Акцент – на центр, пів­день та схід

Во­лин­ський на­ро­дний хор ви­ру­шає у кон­цер­тний тур Укра­ї­ною

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Хор, який є брен­дом Во­ли­ні, її ві­зи­тів­кою, роз­по­чи­нає все­укра­їн­ський тур із рі­дно­го Лу­цька, да­лі — мі­ста Чер­ка­си, Пол­та­ва, Дні­про, Хар­ків, Ме­лі­то­поль, За­по­ріж­жя, Ні­ко­поль і Хер­сон. Вла­сне, ця по­їзд­ка є про­дов­же­н­ням по­пе­ре­дньої, яка по­чи­на­ла­ся ми­ну­лої зи­ми, ко­ли хор із Во­ли­ні ви­сту­пав у кіль­кох укра­їн­ських мі­стах з рі­здвя­ною про­гра­мою. За­га­лом, за сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ко­ле­кти­ву Олександра Ста­дни­ка, ни­ні ду­же важ­ко ор­га­ні­зу­ва­ти по­ді­бні ви­сту­пи, адже дер­жа­ві аб­со­лю­тно до то­го бай­ду­же. То­му від­шу­ка­ли про­дю­сер­ську фір­му із Кро­пив­ни­цько­го, яка за­йма­є­ться ре­кла­мою, а їздять за ті ко­шти, які са­мі за­ро­бля­ють сво­ї­ми ви­сту­па­ми.

Зві­сно, спра­ва ця не­про­ста і вар­ті­сна, бо в хо­рі — 70 ар­ти­стів, це ви­тра­ти на транс­порт, го­те­лі, орен­ду за­лів і так да­лі. Але ко­ле­ктив, ка­же Ста­дник, пра­гне скон­ку­ру­ва­ти «лі­са­пе­тні ба­таль­йо­ни»... Скон­ку­ру­ва­ти на­сам­пе­ред сво­їм ми­сте­цтвом. І зу­ми­сне їздять у цен­траль­ні, пів­ден­ні та схі­дні обла­сті, аби по­ши­рю­ва­ти які­сну укра­їн­ську куль­ту­ру. Він вва­жає, що про­сто го­во­ри­ти про куль­ту­ру, про на­ціо­наль­ну ідею — то за­ма­ло, як­би за сло­ва­ми сто­я­ли спра­ви, мо­жли­во, по-ін­шо­му скла­да­ли­ся б і об­ста­ви­ни в Укра­ї­ні. Во­лин­ський хор на­ра­зі при­йма­ють до­бре в усіх мі­стах, лю­ди ідуть на та­кі кон­цер­ти, і це є до­брим зна­ком.

ФОТО З САЙТА VOLY NCHOIR.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.