Вір­ту­о­зи «па­пе­ро­вих по­лів»

Бю­дже­тну про­гра­му «зе­мель­ної ре­фор­ми» Дер­жгео­ка­дастр ви­ко­нує не­за­до­віль­но — Дер­жа­у­ди­тслу­жба. Чо­му?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Уна­шій кра­ї­ні є дер­жав­ні уста­но­ви, бі­ля яких ле­две не що­дня про­те­сту­ють гро­ма­дя­ни. Це, до при­кла­ду, На­ціо­наль­ний банк. А от Дер­жав­ній слу­жбі Укра­ї­ни з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру (Дер­жгео­ка­дастр) у цьо­му ро­зу­мін­ні «не по­ща­сти­ло».

Во­на не тіль­ки роз­та­шо­ва­на у та­ко­му мі­сці, що ма­ло хто й зна­ти­ме, якщо до неї при­йдуть пі­ке­ту­валь­ни­ки. А ще спра­ва в тім, що у її ро­бо­ті, як вва­жає ке­рів­ни­цтво слу­жби, все га­разд. Зав­дя­ки зла­го­дже­ній ро­бо­ті ко­ман­ди та за спри­я­н­ня Мі­на­гро­по­лі­ти­ки Дер­жгео­ка­да­стру 2016 ро­ку вда­ло­ся по­ка­за­ти гі­дний ре­зуль­тат, від­зна­ча­ють у слу­жбі.

Се­ред клю­чо­вих до­ся­гнень Дер­жгео­ка­да­стру, на дум­ку йо­го ке­рів­ни­ка Оле­га Цвя­ха, за­про­ва­дже­н­ня екс­те­ри­то­рі­аль­но­сті по­го­дже­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою, збіль­ше­н­ня кіль­кість про­ве­де­них зе­мель­них ау­кціо­нів, роз­ши­ре­н­ня пе­ре­лі­ку осіб, які здій­сню­ють вне­се­н­ня та на­да­н­ня ві­до­мо­стей з ка­да­стру, ви­клю­че­н­ня мо­жли­во­сті впли­ву чи­нов­ни­ка на ре­зуль­тат роз­ра­хун­ку нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, по­зи­тив­на ди­на­мі­ка пе­ре­да­чі зе­мель уча­сни­кам АТО, но­вий сер­віс, який че­рез пу­блі­чну ка­да­стро­ву кар­ту до­зво­ляє від­слід­ко­ву­ва­ти дії ор­га­нів вла­ди в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су, за­про­ва­дже­н­ня низ­ки еле­ктрон­них по­слуг.

Так, слу­жба пра­цює. Від­так пі­ке­ту­валь­ни­ки тут рад­ше ви­ня­ток, ніж­пра­ви­ло. Хо­ча на­ві­що мер­зну­ти і про­те­сту­ва­ти з пла­ка­та­ми в ру­ках, ко­ли у да­ної дер­ж­уста­но­ви є вла­сний сайт. Сю­ди мо­жна над­си­ла­ти свої до­пи­си. «День», на­при­клад, з ін­те­ре­сом озна­йо­мив­ся з ко­мен­та­рем На­дії По­по­вої до ви­ще­на­ве­де­них ви­жи­мок (зро­бле­них сай­том) з пу­блі­чно­го зві­ту Дер­жгео­ка­да­стру, про­го­ло­ше­но­го Цвя­хом. «Так, — ні­би по­го­джу­є­ться По­по­ва, — Дер­жгео­ка­дастр в те­сній зв’яз­ці з Мі­на­гро­по­лі­ти­ки у 2016 ро­ці... вір­ту­о­зно ви­вів з дер­жав­ної вла­сно­сті 250 ге­кта­рів сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі у Му­зи­чан­ській сіль­ра­ді Ки­є­во-Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Па­ні При­ходь­ко Лю­дми­ла Оле­ксан­дрів­на (в.о. на­чаль­ни­ка го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жгео­ка­да­стру у Ки­їв­ській обла­сті) з ран­ку до но­чі три дні під­пи­су­ва­ла на­ка­зи про ви­ді­ле­н­ня двох ге­кта­рів в одні ру­ки 140 гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни. І во­ни ще на­віть не всти­гли зай­ти на ґа­нок бу­дин­ку на Сер­по­ва, 3/14 в мі­сті Ки­є­ві, а на­каз про за­твер­дже­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою цим гро­ма­дя­нам вже був під­пи­са­ний. Бра­во! Ві­дмін­на ро­бо­та! 11 міль­йо­нів аме­ри­кан­ських до­ла­рів ля­гли до ки­ше­ні ке­рів­ни­ків Дер­жгео­ка­да­стру та Мі­на­гро­по­лі­ти­ки».

