На ві­ра­жах «спра­ви ЗНО»

Суд ви­знав без­під­став­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри у під­роб­ці ре­зуль­та­тів те­сту­ва­н­ня. Але кра­пку в істо­рії не по­став­ле­но

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Що не ве­сна, то суспільство за­ну­рю­є­ться у но­вий ін­фор­ма­цій­ний шторм дов­ко­ла зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. Па­ра­лель­но зі стар­том те­сто­вої кам­па­нії роз­кру­чу­є­ться но­ва хви­ля скан­да­лів — так бу­ло 2016 ро­ку і від­бу­ва­є­ться за­раз. Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра вко­тре за­яви­ла, що у си­сте­мі ЗНО бу­ли зло­вжи­ва­н­ня та під­роб­ки ре­зуль­та­тів.

На­га­да­є­мо, че­рез це по­над рік то­му від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, фі­гу­ран­та­ми яко­го ста­ли кіль­ка спів­ро­бі­тни­ків Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти вклю­чно з йо­го екс-ке­рів­ни­ком Іго­рем Лі­кар­чу­ком. ГПУ зви­ну­ва­чу­ва­ла їху фаль­шу­ван­ні ре­зуль­та­тів те­сту­ва­н­ня і ство­рен­ні зло­чин­но­го угру­пу­ва­н­ня за­для цьо­го. Та­кож пред­став­ни­ків УЦОЯО пі­до­зрю­ва­ли у при­вла­снен­ні ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту й аме­ри­кан­сько­го гран­ту, пе­ред­ба­че­ни­хна роз­ви­ток си­сте­ми зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. По­над рік спра­ва роз­гля­да­ла­ся у су­дах. Зре­штою Со­лом’ян­ський ра­йон­ний суд мі­ста Ки­є­ва 27 лю­то­го ви­ніс ухва­лу, де ви­знав обви­ну­ва­че­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри не­кон­кре­ти­зо­ва­ни­ми та без­під­став­ни­ми.

«НАМ ПОГРОЖУЮТЬ НО­ВИ­МИ ЗВИНУВАЧЕННЯМИ»

Як іде­ться в ухва­лі су­ду, в обви­ну­валь­но­му акті не ви­зна­че­но, хто са­ме з обви­ну­ва­че­них, ко­ли са­ме, в яко­му мі­сці, як і в яко­му роз­мі­рі при­вла­снив ко­шти, не ви­зна­че­но, яким са­ме осо­бам на­да­ли за­ві­до­мо не­прав­ди­ві до­ку­мен­ти, не до­ве­де­но, що бу­ло ство­ре­но зло­чин­ну ор­га­ні­за­цію. Якщо бу­ли фаль­шу­ва­н­ня до­ку­мен­тів, то в обви­ну­валь­но­му акті не вка­за­но, які са­ме комп’юте­ри, ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми та комп’ютер­ні ме­ре­жі ви­ко­ри­сто­ву­ва­лись для під­роб­ки. Фа­кти­чно це озна­чає, що «спра­ва ЗНО», як і при­пу­ска­ли ба­га­то екс­пер­тів з са­мо­го по­ча­тку, є миль­ною буль­кою, яка зав­дає по­ту­жно­го уда­ру по імі­джу зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня.

«Ці­єю ухва­лою бу­ло фа­кти­чно по­став­ле­но ви­рок сто­ро­ні дер­жав­но­го обви­ну­ва­че­н­ня. Так зва­не «роз­слі­ду­ва­н­ня» спра­ви, яке по­ча­лось влі­тку 2015 ро­ку гу­чни­ми за­ява­ми Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на, за­кін­чи­лось ні­чим. Це був са­ме той пшик, про який ми го­во­ри­ли одра­зу», — за­зна­чив на сво­їй Facebook­сто­рін­ці Ко­стян­тин Лі­кар­чук, син екс-ке­рів­ни­ка УЦОЯО.

