Слі­ди війн ми­ну­лих і те­пе­рі­шньої...

Den (Ukrainian) - - День України -

З по­ча­тку ро­ку пі­ро­те­хні­ки ви­лу­чи­ли і зне­шко­ди­ли май­же 14 ти­сяч ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів

Про це по­ві­до­ми­ли на сай­ті Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Ли­ше впро­довж20 бе­ре­зня пі­ро­те­хні­ки ДСНС здій­сни­ли 98 ви­їздів, під час яких ви­яви­ли 617 боє­при­па­сів, зокре­ма дві авіа­цій­ні бом­би. А за­га­лом з по­ча­тку 2017 ро­ку від­по­від­ні під­роз­ді­ли ви­лу­чи­ли та зне­шко­ди­ли 10 391 ви­бу­хо­не­без­пе­чний пре­дмет.

За­раз три­ва­ють ро­бо­ти з роз­мі­ну­ва­н­ня звіль­не­них те­ри­то­рій До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті ДСНС, на Лу­ган­щи­ні про­тя­гом 20 бе­ре­зня ря­ту­валь­ни­ки пе­ре­ві­ри­ли 6,52 ге­кта­ра мі­сце­во­сті у Но­во­ай­дар­сько­му, По­па­снян­сько­му, Ста­ни­чно-Лу­ган­сько­му та Ста­ро­біль­сько­му ра­йо­нах. При цьо­му ви­яви­ли та ви­лу­чи­ли шість ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. У До­не­цькій обла­сті у цей же день на те­ри­то­рії Яси­ну­ват­сько­го та Мар’їн­сько­го ра­йо­нів зни­щи­ли 45 боє­при­па­сів.

Ча­сто ря­ту­валь­ни­ки зне­шко­джу­ють ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти ча­сів війн ХХ сто­лі­т­тя. Так, 18 бе­ре­зня пі­ро­те­хні­ки Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ДСНС Укра­ї­ни у Хер­сон­ській обла­сті зни­щи­ли шість ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів ча­сів Дру­гої сві­то­вої.

Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій на­га­дує гро­ма­дя­нам: у ви­пад­ку ви­яв­ле­н­ня боє­при­па­сів тре­ба по­ві­до­ми­ти про це за но­ме­ром «101» або «102» та у жо­дно­му ра­зі не на­ма­га­ти­ся іден­ти­фі­ку­ва­ти їх са­мо­стій­но. Ка­те­го­ри­чно за­бо­ро­ня­є­ться са­мо­стій­но зне­шко­джу­ва­ти зна­хід­ку, пе­ре­су­ва­ти пі­до­зрі­лий пре­дмет, за­ли­ва­ти йо­го рі­ди­на­ми, за­си­па­ти ґрун­том чи на­віть чи­мось на­кри­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.