Гро­мад­ськість ре­гу­ляр­но б’є на спо­лох че­рез на­ро­ста­ю­чі про­бле­ми зі збе­ре­же­н­ням пам’ятки ЮНЕСКО. При­йшов час відзві­ту­ва­ти­ся ки­їв­ській вла­ді: чи го­то­ва во­на за­хи­сти­ти наш «па­спорт у ци­ві­лі­за­ції»?

Не­ля КУКОВАЛЬСЬКА: «До­ку­мен­та­ція на зве­де­н­ня ви­со­тки з під­зем­ним пар­кін­гом в охо­рон­ній зо­ні — не­ле­гі­тим­на...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Вну­трі­шній дво­рик Со­фії Ки­їв­ської ба­га­то хто лю­бить за не­ймо­вір­ний для цен­тру сто­ли­ці за­ти­шок. Си­дя­чи на ла­вах, мо­жна ми­лу­ва­ти­ся дзві­ни­цею, Тра­пе­зною чи Бу­дин­ком ми­тро­по­ли­та. Як іде­шви­мо­ще­ни­ми між га­зо­нів до­ріж­ка­ми, уява від­тво­рює істо­рію, дні, ко­ли тут жи­ли чен­ці, про­кла­да­ли для сво­їх по­треб під­зем­ні хо­ди, ко­трі для нас сьо­го­дні — су­ціль­на за­гад­ка. Якщо все це одні­єї ми­ті зни­кне, чи­ма­ло лю­дей прийме це як осо­би­сту тра­ге­дію, як не­по­прав­ну втра­ту ти­ся­чо­лі­тньої пам’ятки, вне­се­ної до спи­ску Все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО. На ща­стя, тих, хто лю­бить Со­фію Ки­їв­ську, зна­чно біль­ше, ніж інер­тних гро­ма­дян. Во­ни го­то­ві від­сто­ю­ва­ти свя­ти­ню під час ко­жно­го за­ма­ху на неї.

На­ра­зі сто­ли­чні акти­ві­сти об’єд­ну­ють зу­си­л­ля, щоб уне­мо­жли­ви­ти пе­ре­бу­до­ву дво­по­вер­хо­вої са­ди­би на­про­ти Со­фій­сько­го со­бо­ру, на ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, 21/ 20 ( про це «День» пи­сав у ма­те­рі­а­лі «Під­коп під свя­ти­ню» у №44 від 15 бе­ре­зня 2017 ро­ку). Бу­ди­но­чок із не­ві­до­мих при­чин ви­кре­сли­ли зі спи­ску пам’яток істо­рії та ар­хі­те­кту­ри, на­ра­зі ТОВ «Про­ме­тей-Стайл» про­су­ває проект пе­ре­бу­до­ви са­ди­би у де­ся­ти­по­вер­хо­вий ком­плекс із три­рів­не­вим під­зем­ним пар­кін­гом. «Про­ков­тну­ти» та­кий за­мах на Со­фію гро­мад­ськість, зві­сно, не го­то­ва. Але чи змо­жуть акти­ві­сти про­ти­сто­я­ти апе­ти­там за­бу­дов­ни­ка, ко­трий сво­го ча­су отри­мав пра­кти­чно всі до­звіль­ні до­ку­мен­ти, зокре­ма від Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, на проект пе­ре­бу­до­ви са­ди­би?

НАСТУП ІЗ ГОРИЩА

Не­що­дав­но акти­віс­тка гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Гро­ма­да Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу» Оль­га Фі­лен­ко по­ши­ри­ла у со­цме­ре­жах до­пис про те, що у су­сі­дньо­му бу­дин­ку на ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, 19 не­ві­до­мі за­хо­пи­ли го­ри­ще. У ЖЕКу ме­шкан­цям по­ві­до­ми­ли, що го­ри­ще про­да­но, а за­мість на­яв­но­го да­ху з’яви­ться на­дбу­до­ва у два по­вер­хи. Акти­віс­тка вва­жає, що це ча­сти­на про­е­кту зне­се­н­ня бу­дин­ку на ро­зі та ще один крок до по­яви хма­ро­чо­са в охо­рон­ній зо­ні ЮНЕСКО. При­чо­му, ро­би­ться все по­тай­ки від гро­ма­ди. Так, ого­ро­джу­валь­ний пар­кан дов­ко­ла са­ди­би на Во­ло­ди­мир­ській, 21/20 з’явив­ся уно­чі, та­кож у тем­ну по­ру до­би там пе­ре­бу­ва­ли бу­ді­вель­ни­ки. А не­що­дав­нє за­хо­пле­н­ня горища су­сі­дньої бу­дів­лі ек­спер­ти вва­жа­ють пря­мим до­ка­зом, що ре­кон­стру­кція з на­дбу­до­вою та пар­кін­гом мо­же роз­по­ча­ти­ся будь-якої ми­ті.

