«Ка­жуть, що до­ро­слі ни­ми не ці­кав­ля­ться»

Ми­ну­лий рік по­бив ре­кор­ди звер­нень на На­ціо­наль­ну ди­тя­чу га­ря­чу лі­нію

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Фа­хів­ці гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Ла Стра­да » , які ко­ор­ди­ну­ють ро­бо­ту На­ціо­наль­ної ди­тя­чої га­ря­чої лі­нії, зі­зна­ю­ться, що са­мі не очі­ку­ва­ли та­кої кіль­ко­сті звер­нень ді­тей і до­ро­слих: по­над 46 ти­сяч дзвін­ків у 2016 ро­ці про­ти 18 ти­сяч у 2013-му. Як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, зав­жди бу­ли три топ-теми звер­нень: пси­хо­ло­гі­чне здо­ров’ я, ін­фор­ма­ція про пра­ва ди­ти­ни та ста­те­ве ви­хо­ва­н­ня. В остан­ній рік по­ча­сті­ша­ли за­пи­та­н­ня що­до кі­бер­зло­чин­но­сті та «груп смер­ті» в ін­тер­не­ті, при­му­шу­ва­н­ня до шлю­бу не­пов­но­лі­тніх, пи­та­н­ня про окуль­тизм. Збіль­ши­ла­ся час­тка дзвін­ків від до­ро­слих: у 2016 ро­ці во­ни скла­ли 15% від усіх, то­ді як на по­ча­тку ро­бо­ти На­ціо­наль­ної га­ря­чої лі­нії — ли­ше 2%.

« Ге­о­гра­фія охо­плює всі ре­гіо­ни Укра­ї­ни, хо­ча в остан­ні ро­ки змен­ши­ла­ся кіль­кість дзвін­ків з Кри­му. Про­те зро­сла з Дон­ба­су. Най­біль­ше за­пи­тів сто­су­є­ться пси­хо­ло­гі­чно­го на­си­л­ля та жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з ді­тьми. Ча­сто на­ші або­нен­ти го­во­рять про по­єд­на­н­ня кіль­кох ви­дів на­силь­ства. Із дзвін­ків ми ді­зна­є­мо­ся, що зна­чно зро­сли та­кі ви­пад­ки на не­під­кон­троль­них те­ри­то­рі­ях. Та­кож— у сім’ях де­мо­бі­лі­зо­ва­них вій­сько­вих. По­біль­ша­ло й звер­нень від ма­те­рів, які ста­ли жер­тва­ми на­си­л­ля з бо­ку си­нів, — роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ла Стра­да-Укра­ї­на» Альо­на КРИВУЛЯК. — Ми ба­чи­мо, що по­ча­сті­ша­ли за­пи­ти від ді­тей що­до при­му­со­вої до­ма­шньої пра­ці та ви­кра­де­н­ня ді­тей одним із по­друж­жя, осо­бли­во якщо хтось є іно­зем­цем.

З Ки­є­ва та обла­сті по­ча­сті­ша­ли дзвін­ки від ді­тей що­до ви­ко­ри­ста­н­ня їх до­ро­сли­ми для же­бра­ку­ва­н­ня. На жаль, ду­же по­біль­ша­ло за­пи­тів що­до цьку­ва­н­ня ді­тей у шко­лах, тоб­то бул­лін­гу. Ді­ти скар­жа­ться, що та­ка не­при­пу­сти­ма по­ве­дін­ка ха­ра­ктер­на й для вчи­те­лів — по­ча­сті­ша­ли від­по­від­ні звер­не­н­ня. Зро­сла кіль­кість дзвін­ків від хло­пців, які ці­кав­ля­ться пи­та­н­ня­ми про ВІЛ. Це вка­зує на те, що за­кла­ди осві­ти та сім’ї при­ді­ля­ють ува­гу цьо­му пи­тан­ню не­до­ста­тньо. Та­кож ма­є­мо ба­га­то дзвін­ків, осо­бли­во взим­ку, від ма­те­рів, які скар­жа­ться на за­кла­ди осві­ти. Або що, на­при­клад, но­во­на­ро­дже­на ди­ти­на хво­ріє, а «швид­ка» від­мов­ля­є­ться їха­ти, бо не­має мо­жли­во­сті — осо­бли­во ча­сто та­ке тра­пля­є­ться в се­лі».

