На­мі­ри чи стра­те­гія?

«Дер­жа­ва по­вин­на ство­ри­ти пра­во­ві ме­ха­ні­зми для до­по­мо­ги крим­ча­нам», — Ан­дрій СЕНЧЕНКО

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Все­ре­ди­ні лю­то­го Мі­ні­стер­ство з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій і вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб на кру­гло­му сто­лі в Ка­бмі­ні пре­зен­ту­ва­ло план за­хо­дів що­до ре­ін­те­гра­ції Кри­му, який скла­дав­ся з 17 пун­ктів. Мі­сяць цей план обго­во­рю­вав­ся гро­мад­ські­стю, екс­пер­та­ми, і оста­то­чно був за­про­по­но­ва­ний у вів­то­рок. За­сту­пник мі­ні­стра Юсуф Кур­кчі за­явив, що «вла­да бу­де пра­цю­ва­ти, щоб збе­рег­ти зв’яз­ки з гро­ма­дя­на­ми. Го­лов­на ме­та пла­ну — за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян Укра­ї­ни, і го­лов­не — ре­ін­те­гра­ція Кри­му та Се­ва­сто­по­ля».

З по­ча­тку ро­ку в Укра­ї­ні актив­но дис­ку­ту­є­ться те­ма ре­ін­те­гра­ції та де­о­ку­па­ції Кри­му і ча­сти­ни Дон­ба­су. І якщо на Дон­ба­сі РФ ви­ко­ри­сто­вує гі­бри­дні ме­то­ди, на­чеб­то не став­ля­чи під сум­нів, що це є те­ри­то­рія Укра­ї­ни, то Крим Кремль вва­жає без­за­пе­ре­чно сво­їм. При цьо­му пів­острів Мо­сква оку­пу­ва­ла май­же без жо­дно­го по­стрі­лу (хо­ча са­ме в Кри­му спер­шу про­ли­ла­ся кров укра­їн­сько­го вій­сько­во­го), а от Дон­бас для неї став по­лі­го­ном для ути­лі­за­ції ста­рих боє­при­па­сів та асо­ці­аль­но­го еле­мен­ту з від­пра­цю­ва­н­ням рі­зно­го ви­ду ве­де­н­ня бо­йо­вих дій. Від­по­від­но і стра­те­гії де­о­ку­па­ції цих двох те­ри­то­рій ма­ють пев­ні від­мін­но­сті, хо­ча б у то­му, що Крим Ки­є­вом офі­цій­но ви­зна­ний оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю, а от ча­сти­на Дон­ба­су чо­мусь до­сі офі­цій­но зна­хо­ди­ться в не­ви­зна­че­но­му ста­ні. З одно­го бо­ку, Пре­зи­дент фор­маль­но го­во­рить про оку­по­ва­ний Дон­бас, то­ді як, за ін­фор­ма­ці­єю укра­їн­ської роз­від­ки, там пе­ре­бу­ває до 38 ти­сяч ка­дро­вих ро­сій­ських вій­сько­вих ( за ін­фор­ма­ці­єю ж гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» РФ пла­нує збіль­ши­ти свою при- су­тність на Дон­ба­сі до 50 ти­сяч). З ін­шо­го бо­ку, за­ко­но­про­ект про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії не ста­ви­ться на го­ло­су­ва­н­ня, при то­му, що й сам зга­да­ний за­ко­но­про­ект фа­кти­чно кон­ста­тує оку­па­цію, але не про­по­нує шля­хи де­о­ку­па­ції.

От­же Крим ще в 2015 ро­ці ви­зна­ний оку­по­ва­ною те­ри­то­рію із від­по­від­ни­ми пра­во­ви­ми на­слід­ка­ми, зокре­ма тор­гі­вель­не спо­лу­че­н­ня з ним бу­ло пе­ре­кри­то. До ре­чі, це бу­ло зро­бле­но пі­сля то­го, як крим­ські та­та­ри іні­ці­ю­ва­ли бло­ка­ду. Ці­ка­ва па­ра­лель із ни­ні­шньою си­ту­а­ці­єю з «бло­ка­дою» Дон­ба­су. В остан­ньо­му ви­пад­ку пред­став­ник Пре­зи­ден­та у Вер­хов­ній Ра­ді Ар­тур Ге­ра­си­мов на­звав три умо­ви зня­т­тя « бло­ка­ди » Ки­є­вом: при­пи­не­н­ня бо­йо­ви­ка­ми во­гню, від­від важ­ко­го озбро­є­н­ня та по­вер­не­н­ня укра­їн­ських під­при­ємств на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії під юрис­ди­кцію Ки­є­ва. Ге­ра­си­мов на­го­ло­шує, що бло­ка­да, яку за­про­ва­див По­ро­шен­ко, не має сто­сун­ку до « бло­ка­ди» до­бро­воль­ців. З усьо­го ви­дно, що те­ма « бло­ка­ди » Дон­ба­су ста­ла тлом для спе­ку­ля­цій на рі­зних рів­нях. Із Кри­мом все бу­ло про­сті­ше з по­зи­ції гео­гра­фії (до­ста­тньо бу­ло за­бло­ку­ва­ти пе­ре­ши­йок), але скла­дні­ше з по­лі­ти­ко-пра­во­вих умов.

