«Укр­енер­го» отри­ма­ло ви­щий та­риф

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), збіль­шить се­ре­дньо­зва­же­ний та­риф НЕК « Укр­енер­го » на 2017 рік на 12,2% по­рів­ня­но з чин­ним. Згі­дно з прийня­тим у вів­то­рок рі­ше­н­ням НКРЕКП, зокре­ма в дру­го­му квар­та­лі та­риф НЕК зро­сте на 43,5% — з 7,943 коп. за кВт­год. до 11,398 коп. за кВт-год (без ПДВ). Та­ри­фи на тре­тій і че­твер­тий квар­та­ли за­ли­ша­ю­ться на ра­ні­ше за­твер­дже­но­му рів­ні. Пе­ре­гляд та­ри­фу НЕК пов’яза­ний із тим, що при йо­го за­твер­джен­ні в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку ко­мі­сія вра­ху­ва­ла від­ра­ху­ва­н­ня до держ­бю­дже­ту 30% від чи­сто­го при­бу­тку ком­па­нії за 2016 рік, то­ді як Ка­бмін зо­бов’язав «Укр­енер­го» пе­ре­ра­ху­ва­ти у ви­гля­ді ди­ві­ден­дів 75% чи­сто­го при­бу­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.