Са­міт НАТО, Трамп, ін­три­га

«Єв­ро­пей­ські лі­де­ри ма­ють спро­бу­ва­ти пе­ре­ко­на­ти йо­го, що Пу­тін — «по­га­ний хло­пець», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра вран­ці за ки­їв­ським ча­сом ста­ло ві­до­мо, що пре­зи­дент США До­нальд Трамп ві­зьме участь в са­мі­ті НАТО, який від­бу­де­ться 25 трав­ня в Брюс­се­лі. Про це по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у Twitter прес-се­кре­тар Бі­ло­го до­му Шон Спай­сер, анон­су­ю­чи пер­ший за­кор­дон­ний ві­зит аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та. За сло­ва­ми ре­чни­ка, Трамп має на­мір про­ве­сти пе­ре­го­во­ри з пар­тне­ра­ми по Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му альян­су, «щоб під­твер­ди­ти на­шу сер­йо­зну від­да­ність НАТО, а та­кож обго­во­ри­ти кри­ти­чні для альян­су пи­та­н­ня, вклю­ча­ю­чи ко­ле­ктив­ні зо­бов’яза­н­ня со­ю­зни­ків і роль НАТО в бо­роть­бі про­ти тер­ро­ри­зму».

У Бі­ло­му до­мі та­кож по­ві­до­ми­ли, що 12 кві­тня Трамп зу­стрі­не­ться з ген­се­ком НАТО Єн­сом Стол­тен­бер­гом, щоб обго­во­ри­ти «ви­кли­ки на­ціо­наль­ній і між­на­ро­дній без­пе­ці». Це бу­де пер­ша зу­стріч ген­се­ка НАТО і Трам­па пі­сля йо­го всту­пу на по­са­ду пре­зи­ден­та.

На­пе­ре­до­дні зу­стріч Стол­тен­бер­га і Трам­па анон­су­ва­ла ре­чник НАТО Оа­на ЛУНГЕСКУ в Брюс­се­лі. «Во­ни обго­во­рять ва­жли­вість НАТО для ко­ле­ктив­ної обо­ро­ни та для ста­біль­но­сті за ме­жа­ми альян­су», — під­кре­сли­ла Лунгеску.

Во­на та­кож за­зна­чи­ла, що на са­мі­ті НАТО в трав­ні мо­ва пі­де про «при­сто­су­ва­н­ня альян­су до но­вої си­ту­а­ції з без­пе­кою, вклю­ча­ю­чи йо­го роль в бо­роть­бі про­ти те­ро­ри­зму і зна­че­н­ня збіль­ше­н­ня ви­трат на обо­ро­ну, а та­кож кра­що­го роз­по­ді­лу на­ван­та­же­н­ня» між со­ю­зни­ка­ми.

До ре­чі, ген­сек НАТО Єнс СТОЛТЕНБЕРГ по­за­вчо­ра про­вів у Ва­шинг­то­ні зу­стріч з гла­вою Пен­та­го­ну Джейм­сом Мат­ті­сом. «Дві го­ди­ни чу­до­вих пе­ре­го­во­рів з мі­ні­стром обо­ро­ни Мат­ті­сом. Сер­йо­зні те­ми, але й ду­же те­плий при­йом. Зав­жди ра­дий бу­ти по­руч з та­ким силь­ним дру­гом НАТО», — на­пи­сав він у Twitter.

12 КВІ­ТНЯ: СТОЛТЕНБЕРГ — У БІ­ЛО­МУ ДО­МІ, ТІЛЛЕРСОН — У МОСКВІ

Слід від­зна­чи­ти, що за­ява про на­мір Трам­па від­ві­да­ти са­міт НАТО про­лу­на­ла на на­сту­пний день пі­сля то­го, як ста­ло ві­до­мо, що держ­се­кре­тар США Рекс Тіллерсон пропу­стить зу­стріч мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн-чле­нів НАТО, за­пла­но­ва­ну на 5—6 кві­тня. Та­ку від­су­тність держ­се­кре­та­ря на мі­ні­стер­сько­му са­мі­ті у США по­ясню­ють тим, що 6—7 кві­тня у Ва­шинг­то­ні з ві­зи­том пе­ре­бу­ва­ти­ме го­ло­ва КНР Сі Цзі­ньпін. Але як ста­ло ві­до­мо ЗМІ, 12 кві­тня Тіллерсон ви­ру­шить до Ро­сії, де про­ве­де зу­стрі­чі з ро­сій­ським ке­рів­ни­цтвом. І за сим­пто­ма­ти­чним збі­гом об­ста­вин цьо­го ж дня, як уже зга­ду­ва­лось ра­ні­ше, Трамп при­йма­ти­ме у Бі­ло­му до­мі ген­се­ка НАТО.

