Тіл­лер­сон пропу­стить зу­стріч глав МЗС кра­їн НАТО у кві­тні че­рез ві­зит лі­де­ра КНР

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Держ­се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон не бу­де при­су­тній на зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн-чле­нів НАТО 5—6 кві­тня в Брюс­се­лі. Під час пе­ре­го­во­рів Спо­лу­че­ні Шта­ти пред­став­ля­ти­ме за­мі­сник держ­се­кре­та­ря з по­лі­ти­чних пи­тань Том Шен­нон. Про це по­ві­дом­ляє аме­ри­кан­ське ін­фор­ма­цій­не агент­ство Associated Press із по­си­ла­н­ням на офі­цій­ні дже­ре­ла. Не­об­хі­дно­сті у ві­зи­ті до Брюс­се­ля в кві­тні не­має, адже держ­се­кре­тар по­спіл­ку­є­ться зі сво­ї­ми ко­ле­га­ми з кра­їн-чле­нів НАТО цьо­го ти­жня, во­ни, зокре­ма, обго­во­рять пи­та­н­ня бо­роть­би про­ти те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «Іслам­ська дер­жа­ва». по­ві­дом­ля­ють дже­ре­ла ін­форм­агент­ства. Крім то­го, зу­стріч у Брюс­се­лі збі­га­є­ться за стро­ка­ми із за­пла­но­ва­ним ві­зи­том до США го- ло­ви КНР Сі Цзі­ньпі­ня, під час якої при­су­тність Тіл­лер­со­на є не­об­хі­дною. У кві­тні Тіл­лер­сон та­ко­жві­зьме участь у зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн «Ве­ли­кої сім­ки», а по­тім від­ві­дає Мо­скву, по­ві­дом­ляє агент­ство.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.