Тай­вань роз­ро­бля­ти­ме вла­сні під­во­дні чов­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Тай­ва­ню Цай Ін­вень ого­ло­си­ла, що кра­ї­на прийня­ла про­гра­му роз­роб­ки вла­сних під­во­дних чов­нів. Ви­ступ Цай Ін­вень від­був­ся пі­сля під­пи­са­н­ня три­сто­рон­ньої уго­ди між­ке­рів­ни­цтвом Тай­ва­ню, ко­ра­бле­бу­дів­ною кам­па­ні­єю та На­ціо­наль­ний ін­сти­ту­том на­у­ки і те­хно­ло­гії. За її сло­ва­ми, про­ект тай­ван­сько­го під­во­дно­го чов­на має бу­ти го­то­вим до 2020 ро­ку. Пре­зи­дент ви­зна­ла, що та­кий крок спри­чи­нить спро­тив, про­те на­го­ло­си­ла на ва­жли­во­сті за­хи­сту ав­то­но­мії остро­ва. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що ми ма­ти­ме­мо біль­ше зброї, спро­е­кто­ва­ної і ство­ре­ної вла­сно­руч. І я хо­ті­ла би ба­чи­ти біль­ше роз­ро­бок ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної про­ми­сло­во­сті, які бу­ли би про­ду­ктом до­слі­джень на­шої обо­рон­ної га­лу­зі», — ска­за­ла Цай Ін­вень. Аген­ція dpa пи­ше, що та­кий крок Тай­ва­ню най­імо­вір­ні­ше спри­чи­нить не­вдо­во­ле­н­ня Пе­кі­на, адже Ки­тай вва­жає Тай­вань сво­єю те­ри­то­рі­єю. У 1979 ро­ці Ва­шинг­тон при­пи­нив ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з Тай­ва­нем та ви­знав уряд у Пе­кі­ні єди­ним у Ки­таї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.