми з 9-21 до 200-500 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів гро­ма­дян. За­ко­но­про­ект пар­ла­мент одер­жав во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку, до по­ряд­ку ден­но­го йо­го вклю­чи­ли у лю­то­му 2017-го.

Вза­га­лі за­ко­но­про­е­ктів, по­кли­ка­них по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність за зну­ща­н­ня над тва­ри­на­ми, під час ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди VIII скли­ка­н­ня по­да­ва­ли кіль­ка. Зоо­за­хи­сни­ки ре­гу­ляр­но про­во­дять пі­ке­ти, щоб якийсь із них зре­штою ухва­ли­ли.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.