Зви­чай­но, ці зви­ну­ва­че­н­ня ще по­тре­бу­ють пе­ре­вір­ки і тіль­ки то­ді пе­ре­тво­ря­ться на факт. Та чи по­оди­но­кі та­кі фа­кти? Ми­ну­ло­го ти­жня два дні про­ве­ли під бу­дів­лею на ву­ли­ці На­ро­дно­го Опол­че­н­ня, де роз­та­шо­ва­ний Дер­жгео­ка­дастр, про­те­сту­валь­ни­ки з Ли­пко­ва­тів­сько­го аграр­но­го ко­ле­джу Хар­ків­ської обла­сті. Цей дер­жав­ний на­вчаль­ний за­клад і йо­го ко­ле­ктив, який го­тує агро­но­мів та ве­те­ри­на­рів, на­да­ю­чи їм не тіль­ки те­о­ре­ти­чні зна­н­ня, а й пра­кти­чні на­ви­чки з ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції, в один день втра­тив май­же всю зем­лю, яку обро­бляв і де­ся­ти­лі­т­тя­ми з ро­ку в рік по­лі­пшу­вав, вно­ся­чи ви­клю­чно ор­га­ні­чні до­бри­ва.

Її но­ви­ми го­спо­да­ря­ми не без до­по­мо­ги гео­ка­да­стру ста­ли не­ві­до­мі лю­ди, які ні­ко­ли ра­ні­ше й не сту­па­ли на ту зем­лю. По­тім бу­ли чи­слен­ні ви­гра­ні су­до­ві за­сі­да­н­ня. І агра­рії вже ма­ли на­дію не­за­ба­ром роз­по­чи­на­ти ве­сня­ні по­льо­ві ро­бо­ти... Та ра­ді­ли за­ра­но — си­сте­ма гео­ка­да­стру не по­спі­ша­ла до­слу­ха­ти­ся до су­до­вих рі­шень.

Що­прав­да, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня» пі­сля ви­го­ло­ше­но­го зві­ту, пан Цвях по­ка­зав, що го­то­вий спів­пра­цю­ва­ти з по­стра­жда­ли­ми агра­рі­я­ми. Вка­зав­ши, що рей­дер­ське зе­мель­не за­хо­пле­н­ня в Ли­пко­ва­тів­ці бу­ло про­ве­де­но ще до йо­го ке­рів­ни­цтва уста­но­вою, він роз­по­вів, що зу­стрів­ся з пред­став­ни­ка­ми ко­ле­джу. З ни­ми, за йо­го сло­ва­ми, ство­ре­но ро­бо­чу гру­пу, яка де­таль­но роз­би­ра­ти­ме­ться по ко­жній ді­лян­ці і ко­жно­му по­лю. Однак Цвях не зміг про­гно­зу­ва­ти, ко­ли, на­ве­сні чи ли­ше во­се­ни, по­стра­жда­лі агра­рії змо­жуть зно­ву пра­цю­ва­ти на сво­їй зем­лі...