Що­до за­про­по­но­ва­них 17 пун­ктів з ре­ін­те­гра­ції Кри­му екс­перт бла­го­дій­но­го фон­ду « Май­дан за­кор­дон­них справ » Юрій Смі­лян­ський на сво­їй сто­рін­ці у Facebook пи­ше: «Від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція « Про­то­ко­лу про на­мі­ри мі­ні­стер­ства щось зро­би- ти». Без кон­кре­ти­за­ції дії згі­дно із за­про­по­но­ва­ним пла­ном. Ми­ну­ло три ро­ки оку­па­ції... Чи вва­жає мі­ні­стер­ство, що мо­жна де­о­ку­пу­ва­ти те­ри­то­рію пі­сня­ми, тан­ця­ми, біл­бор­да­ми, тре­нін­га­ми?... Про­лу­на­ла ли­ше одна кон­кре­ти­ка. Во­на тор­ка­лась обла­шту­ва­н­ня двох ко­му­ні­ка­цій­них цен­трів вздовж лі­нії пів­ден­но­го фрон­ту, яку вла­да по­мил­ко­во вва­жає дер­жав­ним кор­до­ном (згі­дно із вве­де­ним ре­жи­мом). Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію ко­му­ні­ка­цій­них цен­трів пла­ну­є­ться до 1 ли­пня 2017 ро­ку. Що­прав­да в бю­дже­ті гро­шей на це обла­шту­ва­н­ня не пе­ред­ба­че­но. Су­ма ви­трат орі­єн­тов­но роз­ра­хо­ва­на на рів­ні 300 млн грн. Ду­же хо­че­ться по­ба­чи­ти цей ко­што­рис » . Зі Смі­лян­ським по­го­джу­є­ться і го­лов­ний ре­да­ктор про­е­кту BlackSeaNews Ан­дрій Кли­мен­ко, який так са­мо вва­жає, що під за­кла­де­ні су­ми ба­жа­но ще й ви­кла­сти від­по­від­ні роз­ра­хун­ки їхньо­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

« План що­до Кри­му має мі­сти­ти низ­ку бло­ків з чі­тким фор­му­лю­ва­н­ням, — ко­мен­тує « Дню » на­ро­дний де­пу­тат V, VI, VII скли­кань Ан­дрій Сенченко. — Ми по­вин­ні до­по­мог­ти укра­їн­ським гро­ма­дя­нам, які опи­ни­ли­ся в си­ту­а­ції, ко­ли во­ни або ви­му­ше­ні за­ли­ша­тись на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, або пе­ре­їха­ли на те­ри­то­рію віль­ної Укра­ї­ни. Не мо­жна ска­за­ти, що ни­ні ми ефе­ктив­ні в ча­сти­ні за­хи­сту гро­ма­дян­ських прав цих лю­дей і їхніх прав вла­сно­сті. У нас є про­ку­ра­ту­ра Кри­му, яка має ре­а­гу­ва­ти на будь- які зло­чи­ни про­ти на­ших гро­ма­дян, які там про­жи­ва­ють. Від­по­від­но, по­трі­бна ре­а­кція мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, і си­стем­ні зу­си­л­ля для ти­ску на РФ для то­го, щоб при­пи­ни­ти ре­пре­сії і кон­фі­ска­цію май­на. Існує та­кож про­бле­ма в то­му сен­сі, що укра­їн­ці в Кри­му одру­жу­ю­ться, роз­лу­ча­ю­ться, на­ро­джу­ють, але з по­зи­ції дер­жа­ви Укра­ї­на во­ни вже не ма­ють ле­гі­тим­них до­ку­мен­тів. Ми­ну­ло вже до­ста­тньо ча­су для то­го, щоб зро­зу­мі­ти весь на­бір ти­по­вих про­блем і ме­то­ди­ки їхньо­го ви­рі­ше­н­ня, зокре­ма що­до мі­ні­мі­за­ції ви­трат на це. Дер­жа­ва по­вин­на ство­ри­ти для цьо­го від­по­від­ні пра­во­ві ме­ха­ні­зми та ін­фра­стру­кту­ру, яка має бу­ти ма­кси­маль­но на­бли­же­ною гео­гра­фі­чно до Кри­му».

