Акція – вже че­твер­та

На Хер­сон­щи­ні ви­са­ди­ли 40 ти­сяч сі­ян­ців крим­ської со­сни

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

УХер­сон­ській обла­сті від­бу­ла­ся со­ці­аль­на акція з від­ро­дже­н­ня лі­су. В Оле­шків­сько­му ра­йо­ні кіль­ка со­тень лю­дей са­джа­ли мо­ло­дий ліс. Акція від­бу­ва­є­ться уже че­твер­тий рік по­спіль. До неї до­лу­чи­ли­ся близь­ко чо­ти­рьо­хсот уча­сни­ків: ме­шкан­ці Оле­шок, Хер­со­на, Ми­ко­ла­є­ва та Оде­си, се­ред яких бу­ли шко­ля­рі, сту­ден­ти, під­при­єм­ці, пен­сіо­не­ри та не­бай­ду­жі акти­ві­сти. Цьо­го ро­ку вда­ло­ся ви­са­ди­ти вдві­чі біль­ше сі­ян­ців, ні­жми­ну­ло­го — аж 40 ти­сяч. Пі­сля ін­стру­кта­жу спів­ро­бі­тни­ків лі­сни­цтва уча­сни­ки акції по­ча­ли са­ди­ти но­вий ліс на пло­щі у 30 ге­кта­рів, яка ду­же по­стра­жда­ла від по­же­жі і ви­ру­бок у 2007 ро­ці.

«При­єм­но, що ко­жно­го ро­ку від­гу­ку­є­ться та­ка кіль­кість лю­дей... Ви жба­чи­те но­ви­ни: ліс па­лять, ліс ру­ба­ють. У цьо­му ро­ці на­віть лі­сни­цтво за­ли­ши­ли без фі­нан­су­ва­н­ня. У ме­не як у не­бай­ду­жо­го жи­те­ля Хер­сон­щи­ни ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: що ми за­ли­ши­мо сво­їм ді­тям? То­му я вдя­чний ко­жно­му, хто зна­йшов час і при­єд­нав­ся по­пра­цю­ва­ти на бла­го Хер­сон­щи­ни», — го­во­рить мі­ський го­ло­ва Оле­шок Дми­тро ВОРОНОВ.

На­га­да­є­мо, на Хер­сон­щи­ні, по­бли­зу Оле­шок, — один із най­біль­ших шту­чних лі­сів у Єв­ро­пі. На цій же те­ри­то­рії роз­мі­ще­ний ве­ли­кий пі­ща­ний ма­сив Оле­шків­ські пі­ски. Аби за­хи­сти­ти ме­шкан­ців при­ле­глих на­се­ле­них пун­ктів від на­су­вів пі­ску, у по­за­ми­ну­ло­му сто­літ­ті тут по­ча­ли ви­са­джу­ва­ти не­ви­ба­гли­ві по­ро­ди де­рев, які не бо­я­ться по­су­хи. Ни­ні в Оле­шків­сько­му лі­сі ча­сто тра­пля­ю­ться шту­чні та при­ро­дні по­же­жі. Є проблема з не­за­кон­ною ви­руб­кою лі­су і до­бу­ва­н­ням пі­ску. Це зав­дає ве­ли­кої шко­ди еко­си­сте­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.