«Бу­ди­нок з хи­ме­ра­ми», «дім зо­ло­тої риб­ки», цирк-те­атр «Мус­су­рі»...

Хар­ків’янин по­ка­зав істо­ри­чні бу­дів­лі мі­ста — у мо­біль­но­му до­да­тку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Лю­дми­ла ЛУТИЦЬКА, Хар­ків

Хар­ків’янин Дми­тро Ску­рі­хін сто­во­рив мо­біль­ний до­да­ток, який до­по­мо­же хар­ків’янам і ту­ри­стам біль­ше ді­зна­ти­ся про ста­ро­вин­ну ар­хі­те­кту­ру мі­ста та зро­би­ти про­гу­лян­ку сто­ли­цею ра­дян­ської Укра­ї­ни зна­чно ці­ка­ві­шою. За­ван­та­жи­ти йо­го мо­жна на мо­біль­ні при­строї з ОS Android ціл­ком без­ко­штов­но. На­то­мість зна­йти у до­да­тку мо­жна ін­фор­ма­цію та ілю­стра­ції про по­над 70 ці­ка­вих істо­ри­чних бу­ді­вель Хар­ко­ва. Це, пе­ре­ва­жно, бу­дин­ки ХІХ—ХХ сто­лі­т­тя. Їх ба­за по­стій­но по­пов­ню­є­ться, кіль­кість ко­ри­сту­ва­чів KharkivHeritage збіль­шу­є­ться — лю­ди ці­кав­ля­ться істо­рі­єю, де­да­лі по­пу­ляр­ні­ши­ми ста­ють ву­ли­чні екс­кур­сії. Дми­тро Ску­рі­хін пра­цює у сфе­рі, яка пов’яза­на із ін­фор­ма­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми та еле­ктро­ні­кою, але кіль­ка ро­ків то­му за­хо­пив­ся істо­ри­чни­ми кни­га­ми. Са­ме то­ді й зро­зу­мів — рі­дно­му Хар­ко­ву по­трі­бен до­да­ток, який би від­кри­вав йо­го за­хо­пли­ву істо­рію, роз­по­від­ав про неї про­сто і ці­ка­во.

«Я за­хо­пив­ся кра­є­знав­чи­ми кни­га­ми Дми­тра Ба­га­лія, Олександра Лейб­фрей­да, бло­га­ми Ге­ор­гія Ні­коль­сько­го, Ан­дрія Па­ра­мо­но­ва та Ана­то­лія Ба­ла­клій­ця. Але, гу­ля­ю­чи істо­ри­чним Хар­ко­вом, ро­зу­мів — не мо­жу зга­да­ти і по­ло­ви­ни то­го, що до­во­ди­лось чи­та­ти ці­ка­во про той чи ін­ший бу­ди­нок. І ме­ні ста­ло ду­же при­кро, що за­хо­пли­ва ін­фор­ма­ція про на­ше мі­сто або при­па­дає пи­лом у кни­гах в бі­бліо­те­ках, або жзна­хо­ди­ться ли­ше на спе­ці­а­лі­зо­ва­них сай­тах», — роз­по­від­ає Дми­тро Ску­рі­хін. Са­ме не­до­сту­пність уні­каль­ної істо­ри­чної ін­фор­ма­ції для лю­ди­ни під­штов­хну­ла хар­ків’яни­на до ство­ре­н­ня мо­біль­но­го до­да­тку. Він зро­зу­мів — це має бу­ти на­віть не сайт, а са­ме до­да­ток на те­ле­фон чи план­шет, з яки­ми зру­чно гу­ля­ти, пі­зна­ю­чи при цьо­му істо­рію. Дми­тро зна­йшов одно­дум­ців, з яки­ми по­чав обго­во­рю­ва­ти де­та­лі про­е­кту і ра­ди­ти­ся. Ви­яви­ло­ся, по­ді­бні до­да­тки для озна­йом­ле­н­ня з істо­ри­чною ар­хі­те­кту­рою має, на­при­клад, Ки­їв та ін­ші ме­га­по­лі­си. Тоб­то цей до­да­ток не мав ста­ти чи­мось уні­каль­ни­ми, він був уже на ча­сі для мі­ста, яке по­зи­ціо­нує се­бе не ли­ше як «пер­ша сто­ли­ця», а й як «мі­сто сту­ден­тів та на­у­ки». То­му, взяв­ши від­пус­тку, Дми­тро по­дум­ки ро­бив остан­ні штри­хи за­дум­ки ство­ри­ти KharkivHeritage: «Пе­ре­бу­ва­ю­чи у від­пус­тці, я по­чав шу­ка­ти мо­жли­во­сті для ре­а­лі­за­ції про­е­кту. Адже на той час у ме­не вже на­зби­ра­лась справ­жня ба­за зі ста­ро­вин­них фото і текс­тів про на­ше мі­сто. Ре­а­лі­зу­ва­ти про­грам­ний код ме­ні до­по­міг мій друг Оле­ксандр Си­нель­ні­ков. Йо­му спо­до­ба­лась ідея мо­го за­ду­му. То­жми ство­ри­ли те­хні­чне зав­да­н­ня і по­ча­ли ро­бо­ту, яка три­ва­ла близь­ко трьох мі­ся­ців. Пер­шу вер­сію до­да­тку ми роз­мі­сти­ли на GooglePlay, зго­дом її оно­ви­ли, до­да­ли но­вий фун­кціо­нал та ви­пра­ви­ли по­мил­ки».

