Укра­їн­сько­му га­зо­во­му тран­зи­ту не­об­хі­дний єв­ро­пей­ський пар­тнер

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­ло­ва прав­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрій Ко­бо­лєв упев­не­ний, що за­лу­че­н­ня єв­ро­пей­ської ком­па­нії до управ­лі­н­ня укра­їн­ською га­зо­транс­порт­ною си­сте­мою (ГТС) до­зво­лить кра­ї­ні збе­рег­ти ста­тус ве­ли­ко­го тран­зи­те­ра при­ро­дно­го га­зу. «Ми вко­тре як ко­ман­да «На­фто­га­зу» за­кли­ка­є­мо всі за­лу­че­ні до обго­во­ре­н­ня про­це­сів дов­ко­ла укра­їн­ської ГТС сто­ро­ни до­слу­ха­ти­ся до одно­го, на наш по­гляд, оче­ви­дно­го фа­кту: без за­лу­че­н­ня ве­ли­ко­го, зро­зумі­ло­го єв­ро­пей­сько­го пар­тне­ра збе­рег­ти тран­зит те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни бу­де пра­кти­чно не­мо­жли­во», — ска­зав він Ін­тер­фа­ксу Укра­ї­на. За йо­го сло­ва­ми, це бу­де не­мо­жли­во і без ре­фор­му­ва­н­ня стру­кту­ри «Укр­транс­га­зу», оскіль­ки тіль­ки у па­на Ко­ло­мой­сько­го є до ньо­го пре­тен­зії що­до по­вер­не­н­ня близь­ко 11 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу. У цих умо­вах пар­тнер ту­ди не пі­де, вва­жає Ко­бо­лєв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.