Так чи іна­кше ва­жли­во, що пре­зи­дент США ви­зна­чив­ся що­до сво­єї уча­сті у са­мі­ті Ор­га­ні­за­ції Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го до­го­во­ру, яку бу­ло за­сно­ва­на у Ва­шинг­то­ні. На­га­да­є­мо, що то­рік пла­ну­ва­лось про­ве­сти са­міт Альян­су в лю­то­му цьо­го ро­ку, але у зв’яз­ку з обра­н­ням Трам­па пре­зи­ден­том США бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня пе­ре­не­сти зу­стріч лі­де­рів кра­їн-чле­нів єди­ної у сві­ті ко­ле­ктив­ної си­сте­ми без­пе­ки на кі­нець пер­шо­го пів­річ­чя.

Усі ми пам’ята­є­мо, що під час ви­бор­чої кам­па­нії Трамп на­зи­вав НАТО за­ста­рі­лою ор­га­ні­за­ці­єю. Однак ми та­кож спо­сте­рі­га­є­мо, що він змі­ню­є­ться і вже біль­ш­при­хиль­но ста­ви­ться до Альян­су, во­дно­час ви­ма­га­ю­чи, щоб со­ю­зни­ки по НАТО сер­йо­зно сприйня­ти ви­мо­гу під­ви­щи­ти вій­сько­ві бю­дже­ти до 2% ВВП і вжи­ли «кон­кре­тних кро­ків» до кін­ця 2017 ро­ку.

Але все одно під пи­та­н­ням за­ли­ша­є­ться те, як по­ве­де се­бе аме­ри­кан­ський пре­зи­дент на сво­є­му пер­шо­му са­мі­ті НАТО.

З ін­шо­го бо­ку, зро­зумі­ло, що цей са­міт є ва­жли­вим для на­шої кра­ї­ни, адже, за­зви­чай, під час по­ді­бних за­хо­дів остан­ні­ми ро­ка­ми від­бу­ва­лось за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на—НАТО. А це озна­чає, що вже за­раз укра­їн­ська вла­да має роз­по­ча­ти по­ета­пну під­го­тов­ку до ці­єї зу­стрі­чі у вер­хах. Однак «День» не зміг отри­ма­ти від­по­віді від укра­їн­сько­го МЗС, які по­ета­пні кро­ки пла­нує здій­сню­ва­ти Ки­їв у рам­ках під­го­тов­ки до цьо­го са­мі­ту. З ін­шо­го бо­ку нам не да­ли від­по­відь на за­пи­та­н­ня, чи пі­сля май­же дво­рі­чної від­су­тно­сті в Брюс­се­лі бу­де на­ре­шті пред­став­ле­но но­во­го по­сла Укра­ї­ни в НАТО. Адже тим са­мим Ки­їв під­твер­дить сер­йо­зні на­мі­ри до яко­мо­га швид­шої ін­те­гра­ції у цю си­сте­му ко­ле­ктив­ної без­пе­ки.

По­ки що в штаб-квар­ти­рі Альян­су не да­ли чі­ткої від­по­віді що­до двох пи­тань: скіль­ки три­ва­ти­ме са­міт і чи бу­де в йо­го рам­ках про­ве­де­но за­сі­да­н­ня КУН. Спів­ро­змов­ни­ки «Дня» по­ясни­ли це тим, що там ледь не що­го­ди­ни мі­ня­є­ться си­ту­а­ція що­до по­ряд­ку ден­но­го ці­єї зу­стрі­чі у вер­хах.

«СПОДІВАТИСЯ НА КРА­ЩЕ, АЛЕ ГОТУВАТИСЬ ДО ГІРШОГО»

Стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки Едвард ЛУКАС вва­жає, що Єв­ро­пі по­трі­бно сподіватися на кра­ще, але готуватись до гіршого. «Чу­тли­во­му» кри­лу адмі­ні­стра­ції — та­ким лю­дям, як Мат­тіс, Тіллерсон, Ма­кма­стер, Пенс — ще на­ле­жить до­ве­сти, що во­ни кон­тро­лю­ють си­ту­а­цію. Трамп про­дов­жує ди­ву­ва­ти і бен­те­жи­ти сво­єю дра­тів­ли­вою, не­стій­кою по­ве­дін­кою і по­га­ною по­ін­фор­мо­ва­ні­стю. Най­біль­ш­імо­вір­ним ре­зуль­та­том всьо­го цьо­го мо­же ста­ти па­ра­ліч. Аме­ри­ка на­вряд чи в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку зра­дить сво­їх со­ю­зни­ків, але во­на не за­без­пе­чує не­об­хі­дно­го для них лі­дер­ства, і це мо­же не змі­ню­ва­тись упро­довж на­сту­пних ро­ків», — на­го­ло­сив він у ко­мен­та­рі «Дню».

