На ЗАлКу ство­рять 430 ро­бо­чих місць

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «За­по­різь­кий ви­ро­бни­чий алю­мі­ні­є­вий ком­бі­нат » (ЗАлК) за­пу­стив ча­ву­но­ли­вар­ний цех і пі­дго­ту­вав до ро­бо­ти ще три під­роз­ді­ли. В ре­зуль­та­ті до кін­ця ро­ку тут бу­де ство­ре­но 430 ро­бо­чих місць. Як по­ві­до­мив на за­сі­дан­ні Спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань при­ва­ти­за­ції ге­не­раль­ний ди­ре­ктор під­при­єм­ства Дми­тро Ло­бі­ков, 2016 ро­ку від­нов­ле­но ви­ро­бни­цтво алю­мі­ні­є­вої ка­тан­ки, що до­зво­ляє ви­го­тов­ля­ти 1,5—1,7 ти­ся­чі тонн про­ду­кції на мі­сяць. Що­прав­да, за йо­го сло­ва­ми, ви­ро­бни­цтво пер­вин­но­го алю­мі­нію зруй­но­ва­не ко­ли­шнім ро­сій­ським вла­сни­ком. З ним ЗАлК за­раз су­ди­ться, до­би­ва­ю­чись по­вер­не­н­ня Глу­хів­сько­го кар’єру квар­ци­тів. Спра­ва слу­ха­ти­ме­ться в між­на­ро­дно­му ко­мер­цій­но­му ар­бі­тра­жно­му су­ді при ТВП Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.