«Це вчить нас бу­ти гро­ма­дя­на­ми»

Як укра­їн­ці осво­ю­ють ін­стру­мент ОСББ

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Дня­ми Ми­ко­ла Ма­лу­ха, спе­ці­а­ліст з ін­тер­нет-ко­му­ні­ка­цій, який ме­шкає в Ір­пе­ні, став чле­ном прав­лі­н­ня «ОСББ на Гай­да­ра». «Зо­бра­н­ням у прав­лі­н­ня я пе­ре­йшов на но­вий рі­вень на­вча­н­ня ін­сти­ту­ціо­на­лі­зму. По­ки не на­вчусь ке­ру­ва­ти вла­сним бу­дин­ком, дво­ром, ОСББ, під­пу­ска­ти до управ­лі­н­ня мі­стом, обла­стю, кра­ї­ною не мо­жна», — на­пи­сав Ми­ко­ла у Facebook.

На­га­да­є­мо, 1 ли­пня ми­ну­ло­го ро­ку на­був чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку » . Якщо до то­го, як за­кон за­пра­цю­вав пов­но­цін­но, ме­шкан­ці не ство­ри­ли об’єд­на­н­ня спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (вла­сне ОСББ), мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди отри­му­ва­ли пра­во при­зна­чи­ти бу­дин­ку упра­ви­те­ля. Зві­сно, ство­ри­ти ОСББ мо­жна і пі­сля цьо­го, хо­ча та­ке тя­гне пев­ні обме­же­н­ня. «День» ді­зна­вав­ся, як укра­їн­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють ме­ха­нізм спіль­но­го управ­лі­н­ня май­ном.

РА­ЗОМ БО­РО­ЛИ­СЯ З РЕЙДЕРАМИ

«Яки­хось осо­бли­вих знань, щоб ста­ти чле­ном прав­лі­н­ня ОСББ, не по­трі­бно. От про­чи­тав ста­тут, щоб зро­зу­мі­ти, як фун­кціо­нує моє ОСББ. Основ­на ро­бо­та — оформ­ле­н­ня зві­тно­стей і по­да­ча їх до рі­зних ін­стан­цій — є ком­пе­тен­ці­єю го­ло­ви ОСББ, — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Ма­лу­ха. — Я за­хо­тів ста­ти чле­ном прав­лі­н­ня, бо ра­ні­ше ме­шкав у бу­дин­ку з ОСББ і ро­зу­мію, що ком­фор­тне про­жи­ва­н­ня та роз­ви­ток бу­дин­ку і при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії за­ле­жать від не­бай­ду­жо­сті жи­те­лів, го­то­вих при­ді­ля­ти час­тку сво­го ча­су управ­лін­ню май­но­вим ком­пле­ксом».

Бу­ди­нок з ОСББ, де жив ра­ні­ше, Ми­ко­ла на­зи­ває єв­ро­пей­ським. Йо­го ме­шкан­ці са­мі при­дба­ли ди­тя­чий май­дан­чик, де раз на рік мі­ня­ли пі­сок, та­кож сор­ту­ва­ли смі­т­тя, що зде­шев­лю­ва­ло йо­го ви­віз, вста­но­ви­ли чі­ткі пра­ви­ла що­до шу­му. До­бре спра­цю­вав со­ці­аль­ний ком­по­нент: лю­ди зна­ли одне одно­го, у дво­рі з’явив­ся ман­гал, бі­ля яко­го во­ни ра­зом свя­тку­ва­ли Но­вий рік. А ще ме­шкан­ці успі­шно бо­ро­ли­ся з рейдерами, які хо­ті­ли за­хо­пи­ти не­жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня бу­дин­ку.

ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЇ У ЗА­ТИ­ШОК

У бу­ди­нок, де ме­шкає за­раз, Ми­ко­ла пе­ре­їхав рік то­му і до­не­дав­на яко­їсь актив­но­сті у рам­ках ОСББ там не бу­ло. «Про­тя­гом ро­ку ми змо­гли про­ве­сти пер­ші збо­ри, але оскіль­ки не бу­ло кво­ру­му, про­сто по­го­во­ри­ли. Дру­гі збо­ри від­бу­ли­ся ми­ну­лої су­бо­ти. На­ре­шті ви­йшло зі­бра­ти кво­рум, це 50% + 1 вла­сни­ків квар­тир і не­жи­тло­вих при­мі­щень. Пе­ре­о­бра­ли го­ло­ву і прав­лі­н­ня ОСББ. Ще я ство- рив чат у Viber, щоб у ме­шкан­ців був май­дан­чик для ко­му­ні­ка­цій. Це вся актив­ність за рік, — ка­же Ми­ко­ла Ма­лу­ха. — Але ми вже на­мі­ти­ли план ро­бо­ти і по­ча­ли по­тро­ху ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми. Дня­ми скла­да­ли бю­джет — якою має бу­ти кварт­пла­та за ква­дра­тний метр. Тре­ба, щоб цих ко­штів ви­ста­ча­ло не тіль­ки на по­кри­т­тя ви­трат: ми ви­рі­ши­ли, що го­ло­ва ОСББ по­ви­нен ма­ти від­шко­ду­ва­н­ня за свої тру­до­ви­тра­ти, плюс по­трі­бні гро­ші на ін­ве­сти­ції, щоб ми мо­гли, на­при­клад, по­кра­щу­ва­ти при­бу­дин­ко­ву те­ри­то­рію».

Ще не всі ро­зу­мі­ють, що та­ке ОСББ. Ми­ко­ла за­зна­чає, що ко­ли на збо­рах озву­чи­ли ідею по­ста­ви­ти пар­кан, хтось за­про­по­ну­вав зби­ра­ти на це гро­ші. Але ж кварт­пла­та, роз­мір якої вста­нов­лю­ють чле­ни ОСББ, є за­со­бом аку­му­лю­ва­н­ня ко­штів, ко­трі мо­жна ви­тра­ча­ти на по­тре­би бу­дин­ку. Ін­ша про­бле­ма, про яку зга­дує Ми­ко­ла, — чи­ма­ло бор­жни­ків за кварт­пла­ту. «Лю­ди ку­пи­ли квар­ти­ри, ма­ли гро­ші на ре­монт, але не спла­чу­ва­ли кварт­пла­ту з мо­мен­ту за­се­ле­н­ня. Це ка­же про пев­ний рі­вень їх сві­до­мо­сті, — про­дов­жує Ми­ко­ла. — Тож до­ся­га­ти зго­ди важ­ко. Але лю­ди не ма­ли до­сві­ду ці­єї де­мо­кра­тії на най­ниж­чо­му рів­ні, то­му не див­но, що їм скла­дно до­мов­ля­ти­ся і спіль­но ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми. Про­те ін­стру­мент ОСББ є чу­до­вою мо­жли­ві­стю по­ча­ти та­ку пра­кти­ку, про­сто по­трі­бен час».

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДРУЖБИ ПРО­ТИ КО­ГОСЬ

«Одра­зу пі­сля всту­пу в си­лу за­ко­ну про ОСББ і у пер­ші три-чо­ти­ри мі­ся­ці пі­сля цьо­го ство­ре­н­ня об’єд­нань спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків ста­ло ма­со­вим. За­раз ці про­це­си про­дов­жу­ю­ться, — акцен­тує Остап Ста­сів, кон­суль­тант з роз­ви­тку ОСББ та ло­каль­них гро­мад, спів­за­снов­ник Від­кри­то­го уні­вер­си­те­ту Май­да­ну, лі­дер пла­тфор­ми ВУМ online. — Все біль­ше бу­дин­ків, які ра­ні­ше не мо­гли об’єд­на­ти­ся, бо не бу­ло сти­му­лу, сти­ка­ю­ться з рі­зни­ми си­ту­а­ці­я­ми, як-то бі­знес хо­че щось зро­би­ти в їхніх по­двір’ях, від­ха­па­ти ча­стин­ку зем­лі. Лю­ди на­ма­га­ю­ться якось за­хи­сти­ти­ся і для цьо­го актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ОСББ. Ін­ко­ли дру­жи­ти про­ти ко­гось стає ефе­ктив­но».