« Не­об­хі­дно всі­ля­ко ро­би­ти акцент на ін­фор­ма­цій­ний вплив на Крим, — про­дов­жує Ан­дрій Сенченко. — За­раз із пом­пою вста­но­ви­ли ли­ше дві ве­жі — одна на Дон­ба­сі, ін­ша на Чон­га­рі. Цьо­го вкрай за­ма­ло. На­сту­пний ве­ли­че­зний пласт про­блем — це все, що сто­су­є­ться но­во­го по­ко­лі­н­ня. В Кри­му від­бу­ва­є­ться по­ту­жна про­па­ган­да по­чи­на­ю­чи зі шкіл. Всу­пе­реч Же­нев­ській кон­вен­ції, там три­ва­ють при­зо­ви укра­їн­ських гро­ма­дян до лав ро­сій­ської ар­мії, де їм ви­крив­ля­ють міз­ки. Теж са­ме від­бу­ва­є­ться і у ви­шах. То­му Укра­ї­на має га­ран­ту­ва­ти і да­ти мо­жли­вість шко­ля­рам про­дов­жи­ти на­вча­н­ня в укра­їн­ських ву­зах на піль­го­вих умо­вах. Те ж са­ме сто­су­є­ться і се­ре­дньої спе­ці­аль­ної осві­ти. По­слі­дов­ної по­лі­ти­ки дер­жа­ви в цьо­му пи­тан­ні, зно­ву ж та­ки, на жаль, не­має. Це те, що тор­ка­є­ться гро­ма­дян, які жи­вуть в Кри­му. Але існує й ін­ша по­ло­ви­на гро­ма­дян, які ро­дом з Кри­му, але ви­му­ше­но пе­ре­їха­ли на ма­те­рик. В цьо­му сен­сі нам на­ре­шті не­об­хі­дно від­мі­ни­ти за­кон про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії. Не­об­хі­дно при­пи­ни­ти зну­ща­тись над лю­дьми і на­зи­ва­ти їх не­ре­зи­ден­та­ми. Дер­жа­ва має бу­ти біль­шче­сним в цьо­му пи­тан­ні. Так, ми не зда­тні за­раз їм на­да­ли по­стій­не по­ме­шка­н­ня. Але в та­ко­му ра­зі не­об­хі­дно зо­се­ре­ди­тись на до­по­мо­зі, яка має по­ета­пно збіль­шу­ва­тись. Лю­ди — у вкрай скру­тних об­ста­ви­нах, осо­бли­во ті, хто з Дон­ба­су. Та­кож не­об­хі­дна ясна про­гра­ма що­до на­да­н­ня ро­бо­чих місць пе­ре­се­лен­цям».

Ще пе­ред пред­став­ле­н­ням зга­да­но­го пла­ну за­хо­дів ба­га­то хто йо­го охре­стив стра­те­гі­єю. На жаль, про стра­те­гію не йде­ться. І як не див­но — не вла­да, а ек­спер­ти ма­ють свої — біль­ш­стру­кту­ро­ва­ні ал­го­ри­тми. Опри­лю­дни­ти вла­сне ба­че­н­ня та­ко­го ал­го­ри­тму має на­мір Ан­дрій Сенченко. Але ще в гру­дні 2014 ро­ку ор­га­ні­за­ці­єю «Май­дан за­кор­дон­них справ» вже бу­ли роз­ро­бле­ні ре­ко­мен­да­ції, які ви­кла­де­ні в до­ку­мен­ті «Стра­те­гія по­вер­не­н­ня Кри­му». Як ствер­джу­ють її роз­ро­бни­ки, в черв­ні 2016 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські слу­ха­н­ня з пи­тань оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Кри­му, але жо­ден пункт із цих ре­ко­мен­да­цій до цьо­го ча­су не ви­ко­на­но.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.