Тим ча­сом за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель, Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН на­го­ло­сив на то­му, що но­вий пре­зи­дент США упер­ше про­ве­де зу­стріч зі сво­ї­ми най­кра­щи­ми со­ю­зни­ка­ми в Альян­сі. «Мо­жна при­пу­сти­ти, що Трамп бу­де то­ва­ри­ським і по­вто­рить, що НАТО є ва­жли­вим, але во­дно­час він бу­де жорс­тким що­до збіль­ше­н­ня ви­трат на обо­ро­ну і по­си­ле­н­ня бо­роть­би з «Іслам­ською дер­жа­вою». То­му єв­ро­пей­ські лі­де­ри ма­ють спо­кій­но і без за­ро­зумі­ло­сті спро­бу­ва­ти пе­ре­ко­на­ти йо­го, що Пу­тін — «по­га­ний хло­пець», а єв­ро­пей­ці хо­чуть бу­ти хо­ро­ши­ми со­ю­зни­ка­ми Аме­ри­ки», — ска­зав він «Дню».

Спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту Бру­кін­гза, до­ктор Кон­станц ШТЕЛЦЕНМЮЛЛЕР ви­сло­ви­ла в ко­мен­та­рі «Дню» дум­ку, що США, оче­ви­дно, бу­дуть очі­ку­ва­ти на ду­же кон­кре­тні зо­бов’яза­н­ня єв­ро­пей­ців що­до ви­трат на обо­ро­ну, осо­бли­во від Ні­меч­чи­ни. «Але єв­ро­пей­ці і так по­чи­на­ють збіль­шу­ва­ти свої вій­сько­ві бю­дже­ти, бу­ду­чи мо­ти­во­ва­ни­ми в основ­но­му ро­сій­ським ре­ві­зіо­ні­змом. Втім аме­ри­кан­ські очі­ку­ва­н­ня мо­жуть бу­ти ви­щи­ми, ніж їх ре­аль­но мо­жуть до­сяг­ти єв­ро­пей­ці», — вва­жає во­на.

З ін­шо­го бо­ку, ко­мен­ту­ю­чи укра­їн­ське пи­та­н­ня, ні­ме­цький екс­перт від­зна­чи­ла на­сту­пне: «Під час не­що­дав­ньої прес-кон­фе­рен­ції у Бі­ло­му до­мі за уча­стю Ан­ге­ли Мер­кель пре­зи­дент Tрамп сприйняв ні­ме­цьке лі­дер­ство в Мін­сько­му про­це­сі, а та­кож йо­го фор­мат. Це по­га­на но­ви­на, оскіль­ки це по­га­ний фор­мат; але во­дно­час це хо­ро­ша но­ви­на, то­му що мо­жли­во уяви­ти со­бі на­ба­га­то біль­шкри­ти­чний під­хід США до цьо­го про­це­су».

УКРА­ЇН­СЬКЕ ПИ­ТА­Н­НЯ

Тим ча­сом го­ло­ва Гро­мад­ської Лі­ги Укра­ї­на-НАТО Сер­гій ДЖЕРДЖ на­звав но­ви­ни з Ва­шинг­то­ну над­зви­чай­но про­ду­ктив­ни­ми і та­ки­ми, що під­твер­джу­ють транс­а­тлан­ти­чну со­лі­дар­ність. «Ва­жли­во, що впер­ше на са­мі­ті бу­де пред­став­ле­но 29 кра­їн. Адже пла­ну­є­ться, що до кін­ця трав­ня за­вер­ша­ться всі ра­ти­фі­ка­цій­ні про­це­ду­ри і прем’єр-мі­ністр Чор­но­го­рії Ду­шко Мар­ко­віч займе своє мі­сце між пред­став­ни­ка­ми Лю­ксем­бур­гу та Ні­дер­лан­дів згі­дно ан­глій­сько­го ал­фа­ві­ту», — ска­зав укра­їн­ський екс­перт.

На йо­го дум­ку, при­су­тність Трам­па ста­не ін­три­гою для цьо­го са­мі­ту. «По­при те, що пре­зи­дент США мав рі­зні дум­ки що­до ді­яль­но­сті Альян­су, йо­го остан­ні за­яви свід­чать про під­трим­ку НАТО та подаль­ше збе­ре­же­н­ня ро­лі США в Альян­сі. Ро­змо­ва за одним сто­лом з лі­де­ра­ми со­ю­зних дер­жав від­рі­зня­ти­ме­ться від мі­тин­го­вої ви­бор­чої ри­то­ри­ки. Усві­дом­лю­є­ться спіль­на від­по­від­аль­ність за без­пе­ко­вий про­стір», — на­го­ло­сив Джердж.

За йо­го сло­ва­ми, укра­їн­ській де­ле­га­ції вар­то на­по­ля­га­ти на вне­сен­ні на по­ря­док ден­ний пи­тань що­до укра­їн­ської (а от­же, єв­ро­пей­ської) без­пе­ки. «Бо хто, як не ми, по­вин­ні акцен­ту­ва­ти на то­му, що в Єв­ро­пі йде вій­на, на якій що­дня вби­ва­ють і ка­лі­чать сол­дат, які за­хи­ща­ють свою ба­тьків­щи­ну», — пе­ре­ко­на­ний екс­перт.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.