П’ять тонн жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - День України -

У Все­сві­тній день во­дних ре­сур­сів від­бу­лась мас­шта­бна акція із за­ри­бле­н­ня Дні­пра

Риб­ка трі­по­че­ться у ру­ках, ви­вер­та­є­ться, а по­тім — сплеск во­ди! — її ки­да­ють у во­ду. Ді­ти-пе­ре­се­лен­ці і ті, що з ба­га­то­ді­тних ро­дин, а та­кож учні ки­їв­ської шко­ли №5 отри­ма­ли чи­ма­ло вра­жень під час акції з за­ри­бле­н­ня Дні­пра, яка від­бу­лась 22 бе­ре­зня у сто­ли­чно­му Гі­дро­пар­ку. Всьо­го у рі­ку ви­пу­сти­ли по­над п’ять тонн ри­би — бі­ло­го аму­ра, тов­сто­ло­би­ка, ко­ро­па.

Як за­зна­ча­ють в Асо­ці­а­ції ри­ба­лок Укра­ї­ни, одній з ор­га­ні­за­то­рів акції, три ро­ки по­спіль че­рез скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня за­ри­бле­н­ня во­дойм у кра­ї­ні мі­ні­маль­не. Тож ва­жли­во ро­би­ти це хо­ча б зу­си­л­ля­ми по­за­бю­дже­тних іні­ці­а­тив.

За сло­ва­ми го­ло­ви Асо­ці­а­ції ри­ба­лок Укра­ї­ни Оле­ксан­дра ЧИСТЯКОВА, за­раз Дні­про втра­тив вла­сну те­чію, бо йо­го пе­ре­го­ро­ди­ли дам­ба­ми, пе­ре­тво­рив­ши на ка­скад во­до­схо­вищ, ра­зом з ви­ро­бни­чи­ми і по­бу­то­ви­ми сто­ка­ми до рі­ки по­тра­пляє чи­ма­ло шкі­дли­вих ре­чо­вин. А со­ло­ність во­ди у, на­при­клад, Кре­мен­чу­цько­му во­до­схо­ви­щі на­бли­зи­лась до рів­ня мор­ських ли­ма­нів.

«Риб’ячі зграї рі­ді­ють про­сто на очах, — кон­ста­тує Оле­ксандр Чи­стя­ков. — Там, де ра­ні­ше бу­ли при­ро­дні не­ре­сто­ви­ща, сьо­го­дні су­ціль­ний ки­лим з во­дно­го го­рі­ха. У йо­го за­ро­стях не­має жи­т­тя, оскіль­ки він «ви­пи­ває» весь роз­чи­не­ний у во­ді ки­сень. Щоб до­по­мог­ти у від­нов­лен­ні по­пу­ля­цій або­ри­ген­них ви­дів ри­би, їм не­об­хі­дно ство­ри­ти умо­ви для са­мо­від­тво­ре­н­ня. А де не­ре­сти­ти­ся пло­тві, ля­щу і щу­ці, якщо за­мість зви­чних не­ре­сто­вищ — су­ціль­на ро­слин­ність?»

Тож за ре­ко­мен­да­ці­єю вче­них для при­ро­дної біо­ло­гі­чної ме­лі­о­ра­ції ви­пу­сти­ли са­ме ро­сли­но­ї­дні ви­ди ри­би. Як по­яснює іхті­о­лог Ки­їв­сько­го ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля На­та­лія Опа­на­сюк, во­ни по­їда­ти­муть зай­ву во­дну ро­слин­ність і так роз­чи­ща­ти­муть при­ро­дні не­ре­сто­ви­ща.

Ко­шти на за­ри­бле­н­ня на­дав Фонд охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща Укра­ї­ни. Спів­за­снов­ник і пре­зи­дент ор­га­ні­за­ції Пав­ло Ли­тви­нов обі­цяє, що не­за­ба­ром від­бу­де­ться низ­ка за­ри­блень у всіх ре­гіо­нах кра­ї­ни, зокре­ма ви­да­ми риб, вне­се­ни­ми до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни. За­раз ра­зом із фа­хів­ця­ми у фон­ді роз­ро­бля­ють план, де і ко­ли во­ни прой­дуть. Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.