«Со­ло­вей­ко з одним кри­лом»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

Про­бле­ми ада­пта­ції ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми в шкіль­но­му се­ре­до­ви­щі обго­во­ри­ли на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня за кру­глим сто­лом в Тер­но­піль­ській обла­сній ко­му­наль­ній екс­пе­ри­мен­таль­ній ком­пле­ксній шко­лі ми­стецтв ім. І. Ґе­ре­ти. Під час за­хо­ду від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція муль­тфіль­му «Со­ло­вей­ко з одним кри­лом». Ві­де­о­про­ект зро­бле­ний на осно­ві ра­діо­каз­ки Во­лин­ської ОДТРК. Ав­тор текс­ту — львів­ський пси­хо­лог Олег Ро­ман­чук. Ідея зро­би­ти ані­ма­цій­ний фільм ви­ни­кла в тер­но­по­лян Ана­то­лія та Лю­бо­ві Вен­гри­но­ви­чів, син яких, два­над­ця­ти­рі­чний Ле­сик, від на­ро­дже­н­ня хво­ріє на ДЦП. Каз­ка Оле­га Ро­ман­чу­ка, з яким ро­ди­ні до­ве­ло­ся сво­го ча­су спіл­ку­ва­ти­ся, ста­ла на­стіль­ною книж­кою в їхній сім’ї та ін­ших ро­ди­нах, де ви­хо­ву­ю­ться ді­ти з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, в шко­лах, са­до­чках, у фа­хів­ців, роз­по­вів Ана­то­лій Вен­гри­но­вич.

«Одно­го ра­зу в ін­тер­не­ті ми на­тра­пи­ли на ау­діо­вер­сію ці­єї каз­ки. Во­лин­ська ОДТРК озву­чи­ла її, за­про­сив­ши акто­ра Во­лин­сько­го обла­сно­го те­а­тру ля­льок Пе­тра Са­во­ша. Це нам да­ло ве­ли­кий по­штовх, щоб вті­ли­ти ідею в жи­т­тя», — за­зна­чив ба­тько Ле­си­ка. Над муль­тфіль­мом пра­цю­ва­ли Окса­на Ку­зьмен­ко, Ігор Бе­лов­ський, Во­ло­ди­мир Бу­няк, Оль­га Мель­ни­чук — пе­да­гог шко­ли на­ро­дни­хре­ме­сел. Са­ме у вправ­ни­хру­ка­хпа­ні Оль­ги на­ро­ди­ли­ся із пла­сти­лі­ну го­лов­ні ге­рої — пта­шки. До­по­ма­гав і Ле­сик з се­стри­чкою Хри­стин­кою, а з одно­кла­сни­ка­ми Ірин­кою Жи­гай­ло, На­стею Ге­ра­щен­ко, Оле­ксі­єм Зін­чу­ком ви­го­тов­ля­ли еле­мен­ти де­ко­ра­цій. У Ле­си­ка тіль­ки де­сять від­со­тків зо­ру, і для ньо­го ва­жли­во роз­ро­бля­ти мо­то­ри­ку рук. То­му він за­йма­є­ться в гур­тку ке­ра­мі­ки Оль­ги Мель­ни­чук. Та­кож хло­пчик до­бре спів­ає. У шко­лі на­вча­є­ться во­ка­лу, а ще за­хо­плю­є­ться ін­фор­ма­ти­кою. Муль­тфільм ство­рю­ва­ли в бу­дин­ку Вен­гри­но­ви­чів. Бу­ло зро­бле­но по­над пів­ти­ся­чі фо­то­ка­дрів, аби кар­тин­ка ожи­ла, а та­кож — ві­део­сю­жет про Ле­си­ка з сім’єю і з дру­зя­ми, щоб зро­би­ти на­го­лос на рів­но­цін­но­му спіл­ку­ван­ні ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми зі здо­ро­ви­ми ро­ве­сни­ка­ми.

Як по­ві­до­ми­ла «Дню» Те­тя­на ГОРБОНІС, ди­ре­ктор Тер­но­піль­сько­го мі­сько­го цен­тру со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді, який здій­снює су­про­від гро­мад­ськи­хор­га­ні­за­цій сі­мей, де ви­хо­ву­ю­ться ді­ти-ін­ва­лі­ди, в обла­сно­му цен­трі по­над 900 ді­тей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. «Хо­ті­ло- ся, щоб у ба­тьків, які ма­ють ді­ток з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, не опу­ска­ли­ся ру­ки, а во­ни бра­ли при­клад з оці­єї ду­же гар­ної сім’ї, яка зна­йшла в со­бі си­ли, му­жність роз­ви­ва­ти в ди­ти­ні пре­кра­сне, тво­ри­ти ра­зом з нею, ді­ли­ти­ся з ото­чу­ю­чи­ми і до­по­ма­га­ти лю­дям ро­зу­мі­ти, що по­руч є ді­тки, сім’ї з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. І ко­ли бу­де ува­га з бо­ку не тіль­ки ба­тьків, шко­ли, одно­лі­тків, су­сі­дів, а від ко­жно­го пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на, то і са­ме суспільство бу­де ща­сли­ві­шим», — за­зна­чи­ла Те­тя­на Горбоніс.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.