Ігор Ле­о­ні­до­вич від стар­ту «спра­ви ЗНО» за­рі­кся ко­мен­ту­ва­ти це пи­та­н­ня ме­діа, про­те на сво­їй сто­рін­ці у Facebook за­ува­жив, що це є пер­шим успі­хом, оскіль­ки ухва­лу Со­лом’ян­сько­го су­ду про­ку­ра­ту­ра оскар­жить в апе­ля­цій­ній ін­стан­ції. «Крім то­го, нам погрожують но­ви­ми звинуваченнями. Але крім ухва­ли Со­лом’ян­сько­го су­ду, є рі­ше­н­ня ін­ши­хсу­дів про від­нов­ле­н­ня на на­вчан­ні тих, ко­го де­які «про­ку­ро­ро­за­ле­жні» ре­кто­ри по­спі­ши­ли ви­клю­чи­ти з уні­вер­си­те­тів. Є й ін­ші ре­чі, про які го­во­ри­ти іще ра­но. Тож про­цес пі­шов. Ми бу­де­мо бо­ро­ти­ся», — до­дав Ігор Лі­кар­чук.

РУШІЙ ТЕ­СТУ­ВА­Н­НЯ — ПІД­ТРИМ­КА СУ­СПІЛЬ­СТВА

Одра­зу пі­сля опри­лю­дне­н­ня су­до­вої ухва­ли про­ку­рор ГПУ Оле­ксандр Но­ві­ков за­явив, що фаль­шу­ва­н­ня у си­сте­мі ЗНО та­ки бу­ли. Три­ва­ли ще з 2008 ро­ку, ко­ли те­сту­ва­н­ня ста­ло обов’яз­ко­вою умо­вою всту­пу до ви­щи­хна­вчаль­ни­хза­кла­дів. Близь­ко 200 осіб всту­пи­ли до ви­шів із під­ро­бле­ни­ми сер­ти­фі­ка­та­ми, зде­біль­шо­го це ді­ти на­ро­дних­де­пу­та­тів та уря­дов­ців. За сло­ва­ми про­ку­ро­ра, по­над сто осіб від­ра­ху­ва­ли з бю­дже­тни­хмісць на­вча­н­ня, на їхні мі­сця за­ра­ху­ва­ли абі­ту­рі­єн­тів, які ма­ли на це пра­во за ре­зуль­та­та­ми те­стів. Та­кож Оле­ксандр Но­ві­ков звер­нув­ся до Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки з про­ха­н­ням по­но­ви­ти пра­ва абі­ту­рі­єн­тів, які не змо­гли всту­пи­ти на бю­дже­тні мі­сця че­рез ма­хі­на­ції з ба­ла­ми ЗНО.

Тож кра­пку у «спра­ві ЗНО» ста­ви­ти за­ра­но. Ни­ні­шній ди­ре­ктор УЦОЯО Ва­дим Ка­ран­дій теж пе­ре­ко­на­ний у під­роб­ці ре­зуль­та­тів. Він осо­би­сто зві­ряв ори­гі­на­ли де­яких ро­біт та їхні від­тво­ре­н­ня у ба­зі да­них і ба­чив за­мі­ну ре­зуль­та­тів. З’ясу­ва­ти як це тра­пи­ло­ся, зу­ми­сно чи ви­пад­ко­во, за сло­ва­ми Ка­ран­дія, є зав­да­н­ням слід­ства.

