У Льво­ві три­ває пер­ша в Укра­ї­ні ви­став­ка су­ча­сної поль­ської скуль­пту­ри Ада­ма Ми­я­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

Ви­став­ка під на­звою «Зу­стріч», що від­кри­ла­ся в при­мі­щен­ні му­зею І. Пін­зе­ля, пред­став­ляє су­ча­сну пла­сти­ку у ви­ко­нан­ні про­фе­со­ра Вар­шав­сько­їа­ка­де­мі­ї­ми­стецтв Ада­ма МИ­Я­КА. Це пер­ша ви­став­ка за­кор­дон­но­го ми­тця в Укра­ї­ні.

Адам Ми­як вже по­над 50 ро­ків є без­за­пе­ре­чним ав­то­ри­те­том у сфе­рі скуль­пту­ри, а та­кож зна­чним є вплив йо­го твор­чо­сті на фор­му­ва­н­ня су­ча­сної поль­ської скуль­пту­ри. Низ­ка кри­ти­ків на­зи­ва­ють йо­го по­е­том жи­т­тя й дра­ми. Ство­рю­ю­чи свої скуль­пту­ри, він ви­хо­дить за ме­жі кла­си­чно­го ми­сте­цтва. Йо­го пла­сти­ка не­се у со­бі ці­лу фі­ло­со­фію.

За­га­лом на ви­став­ці пред­став­ле­но близь­ко де­ся­тка скуль­птур Ада­ма Ми­я­ка. Ви­ко­на­ні во­ни з де­ре­ва, ме­та­лу та ка­ме­ня. Пе­ре­ва­жно зо­бра­же­ні люд­ські фі­гу­ри.

Осо­бли­ві­стю ви­став­ки є те, що су­ча­сні скуль­пту­ри роз­мі­сти­ли по­між ро­біт не­пе­ре­вер­ше­но­го май­стра ро­ко­ко­вої скуль­пту­ри XVIII сто­лі­т­тя Іва­на Ге­ор­гія Пін­зе­ля. Це бу­ло зро­бле­но за­для ство­ре­н­ня від­чу­т­тя плин­но­сті ми­ну­ло­го й те­пе­рі­шньо­го, спів­став­ле­н­ня їху своє­рі­дно­му ді­а­ло­зі дво­хе­пох . Ця ви­став­ка по­вин­на ста­ти пер­шою із ці­лої се­рії екс­по­зи­цій, які бу­дуть зу­мов­лю­ва­ти твор­чий діа­лог з Пін­зе­лем.

«Для нас ду­же ва­жли­во, що цей му­зей зно­ву ожи­ває і по­чи­нає пов­но­цін­но фун­кціо­ну­ва­ти. Це, на­пев­но, пер­ша ве­ли­ка сер­йо­зна ви­став­ка тут. Ми хо­че­мо, щоб ма­е­стро Пін­зель не був чи­мось ми­ну­лим і да­ле­ким, а те­пе­рі­шнім і су­ча­сним. У на­ши­хпла­нах , для при­кла­ду, та­кож зор­га­ні­зу­ва­ти ми­сте­цький діа­лог між ро­бо­та­ми Ми­хай­ла Дзин­дри і Іва­на Гри­го­рія Пін­зе­ля. Ні­хто не про­бу­вав їх зі­став­ля­ти, але ми спро­бу­є­мо це зро­би­ти», — роз­по­вів ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Львів­сько­ї­на­ціо­наль­но їга­ле­ре­ї­ми­стецтв ім. Бо­ри­са Во­зни­цько­го Та­рас ВОЗНЯК.

Три­ва­ти­ме ви­став­ка до 14 трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.