«Я зі­бра­ла всю ін­фор­ма­цію по цьо­му бу­дин­ку. За­твер­дже­на на сьо­го­дні до­ку­мен­та­ція на зве­де­н­ня ви­со­тки з під­зем­ним пар­кін­гом — не­ле­гі­тим­на, — за­зна­чає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» Не­ля Ку­ко­вальсь- ка. — Будь-які подаль­ші дії за­бу­дов­ни­ка на­зи­ва­ти­му­ться са­мо­чин­ним бу­дів­ни­цтвом. Я так ро­зу­мію, якщо там щось бу­ду­ва­ти­ме­ться, зно­ву має бу­ти роз­ро­бле­на вся до­ку­мен­та­ція, по­го­дже­на зокре­ма й за­по­від­ни­ком, а там бу­де­мо ди­ви­ти­ся, що во­ни при­не­суть. Маю ве­ли­ке спо­ді­ва­н­ня, що най­ближ­чим ча­сом у Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри під­пи­шуть ско­ри­го­ва­ні на­ми охо­рон­ні ре­жи­ми за­по­від­ни­ка. Ма­ло то­го, спо­ді­ва­ю­ся, що все-та­ки існує мо­ра­то­рій на за­бу­до­ву охо­рон­ної зо­ни Со­фії, прийня­тий то­рік Ки­їв­ра­дою. То­му осо­бли­вих за­сто­рог я по­ки не ба­чу, але тре­ба по­стій­но три­ма­ти це пи­та­н­ня під кон­тро­лем».

ПІДСТАВНИЙ ПРОЕКТ ЗА­БУ­ДОВ­НИ­КА

Під не­ле­гі­тим­ною до­ку­мен­та­ці­єю слід ро­зу­мі­ти істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня про­е­кту «ре­кон­стру­кції» са­ди­би, ко­тре Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри схва­ли­ло у 2011 ро­ці. Та­кий до­ку­мент є клю­чо­вим для будь-яко­го бу­дів­ни­цтва, про­пи­сує усі гра­ни­чні ме­жі об’єкта, з під­пи­са­ми від­по­від­аль­них чи­нов­ни­ків на ньо­му за­бу­дов­ник має пов­не пра­во по­ча­ти свій проект будь-ко­ли. Однак ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво Мін­куль­ту­ри пе­ре­ко­нує, що ви­да­не істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня (ІМО) є не зов­сім за­кон­ним.

«До­ку­мен­ти про по­го­дже­не ІМО ви­гля­да­ють не ду­же ло­гі­чни­ми, — по­яснює Оле­ксандр Єпі­фа­нов, на­чаль­ник управ­лі­н­ня охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. — По-пер­ше, у до­ку­мен­тах зро­бле­на ві­зу­а­лі­за­ція, що на­чеб­то пе­ре­бу­до­ва не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме су­сі­дню за­бу­до­ву. Про­те без­по­се­ре­дньо на мі­сці мо­же­мо по­ба­чи­ти, що це не так. У про­е­кті зма­хлю­ва­ли з тим, що зро­би­ли ве­ли­ку ман­сар­ду і пред­ста­ви­ли це так, на­че во­на не пе­ре­ви­щує за­галь­ний ви­гляд бу­дин­ків по ву­ли­ці. Та­кож на той час не бу­ло звер­не­н­ня до адмі­ні­стра­ції за­по­від­ни­ка що­до цих мі­сто­бу­дів­них пе­ре­тво­рень. У ма­те­рі­а­лах спра­ви я не ба­чив ана­лі­зу що­до ґрун­то­вих вод, що мо­же спри­чи­ни­ти шко­ду об’єкту ЮНЕСКО. Тоб­то є пев­ні сум­ні­ви у пра­виль­но­сті прийня­т­тя рі­шень що­до цьо­го до­ку­мен­ту».

