Іран­ська на­фта «пі­де» до Бі­ло­ру­сі че­рез Укра­ї­ну за $11,8 за тон­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни за­твер­ди­ло та­ри­фну став­ку на транс­пор­ту­ва­н­ня на­фти за мар­шру­том Оде­са—Пе­ре­сип—Бе­ре­жесть (до кор­до­ну з Бі­ло­рус­сю) на рів­ні $11,88 за тон­ну. Та­ка став­ка ді­я­ти­ме в пе­рі­од до 30 черв­ня 2017 ро­ку. На­га­да­є­мо, че­рез під­ви­ще­н­ня Ро­сі­єю ці­ни на свою на­фту, що по­ста­ча­є­ться до Бі­ло­ру­сі, Мінськ ви­рі­шив ку­пу­ва­ти си­ро­ви­ну для сво­їх на­фто­пе­ре­ро­бних за­во­дів в ін­ших кра­ї­нах. На­при­кін­ці лю­то­го Бі­ло­русь по­ві­до­ми­ла про за­ку­пів­лю 600 ти­сяч ба­ре­лів іран­ської на­фти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.