В Есто­нію при­бу­ва­ють вій­ська НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

До Есто­нії при­був пер­ший під­роз­діл фран­цузь­ких вій­сько­во­слу­жбов­ців у скла­ді 50 осіб, які увій­дуть до ба­га­то­на­ціо­наль­но­го ба­таль­йо­ну НАТО, який дис­ло­ку­ва­ти­ме­ться на вій­сько­вій ба­зі Та­па. Вже на по­ча­тку кві­тня в Есто­нії бу­де дис­ло­ко­ва­но ба­таль­йон із по­над 1200 вій­сько­вих, 300 з яких — фран­цузь­кі сол­да­ти. Вар­то за­зна­чи­ти, що у фран­цу­зів та естон­ців уже є до­свід спів­пра­ці: в рам­ках ми­ро- твор­чої мі­сії в Цен­траль­но­а­фри­кан­ській Ре­спу­блі­ці та ан­ти-пі­рат­ських опе­ра­цій в Аден­ській за­то­ці. Дня­ми до Есто­нії при­бу­ли 120 сол­да­тів та офі­це­рів з Ве­ли­кої Бри­та­нії. А вже на­сту­пно­го ти­жня до Есто­нії при­бу­дуть під­роз­ді­ли БМП Warrior, тан­ки Challenger 2 і са­мо­хі­дні га­у­би­ці AS90. НАТО ви­рі­ши­ло по­си­ли­ти обо­ро­но­зда­тність кра­їн на Схо­ді Альян­су у 2014 ро­ці, пі­сля ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.