За сло­ва­ми фа­хів­ців На­ціо­наль­ної ди­тя­чої га­ря­чої лі­нії, у 2016 ро­ці зна­чно зро­сла кіль­кість дзвін­ків що­до шлю- бу не­пов­но­лі­тніх, осо­бли­во у Хар­ків­ській, Ки­їв­ській та Іва­но- Фран­ків­ській обла­стях. Йде­ться про ви­пад­ки, ко­ли при­му­шу­ють робити це че­рез ва­гі­тність. Що­до « груп смер­ті», то ду­же рід­ко те­ле­фо­ну­ють са­мі жер­тви, зде­біль­шо­го — ба­тьки або близь­кі, які пі­до­зрю­ють пев­ну ди­ти­ну. У цьо­му кон­текс­ті три­во­жним по­ка­зни­ком є зро­ста­н­ня за­пи­тів на га­ря­чу лі­нію що­до ди­тя­чо­го су­ї­ци­ду. Вік та­ких до­дзво­ню­ва­чів — 10— 12 ро­ків, то­ді як кіль­ка ро­ків то­му ци­ми пи­та­н­ня­ми ці­ка­ви­ли­ся 15—17-рі­чні або­нен­ти.

Як за­ува­жу­ють екс­пер­ти, ді­ти ка­жуть, що до­ро­слі не ці­кав­ля­ться їхнім жи­т­тям. Це має ста­ти по­пе­ре­дже­н­ням для ба­тьків, адже і так у 2016 ро­ці збіль­ши­ла­ся кіль­кість за­пи­тів що­до пси­хо­ло­гі­чної трав­ма­ти­за­ції ді­тей вна­слі­док вій­ни та на­гні­та­н­ня в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі. Фа­хів­ці очі­ку­ють, що 2017 ро­ку кіль­кість та­ких дзвін­ків — що­до пси­хо­трав­ми — зро­ста­ти­ме.

Вар­та ува­ги спе­ці­а­лі­стів і ба­тьків проблема за­ле­жно­стей, про які го­во­рять дів­ча­та, що те­ле­фо­ну­ють на га­ря­чу лі­нію. На­при­клад, ба­га­то 12—13-рі­чних дів­ча­ток ка­жуть, що хо­чуть ки­ну­ти па­ли­ти, а ку­рять... з 9—10 ро­ків. Ба­тьки, які те­ле­фо­ну­ють, скар­жа­ться, що ді­ти вжи­ва­ють лег­кі нар­ко­ти­ки, стра­жда­ють від комп’ютер­ної за­ле­жно­сті. Ве­ли­кою про­бле­мою ста­ло зло­вжи­ва­н­ня енер­ге­ти­чни­ми на­по­я­ми. Та­кож з’яви­ли­ся но­ві за­пи­ти — що­до ма­гії та ді­яль­но­сті сект.

« Цей зріз до­зво­ляє нам зро­зу­мі­ти про­бле­ми ди­тя­чо­го се­ре­до­ви­ща і від­по­від­а­ти на ви­кли­ки. Це ва­жли­во для ді­тей та їхніх ба­тьків, то­му що во­ни мо­жуть отри­ма­ти рі­зно­ма­ні­тну під­трим­ку — від пси­хо­ло­гі­чної та ін­фор­ма­цій­ної до втру­ча­н­ня в си­ту­а­цію че­рез за­пи­ти до со­ці­аль­ної слу­жби. Ви­хо­дя­чи з рі­зних ви­кли­ків, над­зви­чай­но ва­жли­вою є ко­ор­ди­на­ція зу­силь з по­лі­ці­єю та со­ці­аль­ни­ми слу­жба­ми. На­при­клад, спіль­но з Мі­но­сві­ти та по­лі­ці­єю ми під­го­ту­ва­ли ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції для вчи­те­лів, пси­хо­ло­гів і ба­тьків що­до по­пе­ре­дже­н­ня по­тра­пля­н­ня під­лі­тків до « смер­тель­них кве­стів»: ми да­є­мо по­ра­ди, як го­во­ри­ти про це з ді­тьми, що робити, ко­ли є пі­до­зра, що хтось вже по­тра­пив до та­кої гру­пи», — ко­мен­тує пре­зи­дент «Ла Стра­да-Укра­ї­на» Ка­те­ри­на ЛЕВЧЕНКО.

У 2017- му екс­пер­ти очі­ку­ють зро­ста­н­ня кіль­ко­сті звер­нень: тіль­ки за два мі­ся­ці цьо­го ро­ку на­ді­йшло по­над п’ ять ти­сяч дзвін­ків, біль­шість із яких сто­су­ва­ла­ся пси­хо­ло­гі­чно­го на­си­л­ля, жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з ді­тьми та смер­тель­них кве­стів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.