Ліс під кон­тро­лем... по­лі­цей­ських

На до­по­мо­гу їм при­йде еле­ктрон­ний мо­дуль

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не під­при­єм­ство « Лі­со­вий ін­но­ва­цій­но­ана­лі­ти­чний центр » ( ЛІАЦ) і ТОВ « Ла­чт­ба­хер Укра­ї­на» пла­ну­ють до се­ре­ди­ни трав­ня роз­ро­би­ти еле­ктрон­ний до­да­ток для мо­жли­во­сті кон­тро­лю по­лі­цей­ськи­ми ле­галь­но­сті за­го­тов­ле­но­го лі­су і йо­го пе­ре­мі­ще­н­ня. « Йде­ться про ство­ре­н­ня мо­ду­ля « Кон­троль » , при­зна­че­но­го для На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни. Цей до­да­ток до­по­мо­же по­лі­цей­ським ефе­ктив­но кон­тро­лю­ва­ти ле­галь­ність за­го­тов­ле­но­го лі­су і йо­го пе­ре­мі­ще­н­ня», — по­ві­дом­ля­ють роз­ро­бни­ки. Во­ни ма­ють на­мір за­без­пе­чи­ти по­лі­цей­ським зру­чний і швидкий до­ступ до ба­зи да­них си­сте­ми еле­ктрон­но­го облі­ку де­ре­ви­ни. Під час пе­ре­вір­ки по­хо­дже­н­ня кру­глих лі­со­ма­те­рі­а­лів, їх сор­ти­мен­тно­го скла­ду ( по­ро­да, сорт, дов­жи­на, ді­а­метр то­що) по­лі­цей­ські змо­жуть опе­ра­тив­но отри­ма­ти до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію з цен­траль­но­го сер­ве­ра си­сте­ми еле­ктрон­но­го облі­ку де­ре­ви­ни.

Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.