Про май­бу­тні бу­ді­вель­ні пе­ре­тво­ре­н­ня не по­ві­до­ми­ли Цен­тру все- сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО. Як до­дає чи­нов­ник, ра­ні­ше не бу­ло про­це­ду­ри спо­ві­ще­н­ня між­на­ро­дних екс­пер­тів, але за­раз мі­ні­стер­ство та­ку ме­то­ди­ку роз­ро­бляє та зби­рає всю ін­фор­ма­цію про до­ку­мен­ти, під­пи­са­ні до цьо­го ча­су в зо­нах ЮНЕСКО. Спо­ві­сти­ти про них між­на­ро­дних фа­хів­ців вар­то якнай­швид­ше, бо на­при­кін­ці бе­ре­зня пред­став­ни­ки Цен­тру все­сві­тньої спад­щи­ни при­їдуть до Ки­є­ва й по­ба­чать все на вла­сні очі.

ГРО­МАД­СЬКІСТЬ НЕ ЧЕ­КАЄ

Хоч у мі­ні­стер­стві й ви­зна­ли не­за­кон­ність ви­да­чі істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­но­го об­ґрун­ту­ва­н­ня, ска­су­ва­ти йо­го не в си­лі. Для цьо­го тре­ба звер­та­ти­ся до су­ду, а ві­дом­ство не мо­же по­да­ва­ти по­зов са­ме про­ти се­бе. Як за­по­бі­жний за­хід у мі­ні­стер­стві роз­гля­да­ють си­ту­а­цію, ко­ли за­бу­дов­ник звер­та­ти­ме­ться за до­зво­ла­ми на про­ве­де­н­ня зе­мель­но-бу­ді­вель­них ро­біт. Ось тут мо­жли­ве бло­ку­ва­н­ня до­звіль­них рі­шень. На­ра­зі та­ких звер­нень до ві­дом­ства не над­хо­ди­ло. Та й си­ту­а­ція з до­зво­лом по­ка­зує, що та­кі про­це­ду­ри не обов’яз­ко­во зу­пи­ня­ють за­бу­дов­ни­ка.

По­ки гро­мад­ськість за­хи­щає пам’ятку вла­сни­ми си­ла­ми, не осо­бли­во роз­ра­хо­ву­ю­чи на під­трим­ку чи­нов­ни­ків. З 20 по 24 бе­ре­зня на Со­фій­ській пло­щі три­ває акція на за­хист істо­ри­чно­го Ки­є­ва від зни­ще­н­ня. У по­лі зо­ру уча­сни­ків пі­ке­ту — не ли­ше Со­фія, а й Ан­дрі­їв­ський узвіз. А пе­ред ві­зи­том екс­пер­тів ЮНЕСКО до Укра­ї­ни на­ші пам’ятко­знав­ці про­ве­ли ві­део­кон­фе­рен­цію «Ки­їв — Львів. Що від­бу­ва­є­ться з істо­ри­чни­ми пам’ятка­ми в Укра­ї­ні?». Ек­спер­ти звер­ну­ли ува­гу на те, як Укра­ї­на ви­ко­нує (чи нав­па­ки ігно­рує) між­на­ро­дне за­ко­но­дав­ство та ре­ко­мен­да­ції ЮНЕСКО що­до збе­ре­же­н­ня об’єктів все­сві­тньої куль­тур­ної спад­щи­ни. Остан­ні ре­ко­мен­да­ції для Ки­є­ва сто­су­ва­ли­ся по­ни­же­н­ня по­вер­хо­во­сті скан­даль­но­го об’єкта у бу­фер­ній зо­ні Со­фії Ки­їв­ської — ви­со­тки на ву­ли­ці Гон­ча­ра, 17-23. Не важ­ко здо­га­да­ти­ся, чи ви­ко­на­ла Укра­ї­на по­ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів, лег­ко пе­ре­сту­па­ю­чи че­рез вла­сне пам’ятко­охо­рон­не за­ко­но­дав­ство.

Від ре­да­кції. Ко­ло про­блем нав­ко­ло укра­їн­ських пам’яток, зокре­ма Со­фії, шир­шає. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що по­ки тіль­ки гро­мад­ськість б’є на спо­лох че­рез­та­кі си­ту­а­ції і шу­кає шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня. При­йшов час ки­їв­ській вла­ді чі­тко від­по­ві­сти: чи го­то­ва во­на за­хи­сти­ти наш «па­спорт у ци­ві­лі­за­ції», на­шу істо­ри­чну спад­щи­ну?

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.