Ре­сур­сів, щоб на­вчи­ти­ся гра­мо­тно ке­ру­ва­ти вла­сним бу­дин­ком, ба­га­то. «Най­про­сті­ший — зна­йти в ін­тер­не­ті за­кон про ОСББ і про­шту­ді­ю­ва­ти йо­го вздовж і впо­пе­рек, — ко­мен­тує Остап Ста­сів. — Але та­кож по­трі­бні зна­н­ня, які б по­ка­зу­ва­ли не тіль­ки ме­ха­ні­ку, а й по­зи­тив­ний і не­га­тив­ний досвід, за­ко­но­мір­но­сті, існу­ю­чі за­гро­зи. В ін­тер­не­ті мо­жна зна­йти рі­зні ма­те­рі­а­ли, що до­по­мо­жуть зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся». До ре­чі, ди­стан­цій­на пла­тфор­ма гро­ма­дян­ської осві­ти ВУМ online для цьо­го про­по­нує курс «Ефе­ктив­не управ­лі­н­ня спіль­ною вла­сні­стю че­рез ОСББ» (online.vum.org.ua/course/osbb-3/).

КЛЮЧОВЕ — ЗДА­ТНІСТЬ ОРГАНІЗУВАТИСЯ

Сам Остап є за­снов­ни­ком ОСББ «Еве­рест-10» в Ір­пе­ні. «Ми як ОСББ на­ре­шті по­зба­ви­ли­ся по­се­ре­дни­ка, який по­стій­но нав’язу­вав нам пев­ні ці­ни на те­пло­но­сії. Про­ве­ли збо­ри, прийня­ли рі­ше­н­ня, що пла­ти­ти­ме­мо стіль­ки-то, про­ра­ху­ва­ли усе, по­ча­ли за­ку­по­ву­ва­ти газ на­пря­му у «На­фто­га­зу», і ра­ху­нок при­йшов по­над вдві­чі мен­ший, ніж ра­ні­ше. Для нас це бу­ло ве­ли­ким успі­хом, ми зро­зумі­ли, що нас ма­ли за дур­нів, і хтось че­рез на­пів­ко­мер­цій­ні­на­пів­при­ва­тні стру­кту­ри на нас на­грі­вав­ся, — ді­ли­ться до­сві­дом Остап, про­те за­сте­рі­гає: — Але це при­клад з ча­су до по­до­рож­ча­н­ня га­зу. За­раз лю­ди мо­жуть зро­би­ти те са­ме, але ці­ни на­стіль­ки за­хмар­ні, що рі­зни­ця бу­де не та­кою від­чу­тною».

Екс­перт на­го­ло­шує, що ОСББ є ли­ше ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том управ­лі­н­ня спіль­ною вла­сні­стю. Якщо про­сто ство­ри­ти об’єд­на­н­ня, про­бле­ми бу­дин­ку не ви­рі­ша­ться. Ключове — зда­тність гро­ма­ди організуватися, взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність і ді­я­ти, про­ду­му­ю­чи ко­жен крок. «На­сам­пе­ред ОСББ — це ро­бо­та з ін­те­ре­са­ми гро­мад, бо у ко­жно­го мо­же бу­ти своє ба­че­н­ня роз­ви­тку бу­дин­ку і при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії. Тож тре­ба на­вчи­ти­ся ко­му­ні­ку­ва­ти одне з одним, — кон­ста­тує Остап Ста­сів. — Сьо­го­дні ОСББ, на мою дум­ку, є мі­ні-кей­сом по­бу­до­ви гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Якщо лю­дям вда­ло­ся ство­ри­ти си­сте­му вза­є­мин і пев­но­го управ­лі­н­ня успі­шно, зна­чить, во­ни мо­жуть мас­шта­бу­ва­ти цей досвід на рі­вень ву­ли­ці, ра­йо­ну, мі­сте­чка то­що. ОСББ — це те, що вчить нас бу­ти гро­ма­дя­на­ми. Це від­по­від­аль­ність і пев­ний ви­клик. Але на це тре­ба зва­жи­ти­ся».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Остап Ста­сів, кон­суль­тант роз­вит ку ОСББ та ло­каль­них гро­мад, спів­за­снов­ник Від­кри­то­го уні­вер­си­те­ту Май­да­ну, знає, як зро­би­ти ОСББ успі­шним у те­о­рії і на пра­кти­ці

ФОТО ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ФАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.