«Є гру­па осіб, що, як і де­сять ро­ків то­му, ба­жає пе­ре­шко­ди­ти ЗНО. Але ме­не ті­шить, що 69% уча­сни­ків зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня ми­ну­ло­го ро­ку по­зи­тив­но оці­ни­ли від­по­від­ність про­це­дур, які во­ни про­хо­ди­ли. І по­над 60% укра­їн­сько­го су­спіль­ства до­ві­ря­ють ЗНО та йо­го ре­зуль­та­там, — про­дов­жує Ва­дим Ка­ран­дій. — Ко­ли ми по­чи­на­ли ро­бо­ту з від­нов­ле­н­ня цент- ру у жов­тні 2015 ро­ку, ко­ли всі го­во­ри­ли, що ЗНО не бу­де, то го­лов­ним ру­ші­єм про­ве­сти те­сту­ва­н­ня бу­ло са­ме пра­гне­н­ня су­спіль­ства. У цей про­цес вклю­чи­ло­ся ба­га­то на­ши­хфах ів­ців, до­нор­ські між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції та ІТ-ком­па­нії. Те, що у 2016 ро­ці ЗНО про­ве­ли, для тих, хто був про­ти ньо­го, ста­ло не­о­чі­ку­ва­ним. Во­ни не спо­ді­ва­ли­ся, що це бу­де. Кам­па­нія про­йшла ти­хо та спо­кій­но. До­ві­ра на­се­ле­н­ня зно­ву від­нов­ле­на, а те­пер вко­тре під­ні­ма­є­ться хви­ля. Це аб­со­лю­тно нор­маль­но. Ду­маю, та­кі ін­фор­ма­цій­ні за­ки­ди ще бу­дуть».

«СКА­СУ­ВА­Н­НЯ ЗНО ЛОБІЮЮТЬ РЕ­КТО­РИ»

По­вер­не­н­ня до си­сте­ми всту­пу че­рез іспи­ти ви­гі­дне на­сам­пе­ред не­і­мі­дже­вим і про­він­цій­ним на­вчаль­ним за­кла­дам. На дум­ку екс­пер­тів, та­кі ви­ші не мо­жуть на­би­ра­ти абі­ту­рі­єн­тів за си­сте­мою ЗНО че­рез слаб­ку кон­ку­рен­цію та від­су­тність умов для які­сно­го на­вча­н­ня. А якщо йо­го ска­су­ва­ти, змо­жуть бра­ти до се­бе усі­хпі­дряд, що по­пов­нить бю­джет на­вчаль­но­го за­кла­ду.

«Лобіюють ска­су­ва­н­ня ЗНО ре­кто­ри, які вва­жа­ють, що втра­ча­ють від цьо­го сту­ден­тів та, оче­ви­дно, гро­ші. Бо для ни­хце був сер­йо­зний при­бу­ток і вплив. Маю на ува­зі не так ха­бар­ни­цький спо­сіб тор­гу­ва­ти мі­сця­ми у ву­зі, як ви­пад­ки, ко­ли бра­ли ді­тей мі­сце­во­го на­чаль­ства та ма­ли від цьо­го якісь пре­фе­рен­ції. За­раз це ду­же ускла­дни­лось, — вва­жає Іри­на Єгор­чен­ко, екс­перт гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­чка ро­сту: осві­та і на­у­ка». — Якщо за­раз від­мо­ви­ти­ся від си­сте­ми ЗНО, ді­ти при­пи­нять вчи­ти­ся, по­си­ли­ться ха­бар­ни­цтво у шко­ла­хі не бу­де ні­якої мо­жли­во­сті всту­пи­ти на­віть у більш-менш при­стой­ний уні­вер­си­тет. Або по­чне­ться те, що бу­ло у 2000-і ро­ки, ко­ли на всту­пні іспи­ти нав­ми­сно ви­но­си­лись скла­дні зав­да­н­ня, ви­рі­ши­ти які мо­гло обме­же­не чи­сло лю­дей. Са­му си­сте­му ЗНО, зві­сно, тре­ба удо­ско­на­лю­ва­ти, але для цьо­го тре­ба зна­чно біль­ше фі­нан­су­ва­н­ня, ніж є за­раз».

Не­за­ле­жний екс­перт із пи­тань осві­ти Ан­дрій Чер­них­до­дав, що цьо­го ро­ку зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня від­бу­де­ться без про­блем, чер­го­вий ін­фор­ма­цій­ний шум цьо­му не за­ва­дить. За йо­го сло­ва­ми, остан­ні со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня до­во­дять, що укра­їн­ці на­вчи­ли­ся до­ві­ря­ти ЗНО, то­му будь-які спро­би зла­ма­ти си­сте­му при­ре­че­ні на про­вал.

ФОТО АН­ДРІЯ КРИМ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.