Бри­тан­ські бан­ки «від­ми­ва­ли» міль­йо­ни до­ла­рів із Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Че­рез най­біль­ші бан­ки Ве­ли­ко­бри­та­нії про­йшли опе­ра­ції з від­ми­ва­н­ня май­же 740 млн до­ла­рів у ме­жах між­на­ро­дної схе­ми під ко­до­вою на­звою «Гло­баль­на праль­ня». Вла­сни­ки цих ко­штів — ро­сій­ські злов­ми­сни­ки, які ма­ють зв’яз­ки з уря­дом і ФСБ, по­ві­дом­ляє лон­дон­ська га­зе­та The Guardian із по­си­ла­н­ням на да­ні, отри­ма­ні Мі­жна­ро­дною ор­га­ні­за­ці­єю жур­на­лі­стів­роз­слі­ду­ва­чів (OCCRP), «Но­вою га­зе­тою» та Suddeutsche Zeitung. Ви­да­н­ня по­ві­дом­ля­ють, що в по­ле зо­ру ор­га­нів юсти­ції по­тра­пи­ли 17 бан­ків, у то­му чи­слі HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds і Barclays, яким до­ве­де­ться по­ясню­ва­ти, що їм бу­ло ві­до­мо про цю кри­мі­наль­ну схе­му і чо­му во­ни не від­хи­ля­ли пі­до­зрі­лі гро­шо­ві пе­ре­ка­зи. Згі­дно з до­ку­мен­та­ми, що є в роз­по­ря­джен­ні ви­да­н­ня, з 2010 до 2014 рр. з Ро­сії бу­ло ви­ве­де­но що­най­мен­ше 20 млрд до­ла­рів, про­те ре­аль­на су­ма мо­же ся­гну­ти 80 млрд до­ла­рів. До схе­ми бу­ли за­лу­че­ні май­же 500 лю­дей, се­ред яких олі­гар­хи, мо­сков­ські бан­кі­ри та осо­би, які ма­ють зв’яз­ки з ФСБ. Крім то­го, до ра­ди одно­го з мо­сков­ських бан­ків, який ймо­вір­но при­че­тний до скан­да­лу, вхо­див Ігор Пу­тін — дво­ю­рі­дний брат пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. Він від­мо­вив­ся від ко­мен­та­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.