Дми­тро роз­по­від­ає: у до­да­тку ни­ні не ви­пад­ко­ві об’єкти, а пе­ре­ва­жно ті, які чи­мось йо­го вра­зи­ли. Йо­му ці­ка­ва не­ві­до­ма істо­рія бу­ден­но­го жи­т­тя так зва­них при­бу­тко­вих бу­дин­ків, на які сво­го ча­су був ба­га­тий Хар­ків, і де­які з яких вже не пер­ший рік сто­ять за­не­дба­ні у йо­го істо­ри­чній ча­сти­ні. «Ме­ні ці­ка­ві бу­дин­ки і ву­ли­ці, яких не зна­йдеш у по­шу­ко­ви­ку за до­по­мо­гою одно­го клі­ку. До то­го ж ін­фор­ма­цію про де­які бу­дів­лі вза­га­лі вже не­мо­жли­во зна­йти в ін­тер­не­ті. Ме­ні ці­ка­ві як фото, так і опис ур­ба­но­ні­мів, то­му не ви­кла­даю про­сто « го­лі » фо­то­знім­ки чи ли­ше один текст на кар­ті, я ста­ра­юсь по­пра­цю­ва­ти над ко­жним об’єктом ком­пле­ксно, щоб справ­ді бу­ло що по­чи­та­ти та по­ди­ви­тись», — за­ува­жує Дми­тро. Що­прав­да, ве­ли­ким знав­цем істо­рії Хар­ко­ва тво­рець до­да­тку про істо­ри­чні бу­дів­лі мі­ста се­бе не вва­жає. Ка­же, по­стій­но пе­ре­пе­ре­ві­ряє на­ве­де­ні у KharkivHeritage фа­кти, ре­да­гує ін­фор­ма­цію та не­о­дмін­но на­дає по­си­ла­н­ня, звід­ки взяв ту чи ін­шу ін­фор­ма­цію.

Для Дми­тра Ску­рі­хі­на за­хо­пле­н­ня істо­рі­єю та до­слі­дже­н­ня істо­рії рі­дно­го мі­ста — не ро­бо­та, а про­сто хо­бі, яке дає йо­му по­стій­ний по­штовх для са­мо­ро­з­ви­тку. Зав­дя­ки пра­ці над до­да­тком по­чав ча­сті­ше бу­ва­ти у зна­ній се­ред на­у­ков­ців Хар­ко­ва бі­бліо­те­ці іме­ні Ко­ро­лен­ка та хо­ди­ти на екс­кур­сії ві­до­мо­го ву­ли­чно­го екс­кур­со­во­да Ма­кси­ма Ро­зен­фель­да. Ро­зроб­кою за­ці­ка­ви­лись у Де­пар­та­мен­ті між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва Хар­ків­ської мі­ської ра­ди. Зокре­ма, від­зна­чи­ли, що ство­ре­н­ня KharkivHeritage спри­яє роз­ви­тку ту­ри­сти­чно­го по­тен­ці­а­лу мі­ста. Про­те мо­жна смі­ли­во ствер­джу­ва­ти, що цей мо­біль­ний до­да­ток від­кри­ває істо­ри­чний Хар­ків не ли­ше для го­стей, а для лю­дей, які вва­жа­ють се­бе ко­рін­ни­ми хар­ків’яна­ми. Адже не­ба­га­то хто ни­ні мо­же ска­за­ти, про­гу­лю­ю­чись у сер­ці мі­ста, де роз­та­шо­ва­ні хар­ків­ський «бу­ди­нок з хи­ме­ра­ми», «дім зо­ло­тої риб­ки», цирк-те­атр «Мус­су­рі», Тю­рем­ний за­мок або ж«бу­ди­нок пра­це­люб­ства». Усі об’єкти у до­да­тку син­хро­ні­зу­ю­ться до ко­ор­ди­нат еле­ктрон­ної ма­пи мі­ста. Це дає змо­гу оці­ни­ти, на­скіль­ки змі­нив­ся не ли­ше ви­гляд ста­ро­вин­них бу­дин­ків, а й їх фун­кція. І най­го­лов­ні­ше — на­скіль­ки у мі­сті дба­ють про бу­дин­ки, які є істо­ри­чним на­дба­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.