Ду­ель...гі­тар­на

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

30 бе­ре­зня в Ки­є­ві ви­сту­плять ла­у­ре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів — Фе­ренц Бер­нат (Угор­щи­на) і Бо­рис Бєль­ський (Укра­ї­на)

Уже ста­ло гар­ною тра­ди­ці­єю, ко­ли на­при­кін­ці бе­ре­зня в на­шій сто­ли­ці від­бу­ва­є­ться Ки­їв­ський мі­жна­ро­дний фе­сти­валь гі­тар­ної му­зи­ки « Гі­тАс » . Цьо­го­річ на за­про­ше­н­ня Все­укра­їн­ської му­зи­чної спіл­ки і за під­трим­ки По­соль­ства Угор­щи­ни в Укра­ї­ні на фе­сти­ва­лі як по­че­сний екс­перт ві­зьме участь ві­до­мий угор­ський гі­та­рист Фе­ренц Бер­нат. Цей му­зи­кант ро­дом із Ужго­ро­да, про­жив на За­кар­пат­ті 22 ро­ки. Він уже три­ва­лий час жи­ве і пра­цює в Бу­да­пе­шті, актив­но га­стро­лює кра­ї­на­ми Єв­ро­пи, пи­ше му­зи­ку, ті­сно спів­пра­цює з Укра­їн­ським куль­тур­ним то­ва­ри­ством Угор­щи­ни. Пан Фе­ренц актив­но по­пу­ля­ри­зує укра­їн­ську куль­ту­ру на За­хо­ді. Му­зи­кант ви­сту­пить у про­гра­мі «Укра­ї­на — Угор­щи­на: гі­тар­ний діа­лог » , до якої за­про­сив сво­го ко­ле­гу, ла­у­ре­а­та між­на­ро­дних кон­кур­сів, зна­но­го ви­ко­нав­ця, пе­да­го­га, ком­по­зи­то­ра, ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка та ди­ри­ген­та ор­ке­стру гiта­ри­стiв Ки­є­ва «Пе­кто­раль » Бо­ри­са Бєль­сько­го (на фото). На кон­цер­ті про­зву­чать му­зи­чні тво­ри угор­ських, укра­їн­ських та іспан­ських ком­по­зи­то­рів. За­хід від­бу­де­ться в По­соль­стві Угор­щи­ни. Го­сті ве­чо­ра, крім гри гі­тар­них вір­ту­о­зів, ма­ти­муть змо­гу по­ба­чи­ти до­бір­ку кар­тин ви­да­тно­го ху­до­жни­ка і на­у­ков­ця Сте­фа­на-Ар­па­да Ма­дя­ра. Свій вер­ні­са­жми­тець на­звав « Си­не­сте­зія — як на­ро­джу­ю­ться зо­рі...».

ФОТО З САЙТА BORIS-BELSKY.INFO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.