Однак вра­же­н­ня від слів чи­нов­ни­ка усе жскла­ло­ся по­зи­тив­не. Йо­го псує ли­ше те, що Лю­дми­лу При­ходь­ко, як свід­чить сайт Ки­їв­сько­го го­лов­но­го обл­управ­лі­н­ня, усе ще не від­сто­ро­не­но і во­на про­дов­жує ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки ке­рів­ни­ка... І ще біль­ше сві­тлий образ Дер­жгео­ка­да­стру «за­сму­ти­ло» по­ві­дом­ле­н­ня Дер­жа­у­ди­тслу­жби, на­ді­сла­не «Дню».

Во­на про­ве­ла дер­жав­ний фі­нан­со­вий ау­дит (за сі­чень 2013 — ли­сто­пад 2016 ро­ку) ви­ко­на­н­ня Дер­жгео­ка­да­стром бю­дже­тних про­грам та ді­яль­но­сті під­по­ряд­ко­ва­них під­при­ємств. При цьо­му, зокре­ма, вста­нов­ле­но, що за на­ле­жно­го бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми «За­галь­но­дер­жав­ні то­по­гра­фо-гео­де­зи­чні та кар­то­гра­фі­чні ро­бо­ти, де­мар­ка­ція та де­лі­мі­та­ція дер­жав­но­го кор­до­ну» Дер­жгео­ка­дастр не за­без­пе­чив пов­но­го та ефе­ктив­но­го ви­ко­на­н­ня ро­біт з де­мар­ка­ції ро­сій­сько-укра­їн­сько­го дер­жав­но­го кор­до­ну (на ді­лян­ках, що не вхо­дять до зо­ни АТО).

Ау­ди­то­ри та­ко­жві­д­зна­ча­ють, що не­які­сне ви­ко­на­н­ня ор­га­на­ми Дер­жгео­ка­да­стру ці­лей та зав­дань, пе­ред­ба­че­них бю­дже­тною про­гра­мою «Про­ве­де­н­ня зе­мель­ної ре­фор­ми», при­зве­ло до вне­се­н­ня не­до­сто­вір­них да­них до пу­блі­чної ка­да­стро­вої кар­ти Укра­ї­ни. А це спри­чи­ни­ло до чи­слен­них ви­пад­ків на­кла­док зе­мель­них ді­ля­нок; не­до­сто­вір­но­сті да­них про вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок; при­сво­є­н­ня за ре­зуль­та­та­ми ін­вен­та­ри­за­ції зе­мель ка­да­стро­вих но­ме­рів ді­ля­нок, які вже ма­ють та­кі но­ме­ри то­що. В си­сте­мі Дер­жгео­ка­да­стру ви­яв­ле­но не­ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту і дер­жав­них під­при­ємств, а та­ко­жу­пу­ще­ні мо­жли­во­сті до­да­тко­во­го над­хо­дже­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів май­же на 400 міль­йо­нів гри­вень.

Дер­жгео­ка­дастр та йо­го те­ри­то­рі­аль­ні під­роз­ді­ли не ви­ко­ну­ва­ли на­да­них ним пов­но­ва­жень з кон­тро­лю за опла­тою орен­ди зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня. Че­рез це мі­сце­ві бю­дже­ти не­до­о­три­ма­ли по­над 14 міль­йо­нів гри­вень. Те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни Дер­жгео­ка­да­стру не ви­ко­на­ли ре­ко­мен­да­цій що­до став­ки орен­ди для дер­жав­них зе­мель­них ді­ля­нок сіль­госп­при­зна­че­н­ня, че­рез що мі­сце­ві бю­дже­ти не отри­ма­ли роз­ра­хун­ко­во по­над 300 міль­йо­нів гри­вень на рік. На жаль, про ці ви­снов­ки ау­ди­то­рів у зві­ті го­ло­ви Дер­жгео­ка­да­стру не зга­ду­ва­ло­ся...

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.